Bài giảng Kế toán ngân hàng nâng cao - Chương 7: Kế toán thuế GTGT

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
28
lượt xem
6
download

Bài giảng Kế toán ngân hàng nâng cao - Chương 7: Kế toán thuế GTGT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài giảng Kế toán ngân hàng nâng cao chương 7: Kế toán thuế GTGT giúp các bạn biết cách kê khai thuế giá trị gia tăng tại ngân hàng thương mại, ngoài ra còn trình bày nội dung về các văn bản pháp lý, luật thuế GTGT, thuế GTGT trong ngân hàng thương mại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán ngân hàng nâng cao - Chương 7: Kế toán thuế GTGT

  1. 01/01/2010 Chương 7 K TOÁN THU GTGT M c tiêu n Bi t kê khai thu GTGT t i NHTM 2 N I DUNG: I.Các văn b n pháp lý liên quan. II.N i dung cơ b n c a Lu t thu GTGT. III.Thu GTGT trong ho t đ ng c a NHTM. 3 1
  2. 01/01/2010 7.1.Các văn b n pháp lý liên quan: ØLu t thu GTGT – Lu t s : 13/2008/QH12 do Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 3 thông qua ngày 03/06/2008. ØNgh đ nh 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t thu GTGT, Ngh đ nh 121/2011/NĐ-CP S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A NGH Đ NH S 123/2008/NĐ-CP ØTHÔNG TƯ 06/2012/TT-BTC HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A LU T THU GIÁ TR GIA TĂNG, HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 123/2008/NĐ-CP NGÀY 08/12/2008 VÀ NGH Đ NH S 121/2011/NĐ-CPNGÀY 27/12/2011 C A CHÍNH PH 4 7.2.N i dung cơ b n c a Lu t thu GTGT (VAT) 7.2.1.Khái ni m: Thu giá tr gia tăng là thu tính trên kho n giá tr tăng thêm c a hàng hoá, d ch v phát sinh trong quá trình t s n xu t, lưu thông đ n tiêu dùng. 5 7.2.N i dung cơ b n c a Lu t thu GTGT (VAT) 7.2.2.Đ i tư ng ch u thu : Hàng hóa, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng Vi t Nam, tr các đ i tư ng theo không ch u thu theo quy đ nh. 8.2.3.Đ i tư ng n p thu : T ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v ch u thu và t ch c, cá nhân khác nh p kh u hàng hóa ch u thu . 6 2
  3. 01/01/2010 8.2.N i dung cơ b n c a Lu t thu GTGT (VAT) 8.2.4.Phương pháp tính thu : ØPhương pháp kh u tr thu : VAT VAT đ u VAT đ u vào = - ph i n p ra đư c kh u tr § VAT đ u ra = Giá tính thu c a HH, DV bán ra * thu su t § VAT đ u vào = Giá mua HH, DV trên HĐ * thu su t (bao g m c TSCĐ) 7 7.2.N i dung cơ b n c a Lu t thu GTGT (VAT) 7.2.4.Phương pháp tính thu (tt): §Nguyên t c xác đ nh VAT đ u vào đư c kh u tr : • Là VAT c a HH, DV đ u vào dùng cho SXKD HH, DV ch u thu . • VAT đ u vào tháng nào đư c kh u tr tháng đó. • N u phát sinh trong tháng mà chưa kê khai thì đư c kê khai kh u tr vào các tháng ti p theo (t i đa 6 tháng) 8 7.2.N i dung cơ b n c a Lu t thu GTGT (VAT) 7.2.4.Phương pháp tính thu (tt): • N u HH, DV dùng chung mà không tách riêng đư c thì VAT đ u vào đư c xác đ nh như sau: Doanh s HH, DV bán ra VAT đ u ch u thu vào đư c = X Thu su t kh u tr T ng Doanh s HH, DV bán ra 9 3
  4. 01/01/2010 7.2.N i dung cơ b n c a Lu t thu GTGT (VAT) 7.2.4.Phương pháp tính thu (tt): ØPhương pháp tính VAT tr c ti p: S thu Giá tr gia tăng c a Thu su t thu GTGT = hàng hóa, d ch v ch u x GTGT c a HH, DV ph i n p thu đó GTGT c a Doanh s c a hàng hóa, Giá v n c a hàng hàng hóa, = - d ch v bán ra hóa, d ch v bán ra d ch v 10 7.2.N i dung cơ b n c a Lu t thu GTGT (VAT) 7.2.5.Kê khai thu : ØTr s chính: kê khai và n p thu cho tr s và các đơn v ph thu c không t kê khai. ØCN có MST riêng: t kê khai và n p thu t i đ a bàn kinh doanh. ØCN ph thu c khác đ a bàn có doanh thu nhưng không h ch toán k toán: n p cho đ a phương t 1% => 2%. Ph n còn l i do tr s kê khai. 11 7.2.N i dung cơ b n c a Lu t thu GTGT (VAT) 7.2.6 Hoàn thu : ØVAT kh u tr : Đư c hoàn thu theo quy đ nh. ØVAT tr c ti p: N u GTGT < 0 => kh u tr các tháng ti p theo trong niên đ . 7.X ph t vi ph m: 12 4
  5. 01/01/2010 7.3.VAT trong ho t đ ng c a NHTM: 7.3.1.Ph m vi áp d ng: Đ i tư ng khong ch u thu : Lãi t ho t đ ng tín d ng đnĐ i tư ng ch u thu theo phương pháp tr c ti p: Thu nh p t kinh nv ý u q í h m k i k , c dha on gb à đá quý đnĐ i tư ng ch u thu theo phương pháp gián ti p (đư c kh u tr ): Td v h c h u Thu VAT ph i n p = Thu VAT đ u ra – Thu VAT đ u vào (10% doanh thu chưa tính thu ) đnT g n or đó VAT đ u vào đánh trên: TSCĐ, CCLĐ, v t li u, chi phí bưu đi n, đi n, nư c... Tuy nhiên các TS, CCLĐ…này l i đư c chia thành 3 lo i: o h o h c g n ê i đØL d irg no ù t đ ng không ch u thu o h o h c g n ê o i ðØ L r g n ù d i t đ ng ch u thu theo phương pháp gián ti p c o h c g n u h đØL d i cg no ù o l3 o h i t đ ng: Ph i t p h p riêng sau đó phân b d n theo t l doanh thu c a t ng lo i ho t đ ng đó. 13 7.3.VAT trong ho t đ ng c a NHTM (tt): 7.3.2.Phương pháp k toán: Ø Tài kho n s d ng: VAT ph i n p - 4531 - VAT đ u vào đã k. tr - VAT đư c gi m tr VAT ph i n p - VAT đã n p vào NSNN VAT đã n p VAT còn th a ph i n p 14 7.3.VAT trong ho t đ ng c a NHTM (tt): 7.3.2.Phương pháp k toán: Ø Tài kho n s d ng: VAT đ u vào - 3532 - VAT đ u vào đã k. tr VAT đ u vào - K t chuy n VAT đ u vào không đư c kh u tr - VAT đ u vào đã hoàn l i VAT đ u vào còn đư c kh u tr M 2 TK chi ti t: VAT đ u vào kh u tr 100% và VAT đ u vào phân b . 15 5
  6. 01/01/2010 K toán thu VAT 16 7.3.VAT trong ho t đ ng c a NHTM (tt): 2.Phương pháp k toán (tt): Ø H ch toán VAT kh u tr : TK VAT P.n p - 4531 TK Thích h p – TM, TG,… TK VAT vào - 3532 VAT ph i n p VAT đ u vào (theo Hóa đơn) Kh u tr VAT Ngân sách hoàn VAT TK KKH t i NHNN - 1113 N p VAT cho Ngân sách 17 7.3.VAT trong ho t đ ng c a NHTM (tt): 2.Phương pháp k toán (tt): Ø H ch toán VAT tr c ti p: TK TG t i NHNN - 1113 TK VAT P.n p - 4531 TK TT NTKD - 4712 N p VATcho VAT ph i n p Ngân sách (2) t KDNT (1a) TK TM, TG, TTV,… VAT ph i n p t thanh lý TS (1b) 18 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản