intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
239
lượt xem
56
download

Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan về thương mại dịch vụ thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ, tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán thương mại dịch vụ: Chương 1 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

  1. 9/13/2013 MÔN HỌC KẾ TOÁN THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ MÔN HỌC - Số tín chỉ: 3 - Thời lƣợng: KẾ TOÁN THƢƠNG MẠI + Trên lớp: 45 tiết (SV phải tham dự tối DỊCH VỤ thiểu 80% thời lượng trên lớp) + Tự học: 90 tiết - Đánh giá: Giảng viên: Th.S Cồ Thị Thanh Hƣơng + Thi giữa kỳ: 20% (Tự luận) Email: huongct78@gmail.com + Tiểu luận, thảo luận, bài tập lớn, điểm thưởng cho SV tích cực học tập: 30% + Thi cuối kỳ: 50% (Trắc nghiệm) MÔN HỌC MỤC TIÊU MÔN HỌC KẾ TOÁN THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ Chƣơng 1: Tổng quan về DN thƣơng mại - dịch vụ Kiến thức: Trang bị cho sinh viên những nội Chƣơng 2: Kế toán tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền dung chuyên môn về kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và xây dựng. Chƣơng 3: Kế toán mua bán hàng hóa trong nƣớc Kỹ năng: Sinh viên biết vận dụng thành thạo Chƣơng 4: Kế toán xuất nhập khẩu nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp thương Chƣơng 5: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ mại, dịch vụ, xây dựng. Thái độ: Sinh viên hứng thú với nghề nghiệp kế Chƣơng 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựng toán, linh hoạt trong xử lý tình huống, nêu cao Chƣơng 7: Kế toán tài sản cố định đạo đức nghề nghiệp với tác phong làm việc cẩn Chƣơng 8: Kế toán CPKD, CP thuế TNDN và XĐKQKD thận, chuyên nghiệp. Chƣơng 9: Báo cáo tài chính MÔN HỌC KẾ TOÁN THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ Tài liệu học tập: 1. Giáo trình “Kế toán thƣơng mại - dịch vụ” do tập thể giảng viên Khoa KT-KT trường ĐH Công nghiệp TP HCM biên soạn. 2. Slide bài giảng do giảng viên cung cấp 3. Bài tập do giảng viên cung cấp 4. Tài liệu tham khảo: + Hệ thống chuẩn mực kế toán VN, Luật kế toán + Chế độ kế toán DN (QĐ 15, QĐ 48) + Giáo trình Kế toán tài chính - ĐH Kinh tế TP HCM + Các tài liệu trên website: www.mof.gov.vn, www.tapchiketoan.com, www.webketoan.vn, www.vaa.vn, ketoantruong.com.vn, … 1
  2. 9/13/2013 CHƢƠNG 1 Nội dung TỔNG QUAN 1 Đặc điểm doanh nghiệp thương mại dịch vụ VỀ DOANH NGHIỆP NỘI Tổ chức bộ máy kế toán và các THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DUNG 2 mô hình tổ chức trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ Tổ chức công việc kế toán trong 3 doanh nghiệp thương mại - dịch vụ Thảo luận nhóm: 1.1. Đặc điểm doanh nghiệp TM dịch vụ 1.1.1. Các khái niệm ??? Các khái niệm 1 2 Cho ví dụ về 1 DN thương Sự giống và khác Hoạt động Kinh mại, 1 DN sản xuất, 1 DN nhau giữa các loại kinh doanh kinh doanh dịch vụ, 1 DN doanh dịch vụ doanh nghiệp đó? xây lắp? thƣơng mại 1.1.2. Đối tƣợng kinh doanh TM dịch vụ 1.1.2. Đối tƣợng kinh doanh TM dịch vụ  Đối tượng kinh doanh thương mại  Hoạt động dịch vụ Ngành nông, lâm, thủy, hải sản Nhà hàng Ngành hàng công nghệ phẩm tiêu dùng Khách sạn Ngành vật tư thiết bị Kinh doanh du lịch, vận tải Ngành thực phẩm chế biến, lương thực 1
  3. 9/13/2013 1.1.2. Đối tƣợng kinh doanh TM-dịch vụ 1.1.3.2. Đặc điểm về việc tính giá  Khâu mua, khâu dự trữ Mua vào Các khoản Các - Chi Lƣu chuyển Giá khoản + + thuế không Giá Dự trữ hàng hóa gốc = mua phí giảm giá, thu đƣợc hoàn mua lại CKTM Bán ra 1.2. Tổ chức công việc kế toán trong doanh 1.1.3.2. Đặc điểm về việc tính giá nghiệp TM-DV  Khâu bán: xác định trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ theo một trong 4 phương pháp :  Tổ1chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán  Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Đơn giá bình quân gia quyền  Tổ chức vận dụng hình thức kế toán&sổ kế toán Giá thực tế đích danh Giá nhập trước, xuất trước  Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo kế toán Giá nhập sau, xuất trước 1.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 1.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 1.2.1.1. Những qui định về chế độ chứng từ kế toán  Chứng từ kế toán ban hành theo chế độ kế toán 1.2.1.1. Những qui định về chế độ chứng từ kế toán doanh nghiệp QĐ 15/2006/QĐ-BTC, ngày 20/03/2006 hay QĐ 48/2006/QĐ-BTC, ngày 14/09/2006, gồm 5 chỉ tiêu:  Chứng từ kế toán ban hành theo các văn bản Chỉ tiêu lao động tiền lương pháp luật: Chỉ tiêu hàng tồn kho Văn bản hướng dẫn luật thuế GTGT Chỉ tiêu bán hàng Văn bản hướng dẫn luật lao động Chỉ tiêu tiền tệ Chỉ tiêu TSCĐ 2
  4. 9/13/2013 1.2.1. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 1.2.1.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán 1.2.2.1. Hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam Có 2 HTTK kế toán Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 Trình tự Vận dụng luân Dành cho DN Dành cho DN Lập Ký hệ thống chuyển có quy mô lớn có quy mô nhỏ chứng chứng từ và kiểm biểu mẫu QĐ 15/2006/ QĐ 48/2006/ từ kế kế toán chứng từ tra QĐ-BTC ngày QĐ-BTC ngày toán kế toán chứng từ 20/03/2006 của 14/09/2006 của kế toán Bộ Tài Chính Bộ Tài Chính Quy mô doanh nghiệp 1.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009) Quy mô Siêu nhỏ Nhỏ Vừa 1.2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Khu vực Số LĐ Tổng NV Số LĐ Tổng NV Số LĐ  Khi xây dựng HTTK kế toán cho đơn vị, kế toán cần phải: I. Nông, lâm ≤ 10 người ≤ 20 tỷ Trên 10 Trên 20 Trên 200 nghiệp và thủy đồng đến 200 đến 100 tỷ đến 300 Dựa vào quy mô về vốn và nguồn lao động trong DN. sản người đồng người II. Công nghiệp ≤ 10 người ≤ 20 tỷ Trên 10 Trên 20 Trên 200 Kế toán tiến hành lựa chọn TK nào sẽ được DN sử dụng và xây dựng đồng đến 200 đến 100 tỷ đến 300 người đồng người Từ số lượng TK sử dụng đã lựa chọn, kế toán tiến hành III. Thương mại ≤ 10 người ≤ 20 tỷ Trên 10 Trên 10 Trên 50 và dịch vụ đồng đến 50 đến 50 tỷ đến 100 thiết kế chi tiết HTTK cho đơn vị. người đồng người Sô ñoà 1.2: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù soå caùi 1.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán Chöùng töø keá toaùn 1.2.3.1. Các hình thức kế toán Soå quyõ Baûng toång Soå/theû keá hôïp Hình thức 1 Hình thức 2 Hình thức 3 Hình thức 4 toaùn chi Hình thức 5 chöùng töø tieát keá toaùn cuøng loaïi Nhật Nhật Chứng Nhật Baûng toång Ghi chuù: ký Máy vi Nhaät kyù Soå caùi ký ký Sổ từ ghi hôïp chi tieát + Ghi haøng ngaøy chung sổ chứng tính + Ghi cuoái kyø cái từ Baùo caùo taøi chính + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu 3
  5. 9/13/2013 Sô ñoà 1.3: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Chöùng töø ghi soå  Hình thức kế toán nhất ký chung Chöùng töø keá toaùn Sô ñoà 1.1: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù chung: Baûng toång Soå/Theû keá Soå quyõ hôïp chöùng töø toaùn chi Chöùng töø keá toaùn cuøng loaïi tieát Soå, Theû keá Ghi chuù: Soå ñaêng kyù Soå Nhaät Soå Nhaät kyù chung Chöùng töø ghi soå toaùn chi tieát chöùng töø ghi kyù ñaëc + Ghi haøng ngaøy soå bieät + Ghi cuoái kyø Baûng toång Baûng Toång + Quan heä kieåm tra ñoái Soå caùi Soå caùi hôïp chi tieát Ghi chuù: hôïp chi tieát chieáu + Ghi haøng ngaøy Baûng caân + Ghi cuoái kyø Baûng caân ñoái ñoái phaùt sinh + Quan heä kieåm tra ñoái soá phaùt sinh chieáu Baùo caùo taøi chính Baùo caùo taøi chính Sô ñoà 1.4: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù - Chöùng töø Sô ñoà 1.5: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc treân maùy vi tính Chöùng töø keá toaùn Chöùng töø keá toaùn vaø caùc Baûng phaân Soå keá toaùn: boå - Soå toång hôïp Phaàn meàm - Soå chi tieát keá toaùn Soå/Theû Baûng Nhaät kyù chöùng töø keá toaùn keâ chi tieát Baûng toång hôïp Baûng chöùng töø keá toaùn Maùy vi tính - Baùo caùo taøi chính Soå caùi toång hôïp cuøng loaïi - Baùo caùo quaûn trò Ghi chuù: chi tieát + Ghi haøng ngaøy Ghi chuù: + Ghi cuoái kyø + Ghi haøng ngaøy Baùo caùo taøi chính + Quan heä kieåm tra + Ghi cuoái kyø ñoái chieáu + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu 1.2.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán 1.2.4. Tổ chức thực hiện chế độ BCTC và hình thức kế toán 1.2.4.1. Các hệ thống báo cáo đối với KTTC DN Đối với DN nhỏ các hình thức kế toán có thể là: nhật ký sổ cái hoặc nhật ký chung Bảng Báo cáo Báo cáo Thuyết CĐKT KQHĐKD lưu chuyển minh tiền tệ BCTC Đối với DN vừa các hình thức kế toán có thể là : nhật ký sổ cái hoặc nhật ký chung, chứng từ ghi sổ Đối với DN có quy mô lớn các hình thức kế toán có thể là : nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chừng từ Báo cáo tài chính năm 4
  6. 9/13/2013 Baùo caùo taøi chính 1.2.4.2. Tổ chức thực hiện chế độ BCTC naêm Daïng ñaày ñuû Baùo caùo taøi chính Hệ thống BCTC năm áp dụng cho tất cả các DN giöõa nieân ñoä Daïng toùm löôïc Công ty mẹ và tập đoàn lập BCTC hợp nhất Heä thoáng BCTC Coâng ty meï/taäp ñoaøn: Hệ thống BCTC giữa niên độ áp dụng đối với: BCTC hôïp nhaát. DNNN, DN niêm yết trên thị trường chứng Ngoaïi leä khoán và cá DN khác khi tự nguyện lập BCTC Ñôn vò keá toaùn caáp treân/caáp döôùi tröïc giữa niên độ. thuoäc coâng ty nhaø nöôùc: BCTC toåàng hôïp. Thời hạn nộp và công khai BCTC 1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong DN TMDV DNNN DN khác 1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán Thời hạn nộp BCTC 1.3.1.1. Đối với doanh nghiệp có quy mô lớn + Quý 20-45 ngày DN có quy + Năm 30-90 ngày 30-90 mô lớn ngày (Các đơn vị trực thuộc do cấp trên quy định) Thời hạn công khai 60-120 120 ngày Kế toán Kế toán BCTC ngày quản trị tài chính Trưởng phòng KTTC hay GĐ tài chính 1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và các mô hình tổ chức trong DN TMDV P.Trưởng phòng 1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán 1.3.1.2. Đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ Bộ phận KTTC Bộ phận KT quản và vừa trị Tổ KT vật tư/HH Tổ KT dự toán Kế toán Tổ KT Chi phí quản trị Tổ KT bán hàng DN có quy Kết hợp Tổ phân tích mô nhỏ và vừa Tổ KT tài sản Kế toán Tổ KT tổng hợp… Tổ KT dự án… tài chính 5
  7. 9/13/2013 - Mô hình kế toán tập trung 1.3.2. Các mô hình tổ chức bộ máy kế toán Ñôn vò keá toaùn … Tổ chức kế toán tập trung Ñôn vò tröïc thuoäc Ñôn vò tröïc thuoäc … haïch toaùn phuï thuoäc haïch toaùn phuï Mô hình tổ thuoäc Tổ chức kế toán phân tán chức bộ máy - Mô hình kế toán phân tán kế toán Tổ chức kế toán vừa Ñôn vò keá toaùn tập trung vừa phân tán … Ñôn vò tröïc thuoäc Ñôn vò tröïc thuoäc … haïch toaùn ñoäc laäp haïch toaùn ñoäc laäp Chỉ tiêu Mô hình KT tập trung Mô hình KT phân tán Mô hình KT - Mô hình kế toán vừa tập trung vừa phân tán vừa t.trung vừa p.tán 1. Đặc - Toàn bộ công việc xử - Các đơn vị trực thuộc - Kết hợp 2 mô Ñôn vò keá toaùn điểm lý thông tin tập trung ở hạch toán độc lập hình trên phòng KT - P.KT tập hợp báo cáo của - Các đơn vị trực thuộc đơn vị trực thuộc để lập báo chỉ thu thập, phân loại cáo tổng hợp toàn doanh TT và gửi về phòng KT nghiệp … Ñôn vò Ñôn vò … 2. Ưu - Gọn nhẹ, tiết kiệm, xử - Đáp ứng được yêu cầu điểm lý TT nhanh chóng, kịp thông tin phục vụ cho quản tröïc thuoäc tröïc thuoäc thời lý nội bộ haïch toaùn haïch toaùn 3. Nhược - Cơ sở vật chất kỹ thuật - Cồng kềnh, tốn kém, phuï thuoäc ñoäc laäp điểm phải đồng bộ chồng chéo công việc chuyên môn 4. ĐK áp - Phạm vi hoạt động - Phù hợp với DN có quy dụng hẹp, quy mô nhỏ mô lớn, họa động ở nhiều địa bàn LOGO 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản