intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

114
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng trình bày nội dung về đối tượng đặc điểm nhiệm vụ của kế toán ngân hàng, các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản với kế toán, tổ chức công tác kế toán tại đơn vị ngân hàng,... Hãy tham khảo tài liệu này để giúp sinh viên có thêm tư liệu chuẩn bị cho bài học và giáo viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng căn bản - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng

 1. Chương I T NG QUAN K TOÁN NGÂN HÀNG Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG Ø Luaät soá 03/2003/QH11 ngaøy 17/06/2003 veà Luaät keá toaùn. Ø Ngh ñònh soá 129/2004/NÑ-CP ngaøy 31/5/2004. Ø Chuaån möïc keá toaùn soá 01 “Chuaån möïc chung”. Ø Quyeát ñònh soá 479/2004/QÑ-NHNN ngaøy 29/04/2004 vaø caùc QĐ boå sung: 807/2005/QĐ-NHNN, 29/2006/QĐ-NHNN, 02/2008/QÑ-NHNN veà heä thoáng taøi khoaûn KTNH. Ø Quyeát ñònh soá 1789/2005/QÑ-NHNN ngaøy 12/12/2005 cuûa Thoáng ñoác ngaân haøng nhaø nöôùc veà vieäc ban haønh “Cheá ñoä chöùng töø keá toaùn ngaân haøng”. Ø Quyeát ñònh soá 1913/2005/QÑ-NHNN ngaøy 30/12/2005 cuûa Thoáng ñoác ngaân haøng nhaø nöôùc veà vieäc ban haønh “Cheá ñoä löu tröõ taøi lieäu keá toaùn trong ngaønh ngaân haøng”. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG N I DUNG 1
 2. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.1. Khái ni m, đ i tư ng, m c tiêu c a K toán Ngân hàng 1.1.1 KHÁI NI M K toán Ngân hàng là vi c thu th p, x lý, ki m tra, phân tích và cung c p thông tin kinh t , tài chính v tình hình ho t đ ng c a ngân hàng. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.1. Khái ni m, đ i tư ng, m c tiêu c a K toán Ngân hàng 1.1.2.Đ I TƯ NG Tài s n = N ph i tr + V n ch s h u (Assets = Liabilities + Owner’s equity) FED ERAL RESERV E NO TE TH E U N ITE D S TA TE S O F A M ER IC A TH E U N ITE D S TA TE S O F A M ER IC A TH I S NOT E I S LE GAL TE NDE R L70744629F FO R AL L DE BT S, PU BL I C AND PR I VAT E 12 12 W AS HIN GT ON, D .C . A H293 L70744629F 12 SE RI ES 12 19 85 ONE DO ONE DOLLAR LLAR Stock Certificate Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG I. Khái ni m, đ i tư ng, m c tiêu c a K toán Ngân hàng 1.2.Đ I TƯ NG TI N G I CHO VAY TÀI S N NHNN HO C TCTD KHÁC CK Đ U TƯ Ti N M T GÓP V N TÀI Đ U TƯ S N TÀI S N KHÁC C Đ NH 2
 3. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.1. Khái ni m, đ i tư ng, m c tiêu c a K toán Ngân hàng 1.1.2.Đ I TƯ NG N PH I TR GI Y T TI N G I CÓ GIÁ T KHÁCH HÀNG Nghĩa v hi n t i c a NH phát sinh t các giao d ch và s ki n đã qua mà NH ph i thanh toán t ngu n l c c a mình PH I TR VAY NHNN THU TCTD KHÁC PH I TR KHÁC Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.1. Khái ni m, đ i tư ng, m c tiêu c a K toán Ngân hàng 1.2.Đ I TƯ NG V N CH S H U Giá tr v n c a ch s h u trên tài s n Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG I. Khái ni m, đ i tư ng, m c tiêu c a K toán Ngân hàng 1.2.Đ I TƯ NG Ø Thu nh p, chi phí và k t qu kinh doanh c a NH trong kỳ k toán. Lãi thu n (L thu n) = Thu nh p - Chi phí Ø Các đ i tư ng ngo i b ng: •B o lãnh. •Lãi chưa thu đư c. •N b t n th t. •Gi y t có giá,… 3
 4. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.1. Khái ni m, đ i tư ng, m c tiêu, nhi m v c a KTNH 1.1.3.M C TIÊU Quyeát ñònh Hoaït ñoäng kinh Quyeát ñònh muïc tieâu doanh muïc tieâu Nghieäp vuï T PH P CUNG C P Keá toaùn THÔNG TIN Thoâng tin Nhaø quaûn trò Kieåm toaùn - Ban giaùm ñoác - Hoäi ñoàng qu n trò Thoâng tin ñaõ ñöôïc xaùc nhaän Ngöôøi coù lôïi ích tröïc tieáp Ngöôøi coù lôïi ích giaùn tieáp - Ngöôøi göûi tieàn - Cô quan toå chöùc. - Coå ñoâng - Ñoái töôïng khaùc Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.1. Khái ni m, đ i tư ng, m c tiêu, nhi m v c a KTNH 1.1.4 Nhi m v k toán ngân hàng Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.2. Đ c đi m c a K toán Ngân hàng Ø Môi trư ng k toán. Ø Gi i h n và ph m vi ph n ánh c a KTNH. Ø Lu t, Chu n m c áp d ng. 4
 5. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.2. Đ c đi m c a K toán Ngân hàng 1.2.1.Môi trư ng k toán § Các y u t tác đ ng đan xen l n nhau nh hư ng đ n ho t đ ng k toán t o nên môi trư ng k toán › Y u t bên ngoài: Thương m i, thâm nh p, đ u tư,… › Y u t bên trong: Con ngư i › Môi trư ng, th ch : Chính tr , lu t pháp,thu , tài chính, kinh t ,… › Văn hoá xã h i, văn hoá k toán › S phát tri n c a khoa h c-k thu t… Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.2. Đ c đi m c a K toán Ngân hàng 1.2.2.Gi i h n và ph m vi ph n ánh c a KTNH: Ch th kinh doanh: H i s - Chi nhánh § Chi nhánh ghi chép và ph n ánh ho t đ ng kinh doanh trong ph m vi đư c y quy n. § K toán NH t i tr s chính t p h p thông tin t các chi nhánh đ l p các BCTC c a NH v i tư cách là m t ch th kinh doanh đ c l p. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.2. Đ c đi m c a K toán Ngân hàng 1.2.3.Lu t, Chu n m c áp d ng 1. Lu t k toán (Lu t s 03/2003/QH11) 2. Các chu n m c k toán Vi t nam Ví d ü Chu n m c 01: “Chu n m c chung” ü Chu nm c 07: “K toán các kho n đ u tư vào công ty liên k t” ü Chu nm c 08: “Thông tin tài chính v các kho n góp v n LD” ü Chu nm c 10: “ nh hư ng c a vi c thay đ i t giá” ü Chu nm c 14: “Doanh thu và thu nh p khác” ü Chu nm c 21: “Trình bày báo cáo tài chính” ü Chu nm c 22: “Trình bày b sung BCTC c a các NH và t ch c tài chính tương t ;”, ü…………………… 5
 6. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG II. Đ c đi m c a K toán Ngân hàng 2.4.Các nguyên t c k toán áp d ng Giá g c Historical cost Cơ s d n tích Accrual basis Phù h p Matching principle Nh t quán Consistency Th n tr ng Prudence Tr ng y u Materiality Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.2. Đ c đi m c a K toán Ngân hàng 1.2.4.Các nguyên t c k toán áp d ng GIÁ G C CƠ S D N TÍCH §TS ph i đư c ghi nh n theo giá § M i nghi p v kinh t , tài chính g c. Giá g c c a TS đư c tính c a DN liên quan đ n TS, NPT, theo s ti n ho c kho n tương ngu n v n CSH, DT, CP ph i đương ti n đã tr , ph i tr ho c đư c ghi s k toán vào th i tính theo giá tr h p lý c a TS đó đi m phát sinh, không căn c vào th i đi m TS đư c ghi nh n. vào th i đi m th c t thu ho c Giá g c c a TS không đư c thay th c t chi ti n ho c tương đ i tr khi có quy đ nh khác trong đương ti n chu n m c k toán c th . Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.2. Đ c đi m c a K toán Ngân hàng 1.2.4.Các nguyên t c k toán áp d ng PHÙ H P NH T QUÁN §Các chính sách và phương §Vi c ghi nh n DT và CP ph i pháp k toán DN đã ch n ph i phù h p v i nhau. Khi ghi nh n đư c áp d ng th ng nh t ít m t kho n DT thì ph i ghi nh n nh t trong m t kỳ k toán m t kho n CP tương ng có liên năm. Trư ng h p có thay đ i quan đ n vi c t o ra DT đó. CP chính sách và phương pháp tương ng v i DT g m CP c a k toán đã ch n thì ph i gi i kỳ t o ra DT và CP c a các kỳ trình lý do và nh hư ng c a trư c ho c CP ph i tr nhưng s thay đ i đó trong ph n liên quan đ n DT c a kỳ đó. thuy t minh BCTC 6
 7. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.2. Đ c đi m c a K toán Ngân hàng 1.2.4.Các nguyên t c k toán áp d ng TH N TR NG TR NG Y U § Ph i l p các kho n d phòng nhưng không l p quá l n; § Thông tin đư c coi là tr ng § Không đánh giá cao hơn giá tr c a y u trong trư ng h p n u các tài s n và các kho n thu nh p; thi u thông tin ho c thi u § Không đánh giá th p hơn giá tr c a chính xác c a thông tin đó các kho n n ph i tr và chi phí; có th làm sai l ch đáng § Doanh thu và thu nh p ch đư c ghi k BCTC, làm nh hư ng nh n khi có b ng ch ng ch c ch n đ n quy t đ nh kinh t c a v kh năng thu đư c l i ích kinh t , còn chi phí ph i đư c ghi nh n ngư i s d ng BCTC khi có b ng ch ng v kh năng phát sinh chi phí. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng § T ch c h th ng tài kho n § T ch c ch ng t § T ch c h th ng s sách § T ch c công vi c k toán Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.1.Tài kho n KTNH 7
 8. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.1.Tài kho n KTNH Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.1.Tài kho n KTNH TK DƯ N TK DƯ CÓ S DƯ S DƯ TK trung gian: Dư n : Tài s n Dư có: Ngu n v n TK ngo i b ng: Nh p / Xu t Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.1.Tài kho n KTNH 8
 9. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.1.Tài kho n KTNH § Tài kho n t ng h p › Lo i TK (1 ch s ): x › TK c p 1 (2 ch s ): xx › TK c p 2 (3 ch s ): xxx › TK c p 3 (4 ch s ): xxxx § Tài kho n chi ti t xxxx. xx. xxx… Ký hi u TK c p 3 STT TK chi ti t ti n t Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.1.Tài kho n KTNH Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.1.Tài kho n KTNH 9
 10. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.2.H th ng tài kho n KTNH H th ng tài kho n k toán các T ch c tín d ng g m các tài kho n trong b ng cân đ i k toán và các tài kho n ngoài b ng cân đ i k toán, đư c b trí thành 9 lo i : - Các tài kho n trong b ng cân đ i k toán g m 8 lo i (t lo i 1 đ n lo i 8). - Các tài kho n ngoài b ng cân đ i k toán có 1 lo i (lo i 9). Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.2.H th ng tài kho n KTNH LO I S HI U TÊN TK 1 10 - 16 V n kh d ng và các kho n đ u tư C U 2 20 - 29 Ho t đ ng tín d ng TRÚC 3 30 - 39 Tài s n c đ nh và các tài s n có khác H 4 40 - 49 Các kho n ph i tr TH NG 5 50 - 56 Ho t đ ng thanh toán TÀI 6 60 - 64 Ngu n v n ch s h u KHO N 7 70 - 79 Thu nh p 8 80 - 89 Chi phí 9 90 - 99 Các tài kho n ngoài b ng Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH y nhi m chi Hóa đơn Thư TD – L/C Séc Phi u CK, L nh TT, B ng kê Gi y n p ti n, gi y rút ti n. Phi u thu, phi u chi HĐTD Nh thu - UNT Là lo i gi y t ho c v t mang tin ch ng minh nghi p v KT phát sinh, đã hoàn thành và đư c s d ng đ ghi s k toán. 10
 11. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH Phân lo i: căn c vào trình t l p ch ng t : üCh ng t ban đ u (ch ng t g c) đư c l p tr c ti p ngay khi nghi p v KT phát sinh ho c đã hoàn thành. üCh ng t g c s là căn c pháp lý đ ghi s k toán n u ch ng t đó đã đư c ch p hành và thư ng là CT k t h p gi a CT m nh l nh và ch ng t ch p hành. üCh ng t ghi s (Ch ng t t ng h p): đư c l p trên cơ s các ch ng t g c ü Ch ng t ghi s có giá tr pháp lý đ ghi vào s k toán khi có ch ng t g c kèm theo 11
 12. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH Phân lo i: căn c vào đ a đi m l p ch ng t : üCh ng t n i b : Là các ch ng t do Ngân hàng l p đ th c hi n các nghi p v liên quan đ n ho t đ ng n i b c a NH. üCh ng t bên ngoài: do các khách hàng l p và n p vào NH theo m u in s n ho c m u qui đ nh. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH Phân lo i: căn c vào n i dung nghi p v kinh t : ü Ch ng t ti n m t: ph n ánh các nghi p v có liên quan đ n ti n m t. ü Ch ng t chuy n kho n: các ch ng t ph n nh các nghi p v thanh toán không dùng ti n m t. ü Các ch ng t ph n ánh nghi p v liên quan đ n tài s n ngo i b ng: phi u nh p, xu t tài kho n ngo i b ng. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH 12
 13. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH Ki m soát ch ng t k toán NH. Là vi c ki m tra l i tính ch t đúng đ n c a các y u t đã ghi trên CT nh m đ m b o tính h p l , h p pháp c a ch ng t và c a nghi p v kinh t phát sinh ØKi m soát trư c. ØKi m soát sau. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.3.Ch ng t KTNH T ch c luân chuy n ch ng t k toán NH: ØĐ m b o nguyên t c ghi chép k toán N trư c, Có sau. ØCT k toán ph i đư c luân chuy n trong n i b m t NH ho c n i b h th ng NH, không quay l i KH sau khi CT đã đư c giao d ch viên ti p nh n, x lý tr trư ng h p đ c bi t. Ø Đ m b o CT đư c ki m soát ch t ch và luân chuy n nhanh chóng, an toàn. ØThu ti n trư c, ghi s sau ØChi ti n trư c, ghi s sau 13
 14. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.4.T ch c h sơ - s sách KTNH Tieàn göûi Ngaân quyõ Tieàn vay Soå caùi Taøi trôï KD ngoaïi hoái thöông maïi Thanh toaùn HOÀ SÔ KHAÙCH HAØNG Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c công vi c KTNH Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c công vi c KTNH 14
 15. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c công vi c KTNH K toán giao d ch: K toán t ng h p: CÔNG Ti p xúc khách hàng, l p Ki m soát, đ i chi u, VI C ch ng t , th c hi n t ng h p s li u giao h ch toán, qu n lý s k d ch, qu n lý s k toán chi ti t,… toán t ng h p,… K t qu B ng li t kê ch ng t , s Các báo cáo k toán k toán chi ti t, các báo tài chính, báo cáo k cáo sao kê (tình hình toán qu n tr theo ho t đ ng). yêu c u. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c b máy k toán Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c b máy k toán 15
 16. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c b máy k toán Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c b máy k toán Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c b máy k toán 16
 17. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c b máy k toán Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c b máy k toán 17
 18. Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c b máy k toán Chương T NG QUAN V K TOÁN NGÂN HÀNG 1.3.T ch c K toán Ngân hàng 1.3.5.T ch c b máy k toán 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2