intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (Phần 1)

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
130
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh" trình bày các nội dung: Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản, ứng dụng trên hệ thống tài khoản, một số lưu ý dưới góc độ thuế, tổ chức chứng từ, sổ sách kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 7: Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh (Phần 1)

Chương 7-1<br /> <br /> 5/31/2012<br /> <br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, ĐẠI HỌC MỞ TPHCM<br /> <br /> PHẦN 1<br /> <br /> Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi<br /> phí và xác định kết quả kinh doanh<br /> 1<br /> <br /> Mục đích<br />  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:<br />  Trình bày những vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên<br /> quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo<br /> cáo tài chính.<br />  Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc<br /> xử lý các giao dịch liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định<br /> kết quả kinh doanh.<br />  Phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong xác định doanh<br /> thu và chi phí.<br />  Tổ chức thực hiện được các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp<br /> liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.<br /> 2<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 7-1<br /> <br /> 5/31/2012<br /> <br /> Nội dung<br />  Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản<br />  Quan hệ BCKQHĐKD và Bảng CĐKT<br />  Doanh thu và thu nhập khác<br />  Chi phí SXKD và chi phí khác<br />  Ứng dụng trên hệ thống tài khoản<br />  Một số lưu ý dưới gốc độ thuế<br />  Tổ chức chứng từ, sổ sách kế toán<br /> 3<br /> <br /> Mối quan hệ giữa BCKQHĐKD và BCĐKT<br /> TS<br /> <br /> NPT<br /> <br /> VCSH<br /> <br /> DOANH THU &THU NHậP<br /> KHÁC<br /> Lợi ích kinh tế làm tăng vốn<br /> chủ sở hữu nhưng không<br /> phải do góp vốn<br /> CHI PHÍ<br /> <br /> Tài sản thuần<br /> <br /> Lợi ích kinh tế giảm làm<br /> giảm vốn chủ sở hữu nhưng<br /> không phải phân phối vốn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chương 7-1<br /> <br /> 5/31/2012<br /> <br /> Doanh thu và thu nhập khác<br /> <br /> Các chuẩn mực chi phối<br /> Khái niệm<br />  Xác định doanh thu<br />  Ghi nhận doanh thu<br /> <br /> 5<br /> <br /> Các chuẩn mực chi phối<br />  Liên quan đến nhiều chuẩn mực, trong đó, chủ yếu liên<br /> quan đến các chuẩn mực sau:<br />  VAS 01 – Chuẩn mực chung<br />  VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác<br />  VAS 21 - Trình bày báo cáo tài chính<br /> <br />  Riêng VAS 15 – Hợp đồng xây dựng sẽ trình bày<br /> trong một nội dung khác<br /> 6<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chương 7-1<br /> <br /> 5/31/2012<br /> <br /> Khái niệm<br /> DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC<br /> <br /> DOANH THU<br /> <br /> DOANH THU<br /> BÁN HÀNG<br /> <br /> THU NHẬP KHÁC<br /> <br /> DOANH THU<br /> CC DỊCH VỤ<br /> <br /> LÃI, TiỀN BẢN QUYỀN, CỔ<br /> TỨC, LN ĐƯỢC CHIA<br /> <br /> Lưu ý: Doanh thu được định nghĩa và xem xét riêng biệt với chi phí<br /> 7<br /> <br /> Doanh thu<br />  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp<br /> thu được trong kỳ kế toán:<br />  Phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> thông thường và các hoạt động khác của doanh<br /> nghiệp<br />  Góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không bao<br /> gồm các khoản góp vốn của cổ đông hoặc của chủ<br /> sở hữu.<br /> 8<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chương 7-1<br /> <br /> 5/31/2012<br /> <br /> Doanh thu<br /> Lợi ích kinh tế<br /> phát sinh<br /> <br /> Làm tăng<br /> VCSH?<br /> <br /> Đúng<br /> <br /> Sai<br /> Vay mượn, mua chịu,<br /> chuyển dịch TS<br /> <br /> Không<br /> phải do<br /> góp vốn?<br /> <br /> Đúng<br /> <br /> Phát<br /> xuất từ<br /> HĐ<br /> SXKD?<br /> <br /> Sai<br /> Vốn góp<br /> <br /> Đúng<br /> <br /> Doanh<br /> thu<br /> <br /> Sai<br /> Thu nhập khác<br /> 9<br /> <br /> Bài tập thực hành 1<br />  Áp dụng định nghĩa doanh thu để xác định bản chất các<br /> giao dịch sau:<br /> Nhận được một tài sản biếu tặng<br /> Thu tiền khách hàng còn nợ<br /> Bán hàng chưa thu tiền<br /> Trái phiếu chuyển đổi đến hạn được chuyển thành vốn<br /> góp<br />  Phát hành hóa đơn tiền thuê văn phòng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> <br /> Khoa Kế toán - Kiểm toán<br /> <br /> Đại học Mở TPHCM<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2