intTypePromotion=1

Bài giảng Khoa học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn (Phần 2)

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
95
lượt xem
20
download

Bài giảng Khoa học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khí quyển, sự tiến hóa, thành phần và cấu trúc của khí quyển, các mùa trong năm và quỹ đạo trái đất là những nội dung chính trong "Bài giảng Khoa học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn (Phần 2)". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khoa học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn (Phần 2)

 1. Chương 2 (Phaàn 2) CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG TS. Lê Quốc Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Đại học Nông Lâm TP. HCM
 2. KHÍ QUYEÅN
 3. Söï tieán hoùa, thaønh nh phaàn vaø caáu truùc cuûa khí quyeån „ Khi traùi ñaát môùi hình thaønh nh thì chæ coù moät lôùp moûng ng khí quyeån goàm hydrogen vaø heli „ Lôùp khí naøy nhanh choùng ng thoaùt ra khoûi troïng ng löïc cuûa traùi ñaát bôûi böùc xaï cuûa maët trôøi „ Hoaït ñoängng cuûa nuùi löûa ñaõ taïo neân baàu khí quyeån môùi „ Khoâng ai bieát khí quyeån ñaàu tieân coù thaønh nh phaàn nhö theá naøo, nhöng coù theå chuû yeáu laø CO2 vaø moät ít nitrogen cuõng nhö oxygen. „ Baàu khí quyeån cuûa chuùng ng ta hieän nay ñöôïc hình thaønh nh vaø tieán hoùa chuû yeáu laø keát quaû cuûa caùc quaù trình sinh hoïc
 4. Söï tieán hoùa, thaønh nh phaàn vaø caáu truùc cuûa khí quyeån „ N2 cô baûn laø moät khí trô, nhöng do coù söï hieän dieän cuûa oxy cuøngng vôùi naêng löôïngng cao laøm cho N2 bò oxi nh NO2, keát hôïp vôùi nöôùc taïo thaønh hoùa taïo thaønh nh HNO3. „ Hoaït ñoäng ng cuûa seùt (1800 tia seùt trong moïi luùc) ñaõ taïo neân khoaûngng 100 trieäu taán rôi xuoáng ng maët ñaát moãi naêm. „ Oxy cuõng bò ñoát chaùy ñeå taïo neân CO2. Tuy nhieân khi thöïc vaät xuaát hieän thì moät löôïng ng lôùn CO2 ñöôïc tieâu thuï vaø O2 ñoàng ng thôøi ñöôïc taïo ra. „ Quaù trình phaûn nitrate hoùa bôûi vi sinh vaät taïo neân N2 cho khí quyeån
 5. Cao ñoä Caáu truùc cuûa khí quyeån Taàng nhieät AÙp suaát Taàng trung löu Taàng bình löu Taàng ñoái löu Nhieät ñoä
 6. Thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa khí quyeån theo chieàu cao
 7. Caùc muøa trong naêm vaø quyõ ñaïo traùi ñaát
 8. Söï luaân chuyeån cuûa caùc khoái khí
 9. Easterlies: Gioù Ñoâng Westerlies: Gioù Taây Trade winds: Gioù Maäu dòch
 10. Söï luaân chuyeån cuûa caùc khoái khí
 11. Söï luaân chuyeån cuûa caùc khoái khí
 12. Söï taïo thaønh nh caùc côn baõo „ Caùc côn baõo ñöôïc hình thaønh nh do 1 trung taâm aùp suaát thaáp phaùt trieån vôùi moät heä thoáng ng aùp suaát cao xung quang noù. „ Söï keát hôïp naøy taïo neân caùc löïc traùi nhau coù theå taïo neân gioù vaø keát quaû laø taïo neân caùc ñaùm maây baõo chöùa nöôùc, caùt...
 13. Hình aûnh côn baûo Katrina ñöôïc chuïp bôûi NASA (thaùng 8, 2005) cho thaáy nhieät ñoä maët nöôùc bieån taêng ôû trung taâm baûo, gaây neân aùp suaát thaáp ôû taâm baûo laøm cho cöôøng ñoä côn baûo taêng leân raát cao.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2