intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
37
lượt xem
5
download

Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về các nghiệp vụ ngoại tệ, các nguyên tắc kế toán ngoại tệ, kế toán kinh doanh ngoại tệ, kế toán chuyển tiền – Thanh toán QT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng: Chương 6 - ThS. Nguyễn Tài Yên (2017)

KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ KINH DOANH NGOAÏI<br /> TEÄ<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 1<br /> <br /> Sau khi nghieân cöùu xong chöông naøy sinh vieân caàn ñaït ñöôïc nhöõng kieán<br /> thöùc, kyû naêng vaø thaùi ñoä sau:<br /> Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán kinh doanh ngoaïi teä<br /> ôû NHTM…<br /> Kyû naêng: Bieát xöû lyù vaø haïch toaùn caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán kinh<br /> doanh ngoaïi teä …<br /> Thaùi ñoä: Nhieät tình, say meâ vaø tích cöïc nghieân cöùu trao ñoåi vôùi giaùo<br /> vieân, thaûo luaän vôùi caùc baïn trong lôùp…<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 2<br /> <br /> KEÁ TOAÙN<br /> NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI TEÄ<br /> NOÄI DUNG:<br /> I. Khaùi quaùt veà caùc nghieäp vuï ngoaïi teä.<br /> II. Caùc nguyeân taéc keá toaùn ngoaïi teä.<br /> III. Keá toaùn kinh doanh ngoaïi teä.<br /> IV. Keá toaùn chuyeån tieàn – Thanh toaùn QT.<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 3<br /> <br /> KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI TEÄ<br /> TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> <br /> Phaùp leänh ngoaïi hoái soá 28/2005/PLUBTVQH11 do Chuû tòch Quoác hoäi<br /> kyù coâng boá ngaøy 13/12/2005.<br /> Nghò ñònh 160/2006/NÑ-CP cuûa Chính phuû ban haønh ngaøy 28/12/2006<br /> veà höôùng daãn thi haønh Phaùp leänh ngoaïi hoái.<br /> Höôùng daãn soá 7404/NHNN-KTTC cuûa NHNN ban haønh ngaøy<br /> 29/08/2006 veà vieäc höôùng daãn haïch toaùn keá toaùn nghieäp vuï phaùi sinh<br /> tieàn teä.<br /> Quyeát ñònh soá 1452/2004/QÑ – NHNN cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng<br /> nhaø nöôùc ban haønh ngaøy 10/11/ 2004 veà Giao dòch hoái ñoaùi cuûa caùc Toå<br /> chöùc tín duïng ñöôïc pheùp hoaït ñoäng ngoaïi hoái.<br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 4<br /> <br /> KEÁ TOAÙN NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI TEÄ (tt)<br /> <br /> I. Khaùi quaùt veà caùc nghieäp vuï ngoaïi teä:<br /> 1.1. Caùc nghieäp vuï tieàn göûi, tieát kieäm, tieàn vay:<br /> <br /> Ñoái töôïng khaùch haøng ñöôïc môû taøi khoaûn tieàn göûi vaø taøi<br /> khoaûn tieàn vay baèng ngoaïi teä ñöôïc qui ñònh trong Phaùp leänh ngoaïi<br /> hoái vaø caùc qui ñònh cuûa NHNN.<br /> Caùc phöông thöùc giao dòch töông töï nhö giao dòch baèng ñoàng Vieät<br /> nam.<br /> NH coù thu phí ñoái vôùi caùc giao dòch baèng tieàn maët treân taøi<br /> khoaûn tieàn göûi ngoaïi teä.<br /> <br /> 1/6/2017<br /> <br /> ThS. Nguyễn Tài Yên<br /> <br /> 5<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản