intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
31
lượt xem
6
download

Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chương 3 là: Khái niệm, đặc điểm, căn cứ tính thuế và phương pháp tính thuế TNDN hiện hành cùng những quy định về khai quyết toán thuế, nộp thuế TNDN, khái niệm, cơ sở hình thành và phương pháp xác định thuế TNDN hoãn lại, nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán thuế TNDN hiện hành, thuế TNDN hoãn lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Thương Mại

U U M _T M H TM _T D H TM D U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U M _T U KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TM H D _T M U M _T TM TM H D H U M M _T U U _T M _T TM TM H D H D H TM D U M U TM _T H D TM _T M H CHƢƠNG 3 _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H H TM _T _T H D D D D H TM TM H TM _T _T _T TM H Mục tiêu: Chƣơng này giúp ngƣời học nắm bắt đƣợc những nội dung nhƣ sau: - Khái niệm, đặc điểm, căn cứ tính thuế và phƣơng pháp tính thuế TNDN hiện hành cùng những quy định về khai quyết toán thuế, nộp thuế TNDN. - Khái niệm, cơ sở hình thành và phƣơng pháp xác định thuế TNDN hoãn lại - Nguyên tắc kế toán và phƣơng pháp kế toán thuế TNDN hiện hành, thuế TNDN hoãn lại. U M _T TM H D H TM _T M U D U _T M H TM D U _T TM H D H D U M _T TM H D M M M U _T TM TM H D M U _T TM H D _T TM H D U _T M _T M TM H D U M _T U U D U U M _T TM H H TM _T M H TM TM _T D H H TM _T M M U U  D U M M _T M U U M U D D D U H TM _T _T H H TM TM H TM _T _T _T TM H TM _T M _T U M _T _T TM TM H H D D M H TM _T D _T M H TM D U U U M _T TM H D TM D M U U M _T TM H D M U _T TM H D H H D D U _T M TM H D U M _T _T TM H TM TM _T H D U M _T TM H 3.1 Khái niệm, đặc điểm, quy định chung về thuế TNDN 3.2 Nguyên tắc và phƣơng pháp kế toán thuế TNDN hiện hành 3.3 Nguyên tắc và phƣơng pháp kế toán thuế TNDN hoãn lại 3.4 Kê khai và quyết toán thuế TNDN H TM H NỘI DUNG D U U M M H D D D H TM TM _T _T _T M H TM TM _T H D H TM _T _T H D U M U U D D H TM TM H TM _T _T _T TM H TM _T M H Thuế thu nhập doanh nghiệp TS thuế TNDNHL _T _T M U M U U M _T D D H H TM TM TM U H TM _T D D TM H D H TM _T _T M M U U M U _T TM H M D D (Phát sinh khi cơ sở tính thuế khác với giá trị ghi sổ của tài sản và công nợ) D U M _T Nợ thuế TNDNHL H H H H TM Thuế TNDNHL TM TM _T _T M M U U Thuế TNDNHH H TM _T _T _T H D D U U M _T M _T _T TM TM H TM M H D M U TM _T H D D D H H TM TM _T _T M U M U U M H TM _T D _T M H TM D U U U M TM H D D H TM _T _T _T M M U U D D H H TM TM _T M _T M M U D D H H D U TM H H TM TM TM H TM D U - Thuế TNDN: Là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi các khoản chi phí hợp lí, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tƣợng nộp thuế. - Lợi nhuận kế toán: Là lợi nhuận hoặc lỗ của một kỳ, trƣớc khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, đƣợc xác định theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán. _T  U _T _T H TM _T M H TM 3.1 Khái niệm, đặc điểm, quy định chung về thuế TNDN 3.1.1 Khái niệm, đặc điểm thuế TNDN Các khái niệm liên quan đến thuế TNDN:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản