intTypePromotion=1

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 7 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
98
lượt xem
16
download

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 7 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 7 Kế toán thuế TNDN và xác định kết quả kinh doanh thuộc bài giảng kế toán doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: những vấn đề chung, kế toán chi phí thuế thu nhập hiện hành, kế toán chi phí thuế thu nhập hoãn lại, kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 7 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  1. KTDN 2 – Chương 14 N i dung Nh ng v n chung CHƯƠNG 7 K toán chi phí thu TNDN hi n hành K toán chi phí thu TNDN hoãn l i K toán xác nh k t qu ho t ng kinh doanh K TOÁN THU TNDN VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH (BUSINESS INCOME TAX CHARGE AND EVALUATION OF BUSINESS RESULTS) 2 Quan i m ngày xưa Nh ng v n chung - Quan i m xưa và nay Trư c ây BÁO CÁO K T QU - Các phương pháp tính thu hi n nay - Khác bi t gi a s li u k toán và s li u tính thu H KD là m t t t y u G n như: => K toán xa d n v i thu - Ghi nh n và n p thu thu nh p doanh nghi p Thu nh p ch u thu LN trư c thu LN trư c thu x Thu su t Thu TNDN LN sau thu 3 4 Ngày nay … Các phương pháp tính thu TNDN T 2004 n nay PP thu TNDN ph i n p: PP nh hư ng c a thu : (Tax - payable method) (Tax - effect method) - Thu TNDN là công c - Thu TNDN là chi phí. T KHAI QUY T BÁO CÁO K T QU phân ph i thu nh p. - Báo cáo KQKD trình bày chi H KD phí thu TNDN. TOÁN THU TNDN - Thu TNDN ph i n p ư c trình bày trên KQKD. - LN sau thu = LN k toán – LN k toán CP thu TNDN LN trư c thu - LN sau thu = LN k toán – Chênh l ch => Phù h p hơn: CP Thu TNDN thu TNDN ph i n p Thu nh p ch u thu Ph n ánh nh hư ng c a LN sau thu => H n ch thu trong hi n t i và Thu TNDN tương lai. 5 6 Th.S C Th Thanh Hương 1
  2. KTDN 2 – Chương 14 Khác bi t gi a thu và k toán Chênh l ch k toán - thu Khác bi t gi a l i nhu n k toán và thu Doanh thu Doanh thu nh p ch u thu : Thu nhaäp Thu nhaäp theo keá toaùn theo luaät thueá Dư i góc Báo cáo KQH KD Khác bi t v doanh thu Chi phí Chi phí Khác bi t v chi phí theo keá toaùn ư c tr Dư i góc B ng cân i k toán Tài s n N ph i tr LN keá toaùn Thu nhaäp chòu thueá 7 8 Ghi nh n và n p thu TNDN Ghi nh n và n p thu TNDN (1) Hàng quý xác nh thu TNDN t m ph i n p (TK 3334) (4) Trư ng h p phát hi n sai sót không tr ng y u tính vào chi phí thu TNDN hi n hành (TK 8211) c a quý ó. c a các năm trư c liên quan n kho n thu thu (2) Cu i năm tài chính xác nh s thu TNDN th c t ph i nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm trư c, n p (TK 3334) trong năm ư c ghi nh n là chi phí thu doanh nghi p ư c h ch toán tăng (ho c gi m) TNDN hi n hành trong Báo cáo KQH KD c a năm ó. s thu thu nh p doanh nghi p ph i n p c a các năm trư c vào chi phí thu thu nh p hi n hành (3) N u s t m ph i n p > S thu th c t ph i n p c a năm phát hi n sai sót. => Chênh l ch ghi gi m chi phí thu TNDN hi n hành và ghi gi m s thu TNDN ph i n p. N u s t m ph i n p < S thu th c t ph i n p => Chênh l ch ghi tăng chi phí thu TNDN hi n hành và ghi tăng s thu TNDN ph i n p. 9 10 K TOÁN CHI PHÍ THU TNDN H N HÀNH (CURRENT BUSINESS INCOME TAX CHARGE) Ch ng t k toán Khái ni m và cách tính T khai t m n p thu TNDN quý (M u 01A/TNDN) Gi y n p ti n vào ngân sách b ng ti n m t (ho c Thu TNDN hi n hành là s thu thu nh p doanh chuy n kho n) nghi p ph i n p (ho c thu h i ư c) tính trên thu nh p ch u thu và thu su t thu thu nh p doanh T khai t quy t toán thu TNDN (M u 03/TNDN) nghi p c a năm hi n hành. Thu TNDN Thu nh p Thu su t = x hi n hành ch u thu thu TNDN 11 12 Th.S C Th Thanh Hương 2
  3. KTDN 2 – Chương 14 Sơ k toán chi phí thu TNDN hi n hành Ví d : Năm 200X, công ty có l i nhu n k toán là 100 TK 3334 TK 8211 tri u. Bi t trong năm 200X, công ty có trích trư c T m tính chi phí s a ch a l n TSC là 10 tri u, chi phí qu ng i u ch nh gi m cáo vư t m c cho phép: 10 tri u. Thu su t thu B sung TNDN 25%. ⇒ Thu nh p ch u thu = TK 911 ⇒ Chi phí thu TNDN hi n hành = K t chuy n K t chuy n 13 14 K TOÁN CHI PHÍ THU TNDN HOÃN L I Ví d : (DEFFERED BUSINESS INCOME TAX CHARGE) Năm 200X, công ty có l i nhu n k toán là 200 tri u. Bi t trong năm 200X, công ty có trích l p d M t s khái ni m phòng chi phí b o hành s n ph m 15 tri u, chi phí K toán tài s n thu thu nh p không có hóa ơn: 5 tri u, l i nhu n ư c chia t hoãn l i liên doanh: 50. Thu su t thu TNDN 25%. S thu K toán thu thu nh p doanh TNDN công ty ã t m n p trong năm 200X b ng nghi p hoãn l i ph i tr ti n m t là 12 tr/quý. Hãy xác nh chi phí thu TNDN hi n hành và nh kho n các bút toán liên K toán chi phí thu thu nh p quan doanh nghi p hoãn l i 15 16 M TS KHÁI NI M M TS KHÁI NI M Thu TNDN hoãn l i: Là s thu TNDN ph i CL vĩnh vi n: Là chênh l ch gi a LN k toán và TN ch u n p ho c đư c kh u tr trong tương lai tính trên thu phát sinh t các kho n DT, TN khác, CP đư c ghi nh n các kho n chênh l ch t m th i. vào LN k toán nhưng l i không đư c tính vào TN, CP khi L i nhu n k toán: Là l i nhu n xác đ nh theo xác đ nh TN ch u thu . các chu n m c k toán, ch đ k toán nh m CL vĩnh vi n không t o ra kho n có th b đánh thu đ m b o tính trung th c h p lý v tình hình tài ho c kho n đư c kh u tr thu trong tương lai, phát sinh chính và kinh doanh c a doanh nghi p. năm nào s đư c đi u ch nh đ tính thu nh p ch u thu cho Thu nh p ch u thu : Là cơ s đ xác đ nh thu năm đó (không ghi nh n và theo dõi riêng như CL t m th i). thu nh p doanh nghi p ph i n p ch u s chi ph i CL t m th i: Là chênh l ch phát sinh do s khác bi t v c a các quy đ nh c a lu t thu và các văn b n th i đi m doanh nghi p ghi nh n TN ho c CP, và th i đi m hư ng d n. pháp lu t v thu quy đ nh tính TN ch u thu ho c CP đư c L i nhu n k toán = DT k toán - CP k toán kh u tr kh i TN ch u thu . Thu nh p ch u thu = DT theo thu - CP h p lý 17 18 Th.S C Th Thanh Hương 3
  4. KTDN 2 – Chương 14 M TS KHÁI NI M Cơ s tính thu c a tài s n Cơ s tính thu c a TS và NPT Là giá tr s ư c kh u tr cho m c ích thu thu nh p, ư c tr kh i các l i ích kinh t mà Là giá tr tính cho tài s n ho c n ph i tr doanh nghi p s nh n ư c và ph i ch u thu cho m c ích xác nh thu thu nh p thu nh p khi giá tr ghi s c a tài s n ó doanh nghi p. ư c thu h i. N u nh ng l i ích kinh t này khi nh n ư c mà không ph i ch u thu thu nh p thì cơ s tính thu thu nh p c a tài s n ó b ng giá tr ghi s c a nó. 19 20 Cơ s tính thu c a TS Cơ s tính thu c a TS (1) M t TSC có nguyên giá là 100: ã kh u hao lu k là 30, tr giá còn l i c a nó s ư c kh u (2) Kho n ph i thu khách hàng có giá tr ghi s là tr trong tương lai dư i hình th c kh u hao ho c 100. Doanh thu tương ng c a kho n ph i thu gi m tr khi thanh lý. Doanh thu có ư c t vi c khách hàng ã ư c tính vào l i nhu n tính thu s d ng TSC ph i ch u thu thu nh p và lãi thu thu nh p. Cơ s tính thu thu nh p c a kho n t thanh lý TSC cũng ph i ch u thu thu nh p, ph i thu thương m i này là 100. l do thanh lý TSC s ư c gi m tr cho m c ích thu thu nh p. Cơ s tính thu thu nh p c a TSC này là 70. 21 22 Cơ s tính thu c a TS Cơ s tính thu c a n ph i tr Là giá tr ghi s c a nó tr i (-) giá tr s ư c (3) M t kho n cho vay ph i thu có giá tr ghi s là kh u tr cho m c ích thu thu nh p c a 100. Vi c thu h i kho n vay này không có nh kho n n ph i tr ó trong các kỳ tương lai. hư ng n thu thu nh p. Cơ s tính thu thu nh p c a kho n cho vay ph i thu này là 100. Trư ng h p doanh thu nh n trư c, cơ s tính thu c a kho n n ph i tr phát sinh là giá tr ghi s c a nó, tr i ph n giá tr c a doanh thu ó s ư c ghi nh n nhưng không ph i ch u thu thu nh p trong tương lai. 23 24 Th.S C Th Thanh Hương 4
  5. KTDN 2 – Chương 14 Cơ s tính thu c a NPT Cơ s tính thu c a NPT (1) N ph i tr ng n h n có kho n m c “chi phí (2) N ph i tr ng n h n có kho n “ti n lãi ph i tr ” v chi phí trích trư c lương ngh nh n trư c” v i giá tr ghi s là 100. Doanh phép v i giá tr ghi s là 100. Chi phí ph i tr thu ti n lãi tương ng ph i ch u thu thu nh p tương ng ư c kh u tr cho m c ích tính trên cơ s phân b phù h p v i kỳ tính lãi. Cơ thu thu nh p trên cơ s th c chi. Cơ s tính s tính thu thu nh p c a kho n lãi nh n thu thu nh p c a kho n m c n ph i tr ó trư c này là không (0). là không (0). 25 26 Cơ s tính thu c a NPT Cơ s tính thu c a NPT (3) N ph i tr ng n h n có kho n chi phí v (4) N ph i tr ng n h n có kho n “Ti n ph t ti n i n, nư c, i n tho i có giá tr ghi s là ph i tr ” v i giá tr ghi s là 100. Ti n ph t 100. Chi phí ph i tr này ã ư c kh u tr không ư c kh u tr cho m c ích tính thu cho m c ích tính thu thu nh p t i năm hi n thu nh p. Cơ s tính thu thu nh p c a kho n hành. Cơ s tính thu thu nh p c a kho n n ti n ph t ph i tr này là 100. ph i tr này là 100. 27 28 K TOÁN TÀI S N THU TNDN HOÃN L I Cơ s tính thu c a NPT (DEFFERED INCOME TAX ASSETS) (5) M t kho n i vay ph i tr có giá tr ghi s là Khái ni m 100. Vi c thanh toán kho n vay này không có Tài s n thu TNDN là thu thu nh p doanh nh hư ng n thu thu nh p. Cơ s tính thu nghi p s ư c hoàn l i trong tương lai tính thu nh p c a kho n i vay này là 100. trên các kho n: Chênh l ch t m th i ư c kh u tr ; Giá tr ư c kh u tr chuy n sang các năm sau c a các kho n l tính thu chưa s d ng. Giá tr ư c kh u tr chuy n sang các năm sau c a các kho n ưu ãi thu chưa s d ng. 29 30 Th.S C Th Thanh Hương 5
  6. KTDN 2 – Chương 14 Phương pháp tính Chênh l ch t m th i Chênh l ch t m th i là chênh l ch gi a giá tr ghi s Giá tr đư c KT Thuế Tài s n Chênh c a các kho n m c tài s n hay n ph i tr trên chuy n sang các su t thuế l ch t m BC KT v i cơ s tính thu thu nh p c a các kho n năm sau c a các thuế m c này. TNDN = th i + x kho n l tính thu TNDN hoãn đư c Chênh l ch t m th i bao g m: và ưu đãi thu hi n l i kh u tr Chênh l ch t m th i ư c kh u tr chưa s d ng hành Chênh l ch t m th i ch u thu 31 32 Chênh l ch t m th i ư c kh u tr Chênh l ch t m th i ư c kh u tr Chênh l ch t m th i ư c kh u tr thư ng phát Chênh l ch t m th i ư c kh u tr là kho n sinh t các kho n: chênh l ch t m th i làm phát sinh các kho n ư c (1) Chi phí trích trư c: kh u tr khi xác nh thu nh p ch u thu trong - Trích trư c chi phí s a ch a l n TSC ; tương lai khi mà giá tr ghi s c a các kho n m c - Trích trư c chi phí lãi vay tr sau - dài h n (g m c lãi trái phi u tr ). tài s n ho c n ph i tr liên quan ư c thu h i hay (2) Chi phí kh u hao TSC theo k toán l n hơn thanh toán. theo thu : • Chênh l ch t m th i ư c kh u tr phát sinh khi: (3) Các kho n d phòng ph i tr : + Giá tr ghi s c a Tài s n < Cơ s tính thu - B o hành s n ph m; + Giá tr ghi s c a N ph i tr > Cơ s tính thu - Tái cơ c u doanh nghi p; - Các h p ng có r i ro l n; - Khác. 33 34 Ví d 1: Ví d 2: Năm N công ty A ã trích trư c chi phí b o hành Xác nh tài s n thu TNDN hoãn l i (Thu su t s n ph m 10.000.000 nhưng chưa phát sinh. thu TNDN 25%) bi t DN X có k ho ch chuy n l Thu su t thu TNDN 25%. như sau: ⇒ Chênh l ch t m th i ư c kh u tr gi a giá tr S l S l S l S l S l ghi s và cơ s tính thu : Năm phát chuy n chuy n chuy n chuy n 10.000.000 - 0 = 10.000.000 sinh sang N+1 sang N+2 sang N+3 sang N+4 => Tài s n thu TNDN hoãn l i: N 40 10 10 10 10 10.000.000 x 25% = 2.500.000 C ng 40 10 10 10 10 Sang năm N+1, khi phát sinh th c t chi phí b o hành 10.000.000, doanh nghi p s ư c gi m l i => Chênh l ch t m th i ư c kh u tr phát nhu n tính thu 10.000.000 và thu TNDN gi m sinh t i năm N là: 2.500.000. => TS thu TNDN hoãn l i là: 35 36 Th.S C Th Thanh Hương 6
  7. KTDN 2 – Chương 14 Ví d 3: DN X năm N có thu nh p 100 tri u, bi t theo Lu t Tài kho n s d ng thu TNDN hi n hành, DN này ang ho t ng Tài kho n 243 - Tài s n thu TNDN hoãn l i trong ngành ư c gi m 50% thu TNDN, nhưng DN v n n p 100% thu . Xác nh tài s n thu Tài kho n 8212 - Chi phí thu thu nh p doanh TNDN hoãn l i. nghi p hoãn l i 37 38 Phương pháp h ch toán TK 243 Chú ý: Trư ng h p TS thu TNDN hoãn l i phát sinh t vi c áp TK 8212 TK 243 d ng h i t thay i chính sách k toán ho c i u ch nh Chênh l ch h i t các sai sót tr ng y u c a các năm trư c: TS thu TNHL N u i u ch nh tăng TS thu TNDN hoãn l i, ghi: PS > S đư c hoàn nh p -Tăng s dư N u năm TK 243 -Tăng/Gi m s dư Có u năm TK 4211 Chênh l ch N u i u ch nh gi m TS thu TNDN hoãn l i, ghi: TS thu TNHL PS < S đư c -Tăng/Gi m s dư N u năm TK 4211 hoàn nh p -Gi m s dư N u năm TK 243 39 40 K toán thu TNDN hoãn l i ph i tr Ví d : (Deffered income tax) Năm N, cty ABC mua 2 TSC h u hình: 1. TSC A có nguyên giá là 24.000.000 , th i Khái ni m: gian s d ng h u ích theo k toán là 4 năm, theo Thu thu nh p hoãn l i ph i tr là thu thu nh p thu là 6 năm. doanh nghi p s ph i n p trong tương lai tính trên các 2. TSC B có nguyên giá là 30.000.000 , th i kho n chênh l ch t m th i ph i ch u thu thu nh p gian s d ng h u ích theo k toán là 3 năm, theo doanh nghi p trong năm hi n hành. thu là 5 năm. Phương pháp tính: Thu su t thu TNDN 25%. Gi s công ty ABC ch phát sinh tài s n thu thu nh p hoãn l i liên Toång cheânh leäch quan n TSC A và B Thueá TNDN hoaõn taïm thôøi chòu thueá Thueá suaát thueá = x laïi phaûi traû phaùt sinh trong TNDN hieän haønh Yêu c u: Tính toán, nh kho n các bút toán liên naêm quan n CP thu TNDN hoãn l i trong t ng năm. 41 42 Th.S C Th Thanh Hương 7
  8. KTDN 2 – Chương 14 Chênh l ch t m th i ch u thu Các TH phát sinh chênh l ch t m th i ch u thu Chênh l ch t m th i ch u thu phát sinh t Chênh l ch t m th i ch u thu phát sinh khi: vi c m t kho n chi phí ch ư c ghi nh n Giá tr ghi s c a tài s n > cơ s tính thu trong các năm sau nhưng ã ư c kh u tr Giá tr ghi s c a n ph i tr < cơ s tính thu vào thu nh p ch u thu trong năm hi n t i. Ví d : Th i gian s d ng h u ích c a TSC theo k toán dài hơn th i gian s d ng h u ích do cơ quan thu xác nh d n n chi phí kh u hao TSC theo k toán trong nh ng năm u nh hơn chi phí kh u hao ư c kh u tr vào thu nh p ch u thu do cơ quan thu xác nh.. 43 44 Sơ k toán thu TNDN hoãn l i ph i tr Tài kho n s d ng Tài kho n 347 - Thu TNDN hoãn l i ph i tr TK 347 TK 8212 Tài kho n 8212 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i Chênh l ch Thu TNDN HLPT phát sinh > S đư c hoàn nh p Chênh l ch Thu TNDN HLPT phát sinh < S đư c hoàn nh p 45 46 Ví d : Ví d 2: Xác nh và ghi nh n thu thu nh p hoãn l i ph i DN có ký h p ng xây d ng thanh toán theo tr bi t năm N, công ty X mua 2 TSC : ti n k ho ch. Cu i năm N, t ng s ti n DN - TSC A có nguyên giá là 20.000.000 , th i gian xây d ng nh n ư c là 550 tr , trong ó có thu s d ng h u ích theo k toán là 4 năm, theo thu GTGT 10% (hoàn thành 50% giá tr công trình), là 2 năm. giá v n tương ng là 360 tr . Th c t cu i năm - TSC B có nguyên giá là 12.000.000 , th i gian N, công ty ã hoàn thành n 60% công trình. s d ng h u ích theo k toán là 3 năm, theo thu DN ghi nh n doanh thu th c s là 600 tr , chi là 2 năm. phí giá v n hàng bán tương ng là 400 tr . Ph n Thu su t thu TNDN 25%. Gi s công ty ch có còn l i s hoàn thành vào năm N+1. thu thu nh p hoãn l i ph i tr liên quan n TSC A và B. Vì DN ch xu t hóa ơn theo s ti n nh n ư c nên thu căn c vào hoá ơn tính thu nh p ch u thu . 47 48 Th.S C Th Thanh Hương 8
  9. KTDN 2 – Chương 14 Sơ k toán chi phí thu TNDN hoãn l i Ví d 2: Taêng CP thueá thu nhaäp hoaõn laïi (TNHL)do Năm N TS theáu TNHLPsinh< TS thueá TNHLH.nhaäp KT Thu L ch Lo i CL t m th i 347 8212 243 Doanh thu 600 500 100 B ánh thu Giaûm CP thueá Chi phí 400 360 40 ư c kh u tr TNHL do TSPsinh>TSH.nhaäp Taêng CP thueá TNHL do PTPsinh>PTH.nhaäp => TS thu TN hoãn l i 40 x 25% = 10 911 => Thu TNDN hoãn l i PT: 100 x 25% = 25 Giaûm CP thueá thu nhaäp hoaõn laïi (TNHL)do PTraû thueá TNHLPsinh< PTraûthueá TNHLH.nhaäp PSNôï 8212>PSCoù 8212 PSNôï 8212
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2