intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

157
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Chương 4 Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng nằm trong bài giảng Kế toán ngân hàng trình bày kiến thức giúp sinh viên hiểu được các thể thức thanh toán qua ngân hàng. Giải thích và xử lý được các giao dịch tài khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại. Phân biệt được các phương thức thanh toán vốn giữa các ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 4 - GV. Hồ Sỹ Tuy Đức

 1. WELCOME TO CLASS https://sites.google.com/site/tuyduc/
 2. CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG TRÌNH BÀY: GV. HỒ SỸ TUY ĐỨC
 3. Mục tiêu - Hiểu được các thể thức thanh toán qua ngân hàng. - Giải thích và xử lý được các giao dịch tài khoản tiền gửi của khách hàng tại NHTM. - Phân biệt được các phương thức thanh toán vốn giữa các NHTM. 3
 4. Nội dung 1. Khái quát dịch vụ thanh toán qua NH. 2. Các thể thức thanh toán qua NH. 3. Các hệ thống thanh toán giữa các NH. 4. Kế toán dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. 4
 5. Tài liệu  Quyết định 226/2002/QĐ – NHNN “ Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán” ngày 26/03/2002  Quyết định 1092/2002/QĐ-NHNN ”Quy định thủ tục thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán” ngày 08/10/2002  Quyết định 30/2006/QĐ-NHNN “Quy chế cung ứng và sử dụng Séc” ngày 11/07/2006  Luật Các công cụ chuyển nhượng của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 49/2005/QH11 ngày 29/11/2005 5
 6. 1. Khái quát dịch vụ thanh toán qua ngân hàng Khái niệm Thanh toaùn (khoâng duøng tieàn maët) qua NH laø dòch vuï trong ñoù NH thöïc hieän vieäc trích töø taøi khoaûn tieàn göûi theo yeâu caàu cuûa ngöôøi coù nghóa vuï traû tieàn (hoaëc chuyeån tieàn) ñeå chuyeån vaøo taøi khoaûn cuûa ngöôøi thuï höôûng. 6
 7. Khái quát dịch vụ thanh toán qua ngân hàng Điều kiện: Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NH & đủ số dư thanh toán; Tuân thủ quy định của NH về các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt; Trả phí. 7
 8. Các hệ thống thanh toán qua ngân hàng ~ Trong một ngân hàng: - Cùng Chi nhánh Ngân hàng - Khác Chi nhánh (Thanh toán liên hàng) ~ Các ngân hàng khác nhau: - Song biên: Giữa hai ngân hàng - Đa biên: Qua ngân hàng trung tâm (NHNN) (thanh toán liên ngân hàng): * Thanh toán bù trừ * Thanh toán qua TK tiền gửi tại NHNN 8
 9. BẢN CHẤT VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG HỆ THỐNG THANH TOÁN NGÂN HÀNG B NGÂN HÀNG A NGƯỜI CHI TRẢ Hàng hoá NGƯỜI THỤ HƯỞNG 9
 10. 2. Các thể thức thanh toán qua ngân hàng 10
 11. Ủy nhiệm chi  UNC do người trả tiền lập, yêu cầu NH trích một số tiền trên tài khoản của mình để chuyển vào tài khoản của người thụ hưởng.  Người chi trả lập UNC (Lệnh của chủ tài khoản) & nộp tại NH của người chi trả.  Người thụ hưởng có thể là chính người chi trả hay người thứ ba. 11
 12. Mẫu ủy nhiệm chi 12
 13. Ủy nhiệm Thu ~ UNT do người thụ hưởng lập ủy thác cho NH thu hộ một số tiền nhất định từ TK người chi trả. ~ Người thụ hưởng lập UNT. ~ Thỏa thuận nhờ thu bằng văn bản. ~ Nộp UNT tại: - NH người chi trả. - NH người thụ hưởng. 13
 14. Séc ~ Séc là giấy tờ có giá do người ký phát lập, ra lệnh cho người bị ký phát (NH) trích một số tiền nhất định từ tài khoản của mình để thanh toán cho người thụ hưởng. ~ Người ký phát: Lập & ký phát hành séc. ~ Người bị ký phát (NH): có trách nhiệm thanh toán séc. ~ NH thanh toán séc: - NH bị ký phát. - NH thu hộ séc. 14
 15. Mẫu Sec 15
 16. Séc – Người thụ hưởng ~ Séc vô danh: Người cầm séc được NH thanh toán số tiền trên séc. ~ Séc ký danh: - Không được phép chuyển nhượng. - Được phép chuyển nhượng 16
 17. -VND Đồng tiền TT -Ngoại tệ -Tiền mặt: Không có cụm từ “ Trả vào TK” Phương thức Séc TT -CK: Có or không có cụm từ : “Trả vào TK” -Séc bảo chi. Đảm bảo TT -Séc thông thường. -Gạch chéo không ghi tên NH. Ngân hàng TT -Gạch chéo ghi tên NH. -Không gạch chéo. 17
 18. Điều kiện thanh toán séc ~ Thời hạn hiệu lực của séc: - Thời hạn xuất trình (30 ngày); hay - Thời hạn hiệu lực thanh toán (6 tháng) nến chưa bị đình chỉ. ~ Được chuyển nhượng hợp pháp. ~ Ngöôøi kyù phaùt coù khoaûn tieàn söû duïng ñuû chi traû: - Soá dö TK ngöôøi kyù phaùt + thaáu chi (neáu coù). - Soá tieàn kyù göûi baûo ñaûm thanh toaùn 18
 19. 3. Các hệ thống thanh toán giữa các NH ~ Sự cần thiết: ~ Điều kiện: - Đối với NH? - Pháp chế, - Đối với KH? - Kỹ thuật, - Đ/v nền kinh tế? - Khả năng thanh toán: * Tiền mặt. * TG NHNN, TCTD. * Vay NHNN, TCTD. 19
 20. 3. Các hệ thống thanh toán giữa các NH ~ Thanh toán giữa các chi nhánh trong một hệ thống NH. ~ Thanh toán giữa các NH khác nhau: - Thanh toán bù trừ điện tử liên NH. - Thanh toán bù trừ tại tỉnh, TP (Giấy). - Thanh toán qua TK Tiền gửi tại NHNN. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2