intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 (phần 1) - TS. Vũ Hữu Đức

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
76
lượt xem
6
download

Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 (phần 1) - TS. Vũ Hữu Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 của bài giảng Kế toán tài chính 1 trình bày các nội dung về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Trong phần 1 sau đây sẽ giúp người học hiểu rõ một số vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 1: Chương 7 (phần 1) - TS. Vũ Hữu Đức

 1. Chương 7-1 5/31/2012 KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, ĐẠI HỌC MỞ TPHCM PHẦN 1 Kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 1 Mục đích  Sau khi học xong chương này, sinh viên có thể:  Trình bày những vấn đề cơ bản của các chuẩn mực kế toán liên quan bao gồm khái niệm, ghi nhận, đánh giá và trình bày trên báo cáo tài chính.  Nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong việc xử lý các giao dịch liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.  Phân biệt được phạm vi của kế toán và thuế trong xác định doanh thu và chi phí.  Tổ chức thực hiện được các chứng từ, sổ chi tiết và sổ tổng hợp liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 2 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 1
 2. Chương 7-1 5/31/2012 Nội dung  Những khái niệm và nguyên tắc cơ bản  Quan hệ BCKQHĐKD và Bảng CĐKT  Doanh thu và thu nhập khác  Chi phí SXKD và chi phí khác  Ứng dụng trên hệ thống tài khoản  Một số lưu ý dưới gốc độ thuế  Tổ chức chứng từ, sổ sách kế toán 3 Mối quan hệ giữa BCKQHĐKD và BCĐKT TS NPT DOANH THU &THU NHậP KHÁC Lợi ích kinh tế làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không VCSH phải do góp vốn CHI PHÍ Lợi ích kinh tế giảm làm giảm vốn chủ sở hữu nhưng không phải phân phối vốn Tài sản thuần 4 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 2
 3. Chương 7-1 5/31/2012 Doanh thu và thu nhập khác Các chuẩn mực chi phối Khái niệm  Xác định doanh thu  Ghi nhận doanh thu 5 Các chuẩn mực chi phối  Liên quan đến nhiều chuẩn mực, trong đó, chủ yếu liên quan đến các chuẩn mực sau:  VAS 01 – Chuẩn mực chung  VAS 14 – Doanh thu và thu nhập khác  VAS 21 - Trình bày báo cáo tài chính  Riêng VAS 15 – Hợp đồng xây dựng sẽ trình bày trong một nội dung khác 6 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 3
 4. Chương 7-1 5/31/2012 Khái niệm DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC DOANH THU THU NHẬP KHÁC DOANH THU DOANH THU LÃI, TiỀN BẢN QUYỀN, CỔ BÁN HÀNG CC DỊCH VỤ TỨC, LN ĐƯỢC CHIA Lưu ý: Doanh thu được định nghĩa và xem xét riêng biệt với chi phí 7 Doanh thu  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán:  Phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp  Góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu nhưng không bao gồm các khoản góp vốn của cổ đông hoặc của chủ sở hữu. 8 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 4
 5. Chương 7-1 5/31/2012 Doanh thu Lợi ích kinh tế phát sinh Đúng Đúng Phát Đúng Không Làm tăng xuất từ Doanh phải do VCSH? HĐ thu góp vốn? SXKD? Sai Sai Sai Vay mượn, mua chịu, Vốn góp Thu nhập khác chuyển dịch TS 9 Bài tập thực hành 1  Áp dụng định nghĩa doanh thu để xác định bản chất các giao dịch sau:  Nhận được một tài sản biếu tặng  Thu tiền khách hàng còn nợ  Bán hàng chưa thu tiền  Trái phiếu chuyển đổi đến hạn được chuyển thành vốn góp  Phát hành hóa đơn tiền thuê văn phòng 10 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 5
 6. Chương 7-1 5/31/2012 Xác định doanh thu Thực chất là xác định số tiền ghi nhận DT Theo VAS 14, “DT được được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu”. 11 Giá trị hợp lý Là giá thoả thuận giữa hai bên mua bán – không bao gồm thuế GTGT. Số thuế GTGT là số tiền bên bán thu hộ và nộp vào NS. 12 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 6
 7. Chương 7-1 5/31/2012 02 phương pháp tính thuế GTGT  Phương pháp khấu trừ:  Trên hóa đơn ghi rõ giá chưa thuế GTGT và số thuế GTGT phải nộp .  Phương pháp trực tiếp  Ghi nhận theo giá trên hóa đơn đã bao gồm thuế GTGT  Tính thuế GTGT trừ doanh thu để được doanh thu thuần. Thuế GTGT phải nộp = (Giá bán – Giá vốn) x Thuế suất thuế GTGT 13 Bài tập thực hành 2A  Công ty CP Hoàng Khương, kinh doanh hàng hóa A, chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua và bán ngay một lô hàng hóa A bán với giá bán 200trđ, giá vốn 150trđ, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền.  Yêu cầu:  Xác định doanh thu bán hàng, doanh thu thuần và thuế GTGT phải nộp.  Xác định ảnh hưởng đến BCKQHĐKD và BCĐKT 14 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 7
 8. Chương 7-1 5/31/2012 Bài tập thực hành 2B  DNTN kinh doanh vàng Kim Hoàn, mua và bán ngay 200 lượng vàng, giá bán 43trđ/lượng; giá vốn 41 trđ/lượng. Thuế GTGT 10%. Thu chi bằng tiền mặt  Yêu cầu:  Xác định doanh thu bán hàng, doanh thu thuần và thuế GTGT phải nộp.  Xác định ảnh hưởng đến BCKQHĐKD và BCĐKT 15 Bán hàng trả chậm  Doanh thu bán hàng là giá bán trả ngay, không bao gồm lãi trả chậm. Nợ phải thu bao gồm cả lãi trả chậm.  Thuế GTGT tính trên giá bán trả ngay, không tính trên lãi trả chậm  Nợ phải thu bao gồm cả lãi trả chậm.  Lãi trả chậm sẽ ghi nhận như 1 khoản doanh thu nhận trước, sau đó phân bổ vào DT hoạt động tài chính trong suốt thời gian trả chậm. 16 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 8
 9. Chương 7-1 5/31/2012 Bài tập thực hành 3  Ngày 01.01.20X0 doanh nghiệp bán một lô hàng cho trả chậm chia đều trong 3 năm. Giá bán chưa thuế GTGT của lô hàng này nếu trả tiền ngay là 400 triệu đồng. Lãi suất hai bên thỏa thuận theo lãi suất trên thị trường cho khoản tín dụng tương tự là 10%/năm. Thuế suất thuế GTGT là 10% (khấu trừ)  Yêu cầu:  Xác định DTBH, DT thuần, DTTC của năm 20X0, 20X1 và 20X2  Xác định ảnh hưởng của giao dịch đến BCKQHĐKD và BCĐKT năm 20X0, 20X1 và 20X2. 17 Một cách tiếp cận khác Nợ phải thu ghi nhận theo giá chưa có lãi suất. Lãi trả chậm ghi theo nguyên tắc dồn tích hàng năm vào DTTC và nợ phải thu. 18 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 9
 10. Chương 7-1 5/31/2012 Trao đổi hàng hóa Trao đổi tương tự: “Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự về bản chất và giá trị, lúc này việc trao đổi đó không được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu”. 19 Bài tập thực hành 4  Công ty xăng dầu X cần một lượng xăng để đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ tại thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên xăng của công ty hiện đang tồn kho tại Hà Nội. Trong khi đó, công ty xăng dầu Y đang có xăng tồn kho tại Đà Nẵng và muốn vận chuyển về Hà Nội. Sự thỏa thuận giữa hai bên về trao đổi xăng sẽ giúp cho cả hai bên đạt được mong muốn của mình và tiết kiệm được chi phí vận chuyển. Hai bên thỏa thuận trao đổi ngang giá. Yêu cầu: Xác định cách thức xử lý về mặt kế toán tại công ty X, biết rằng giá gốc lượng xăng trao đổi tại công ty X là 200 triệu đồng. 20 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 10
 11. Chương 7-1 5/31/2012 Trao đổi hàng hóa  Trao đổi không tương tự: “Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác không tương tự thì việc trao đổi đó được coi là một giao dịch tạo ra doanh thu”.  Được ghi nhận giống như bán hàng và mua hàng hóa khác. 21 Bài tập thực hành 5  Công ty Hùng Lâm đổi một lô hàng có giá trị sổ sách là 180 triệu đồng lấy một xe tải. Xe tải này có giá thanh toán là 440 triệu đồng (đã có thuế GTGT). Công ty Hùng Lâm phải bù thêm 110 triệu đồng. Thuế suất thuế GTGT của lô hàng xuất đi đổi là 10%. Yêu cầu: Hãy xác định doanh thu và lợi nhuận của công ty Hùng Lâm trong giao dịch trên. 22 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 11
 12. Chương 7-1 5/31/2012 Ghi nhận doanh thu  Doanh thu bán hàng  Doanh thu cung cấp dịch vụ  Doanh thu từ lãi, tiền bản quyền, cổ tức và LN được chia 23 DOANH THU BÁN HÀNG HÓA  05 điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng  Một số trường hợp không ghi nhận doanh thu bán hàng  Một số khoản giảm trừ doanh thu  Chiết khấu thương mại  Giảm giá hàng bán  Hàng bán bị trả lại 24 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 12
 13. Chương 7-1 5/31/2012 Điều kiện ghi nhận  DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;  DN không còn quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;  DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;  Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 25 Bài tập thực hành 6  Xác định thời điểm ghi nhận DT của mỗi giao dịch dưới đây:  Siêu thị A bán hàng và cho phép người mua hàng trả lại hàng trong thời gian 10 ngày không cần nói lý do, miễn là hàng còn nguyên vẹn.  DN xuất hóa đơn và vận chuyển hàng từ TP. HCM ra Hà Nội để giao cho khách hàng theo phương thức chuyển hàng.  Cty Hoàng Nhân giao hàng cho công ty Hoàng Nghĩa tại kho của bên mua. Do 2 giám đốc quen nhau nên kế toán của Hoàng Nhân chưa biết giá bán là bao nhiêu. 26 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 13
 14. Chương 7-1 5/31/2012 Bài tập thực hành 6 (tiếp theo)  Cty Hoàn Cầu giao hàng hóa cho Cty Nhất Phương, trong hợp đồng có qui định, sau khi lắp đặt thành một hệ thống, vận hành ổn định thì mới chấp nhận số hàng trên (do yêu cầu kỹ thuật) và được Hoàn Cầu đồng ý.  Siêu thị X bán phiếu quà tặng có mệnh giá từ 100.000đ cho đến 500.000đ. Người có phiếu quà tặng được mua tất cả hàng hóa có tại siêu thị và phải mua bằng hoặc cao hơn số tiền ghi trên phiếu. Phiếu có giá trị 12 tháng. 27 Không ghi nhận vào DT bán hàng  Theo quy định hiện hành, các khoản sau không được ghi DT:  Vật tư hàng hóa giao cho đơn vị khác gia công chế biến.  Doanh thu cung cấp giữa các đơn vị thành viên trong một công ty, tổng công ty (loại trừ doanh thu nội bộ trên báo cáo hợp nhất).  Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ  Hàng gửi đi bán mà bên mua chưa chấp nhận hàng và chấp nhận thanh toán  Giá trị hàng gửi bán đại lý mà đại lý chưa xác nhận là đã bán ra ngoài.  Dùng điều kiện ghi nhận DT để giải thích quy định trên 28 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 14
 15. Chương 7-1 5/31/2012 Bài tập thực hành 7 1. DN xuất hóa đơn và gửi hàng đi bán ngày 31/12/20x0, giá xuất kho là 200trđ, giá bán chưa thuế GTGT là 240trđ, thuế GTGT 10%. Đến ngày 05/01/20x1, khách hàng mới nhận hàng và chấp nhận thanh toán. 2. DN xuất kho hàng hóa giao đại lý bán, giá xuất kho là 500trđ, giá bán chưa thuế GTGT là 570trđ, thuế GTGT 10%. Theo hợp đồng gửi đại lý, đại lý bán đúng giá và hưởng 4%/giá bán chưa thuế của số lượng hàng bán được. Yêu cầu: DN sẽ ghi nhận doanh thu bán hàng khi nào? 29 Các khoản giảm doanh thu  Chiết khấu thương mại: Là khoản giảm trừ cho người mua do họ mua sản phẩm, hàng hóa dịch vụ lớn theo thỏa thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng mua bán hoặc các cam kết mua bán hàng. 30 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 15
 16. Chương 7-1 5/31/2012 Bài tập thực hành 8  Doanh nghiệp bán một lô hàng cho khách hàng A, tổng giá bán chưa thuế GTGT là 100 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã xuất hàng cho người mua và người mua đã chấp nhận sẽ thanh toán. Do mua hàng với khối lượng lớn, người mua được hưởng chiết khấu thương mại là 2%. Yêu cầu: Xác định doanh thu thuần bán hàng trong nghiệp vụ trên. Hoá đơn GTGT sẽ được thể hiện như thế nào? 31 Bài tập thực hành 9  Theo chính sách bán hàng của DN, trong khoảng thời gian từ 15/4/20x0 đến 14/5/20x0, chiết khấu 2%/giá bán chưa thuế GTGT cho khách hàng, nếu đạt doanh số mua là 200 trđ. Có tài liệu bán hàng cho khách hàng A như sau:  Ngày 17/4: KH A mua hàng hóa, giá mua chưa thuế GTGT là 80 trđ  Ngày 12/5: KH Amua hàng hóa, giá mua chưa thuế GTGT là 130trđ.  Vì mua 2 đợt, tổng giá mua chưa thuế của khách hàng A là 210trđ, được hưởng chiết khấu 2% trừ vào hóa đơn cuối cùng.  Yêu cầu: Xác định doanh thu, doanh thu thuần. 32 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 16
 17. Chương 7-1 5/31/2012 Phân biệt với chiết khấu thanh toán Là khoản tiền mà bên bán cho bên mua hưởng do khách hàng thanh toán tiền sớm. Chỉ liên quan đến thu hồi nợ phải thu nên không được ghi giảm doanh thu bán hàng mà ghi tăng chi phí tài chính. 33 Bài tập thực hành 10  Xuất kho hàng hóa bán thu ngay bằng TGNH, giá xuất kho 200trđ, giá bán chưa thuế GTGT là 250trđ. Do thanh toán ngay, người mua được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên tổng số tiền thanh toán và trừ ngay vào số tiền mua khi chuyển trả. Yêu cầu: 1/ Lợi nhuận gộp của nghiệp vụ trên? 2/ Chiết khấu thanh toán trong nghiệp vụ trên? 34 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 17
 18. Chương 7-1 5/31/2012 Giảm giá hàng bán Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 35 Hàng bán bị trả lại Là giá trị hàng bán đã xác định là tiêu thụ nhưng bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. 36 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 18
 19. Chương 7-1 5/31/2012 Doanh thu cung cấp dịch vụ  4 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ:  Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;  Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;  Xác định được phần công việc hoàn thành tại ngày lập bảng cân đối kế toán;  Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 37 Bài tập thực hành 11 Công ty quảng cáo Lasta nhận hợp đồng quảng cáo cho sản phẩm M của công ty CP TĐA trong 1 năm (Từ tháng 06/20x0 đến hết tháng 5/20x10) với tổng số tiền là 2.200 triệu đồng (bao gồm thuế GTGT 10%), thông qua chương trình “chuyện không của riêng ai”, với 52 lần phát sóng trên truyền hình. Yêu cầu: Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ của Lasta. 38 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 19
 20. Chương 7-1 5/31/2012 DT từ lãi, tiền bản quyền, cổ tức và LN được chia Điều kiện ghi nhận doanh thu  Số tiền xác định tương đối chắc chắn;  Có khả năng thu được lợi ích kinh tế. 39 Bài tập thực hành 12  Ngày 1/2/20x0, Công viên nước Đầm Sen gửi tiền vào Ngân hàng Việt Á, số tiền gửi là 50.000 trđ, kỳ hạn gửi 13 tháng, lãi suất 14%/năm, nhận lãi và gốc tại ngày đáo hạn. (Tham khảo thuyết minh của DSN năm 2011)  Yêu cầu: Xác định lãi tiền gửi mà CV nước Đầm Sen ghi nhận trên báo cáo tài chính trong từng năm. 40 Khoa Kế toán - Kiểm toán Đại học Mở TPHCM 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2