intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 7 - Ngô Hoàng Điệp

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
77
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 7 - Ngô Hoàng Điệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 3 - Chương 7: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và sai sót trong kế toán" giới thiệu các thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán; sự ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và sai sót trong kế toán đến BCTC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 3: Chương 7 - Ngô Hoàng Điệp

TRƯ NG Đ I H C M<br /> <br /> TPHCM - KHOA K TOÁN - KI M TOÁN<br /> <br /> Chương 7<br /> THAY Đ I CHÍNH SÁCH K TOÁN<br /> Ư C TÍNH K TOÁN<br /> VÀ SAI SÓT TRONG K TOÁN<br /> <br /> 1<br /> <br /> M c tiêu<br /> Phân bi t đư c thay đ i chính sách k toán, thay<br /> đ i ư c tính k toán và sai sót trong k toán<br /> Hi u đư c nguyên t c, phương pháp đi u ch nh<br /> h i t và phi h i t<br /> Th c hi n các đi u ch nh khi có s thay đ i chính<br /> sách k toán, thay đ i ư c tính k toán và sai sót<br /> trong k toán<br /> Trình bày thay đ i chính sách k toán, ư c tính<br /> k toán và sai sót trên BCTC<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> N i dung<br /> • Gi i thi u các thay đ i chính sách k toán, thay đ i ư c<br /> tính k toán và sai sót trong k toán<br /> • S<br /> nh hư ng c a các thay đ i chính sách k toán,<br /> thay đ i ư c tính k toán và sai sót trong k toán đ n<br /> BCTC<br /> • Phương pháp đi u ch nh thay đ i chính sách k toán,<br /> thay đ i ư c tính k toán và sai sót trong k toán<br /> • Áp d ng phương pháp đi u ch nh khi thay đ i chính<br /> sách k toán, ư c tính k toán và sai sót k toán.<br /> 3<br /> <br /> Thay đ i CS k toán<br /> Khái ni m<br /> <br /> • Thay đ i các nguyên t c, cơ s và phương<br /> pháp k toán c th trong vi c l p và trình bày<br /> báo cáo tài chính.<br /> – Thay đ i phương pháp tính giá hàng t n kho;<br /> – Thay đ i phương pháp h ch toán chênh l ch t giá<br /> h i đoái;<br /> – Thay đ i phương pháp k toán chi phí đi vay<br /> – ...<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thay đ i CS k toán (tt)<br /> <br /> Lý do thay đ i<br /> <br /> • Doanh nghi p ch đư c thay đ i chính sách k<br /> toán khi:<br /> – Có s thay đ i theo quy đ nh c a pháp lu t<br /> ho c c a chu n m c k toán và ch đ k<br /> toán; ho c<br /> – S thay đ i s d n đ n báo cáo tài chính<br /> cung c p thông tin tin c y và thích h p hơn.<br /> 5<br /> <br /> Thay đ i ư c tính<br /> k toán<br /> <br /> Khái ni m<br /> <br /> Là vi c đi u ch nh giá tr ghi s c a tài s n, n<br /> ph i tr ho c giá tr tiêu hao đ nh kỳ c a tài s n<br /> đư c t o ra t vi c đánh giá tình tr ng hi n th i<br /> và l i ích kinh t trong tương lai cũng như nghĩa<br /> v liên quan đ n tài s n và n ph i tr đó.<br /> Nh ng thay đ i trong ư c tính k toán do có<br /> các thông tin m i không ph i là s a ch a các<br /> sai sót.<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thay đ i ư c tính<br /> k toán (ti p)<br /> <br /> Các trư ng h p<br /> <br /> Các ví d v thay đ i ư c tính k toán:<br /> • Thay đ i ư c tính k toán đ i v i các kho n<br /> ph i thu khó đòi;<br /> • Thay đ i ư c tính k toán v giá tr hàng t n<br /> kho l i m t;<br /> • Thay đ i ư c tính k toán v th i gian s d ng<br /> h u ích ho c cách th c s d ng TSCĐ;<br /> • Thay đ i ư c tính k toán v nghĩa v b o hành<br /> s n ph m<br /> 7<br /> <br /> Sai sót c a kỳ trư c<br /> <br /> Khái ni m<br /> <br /> Sai sót bao g m sai sót do tính toán, áp d ng sai<br /> các chính sách k toán, b quên, hi u ho c di n<br /> gi i sai các s vi c và gian l n.<br /> ─ Mua TSCĐ nhưng chưa ghi s TSCĐ;<br /> ─ Bán hàng nhưng chưa ghi nh n doanh thu và kho n<br /> ph i thu;<br /> ─ Ti p t c trích kh u hao cho TSCĐ đã kh u hao đ<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ví d 1<br /> Trư ng h p<br /> <br /> Thay đ i Thay đ i<br /> Sai sót<br /> Ư c tính CS k<br /> k toán<br /> k toán<br /> toán<br /> <br /> Doanh nghi p không tr giá tr thanh lý thu<br /> h i khi trích kh u hao TSCĐ<br /> Thay đ i phương pháp tính giá hàng t n<br /> kho t bình quân gia quy n sang Nh p<br /> trư c- xu t trư c.<br /> Thay đ i phương pháp ghi nh n doanh thu<br /> c a h p đ ng xây d ng dài h n t phương<br /> pháp hoàn thành h p đ ng sang phương<br /> pháp t l ph n trăm hoàn thành.<br /> Thay đ i t l d phòng n ph i thu khó đòi<br /> t 5% thành 7% trên s dư n ph i thu.<br /> 9<br /> <br /> nh hư ng đ n BCTC<br /> • Khi giao d ch, s ki n nh hư ng đ n doanh<br /> thu, chi phí s nh hư ng đ n B ng cân đ i k<br /> toán các kho n m c sau:<br /> – L i nhu n chưa phân ph i<br /> – Thu TNDN ph i n p<br /> – Các kho n m c tài s n và n ph i tr có liên<br /> quan<br /> • N u có s khác bi t t m th i gi a k toán và<br /> thu , kho n m c Tài s n thu TNDN hoãn<br /> l i/Thu TNDN hoãn l i ph i tr b nh hư ng.<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2