BÀI GIẢNG KHÁI NIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN

Chia sẻ: Paradise3 Paradise3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
112
lượt xem
13
download

BÀI GIẢNG KHÁI NIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng khái niệm soạn thảo văn bản', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG KHÁI NIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN

 1. BÀI GIẢNG KHÁI NIỆM SOẠN THẢO VĂN BẢN
 2. NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC 1. C¸c chøc n¨ng chung cña hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n 2. Mét sè quy íc trong viÖc gâ v¨n b¶n 3. Ch÷ ViÖt trong so¹n th¶o v¨n b¶n a. Gâ ch÷ ViÖt b. Bé m· ch÷ ViÖt c. Bé ph«ng ch÷ ViÖt
 3. Bµi 14. Kh¸i niÖm vÒ so¹n th¶o v¨n b¶n  So¹n th¶o v¨n b¶n lµ c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn v¨n b¶n nh so¹n th«ng b¸o, ®¬n tõ, lµm b¸o c¸o, khi viÕt bµi trªn líp...
 4.  V¨n b¶n so¹n th¶o b»ng m¸y tÝnh ®Ñp, néi dung phong phó, dÔ dµng söa ch÷a sai sãt, c¸c thao t¸c biªn tËp (sao chÐp, di chuyÓn) thùc hiÖn nhanh, ®¬n gi¶n lµm gi¶m tèi ®a thêi gian so¹n th¶o... HÖ so¹n th¶o v¨n b¶n lµ mét phÇn mÒm øng dông cho phÐp thùc hiÖn c¸c thao t¸c liªn quan ®Õn c«ng viÖc so¹n v¨n b¶n.
 5. 1. C¸c chøc n¨ng chung cña hÖ so¹n th¶o v¨n b¶n a. Gâ (nhËp) v¨n b¶n
 6. b. Söa ®æi v¨n b¶n  Söa ®æi kÝ tù, tõ b»ng c¸c c«ng cô: Xo¸, chÌn thªm, thay thÕ ...  Söa cÊu tróc v¨n b¶n: Xo¸, sao chÐp, di chuyÓn, chÌn h×nh ¶nh vµo v¨n b¶n.
 7. c. Tr×nh bµy v¨n b¶n • Lµ mét chøc n¨ng rÊt m¹nh cña c¸c hÖ so¹n th¶o gióp t¹o ra c¸c v¨n b¶n phï hîp, néi dung ®Ñp m¾t. • Cã ba møc tr×nh bµy: Møc kÝ tù, møc ®o¹n, møc trang. Ta có thể lựa chọn cho phù hợp, đẹp mắt.
 8. 2. Mét sè quy íc trong viÖc gâ v¨n b¶n a. C¸c ®¬n vÞ xö lÝ trong v¨n b¶n C©u KÝ tù Tõ §o¹n
 9. b. Mét sè quy íc trong viÖc gâ v¨n b¶n • Gi÷a c¸c tõ chØ dïng mét kÝ tù trèng ®Ó ph©n c¸ch. Gi÷a c¸c ®o¹n chØ xuèng dßng b»ng mét lÇn nhÊn phÝm Enter. • C¸c dÊu ng¾t c©u . , : ; ? ! ph¶i ®Æt s¸t vµo tõ ®øng tr- íc nã, tiÕp theo ®Õn dÊu c¸ch. • C¸c dÊu ‟ ” ) ] } còng ph¶i ®Æt s¸t vµo tõ ®øng tríc nã, tiÕp theo ®Õn dÊu c¸ch. • C¸c dÊu „ “ ( { [ ph¶i ®Æt s¸t vµo bªn tr¸i kÝ tù ®Çu tiªn cña tõ tiÕp theo.
 10. 3. Ch÷ ViÖt trong so¹n th¶o v¨n b¶n §Ó nhËp v¨n b¶n ch÷ ViÖt vµo m¸y tÝnh cÇn sö dông ch¬ng tr×nh hç trî gâ ch÷ ViÖt. VÝ dô: Vietkey, unikey Khëi ®éng ch¬ng tr×nh hç trî gâ ch÷ ViÖt (Vietkey) 1 Nh¸y ®óp vµo biÓu tîng Hoặc nh¸y ®óp vµo biÓu tîng
 11. Chän kiÓu gâ vµ bé m· ch÷ ViÖt 2 a. KiÓu gâ: hai kiÓu gâ ch÷ ViÖt ®ang ®îc sö dông phæ biÕn hiÖn nay:  KiÓu TELEX  KiÓu VNI
 12. b. Bé m· ch÷ ViÖt - TCVN3 (ABC) - VNI - UNICODE
 13. Chän bé ph«ng ch÷ ViÖt 3 §Ó hiÓn thÞ vµ in ®îc ch÷ ViÖt, cÇn chän bé ph«ng øng víi bé m· ®· chän ®Ó gâ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản