intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Khoa học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

Chia sẻ: Vi Đinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

83
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thạch quyển, sự hình thành và cấu trúc của trái đất, thái dương hệ, cấu tạo của trái đất, kích thước các lớp của trái đất chính là những nội dung trong "Bài giảng Khoa học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn". Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khoa học môi trường: Chương 2 - TS. Lê Quốc Tuấn

 1. Chương 2 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG TS. Lê Quốc Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên Đại học Nông Lâm TP. HCM
 2. THAÏCH CH QUYEÅN (Đất)
 3. Sự hình thành và cấu trúc của Trái đất „ Trái đất là một trong 9 hành tinh của Thái dương hệ, là hành tinh duy nhất có sự sống. „ Vật chất mà con người sử dụng đều lấy từ Trái đất „ Được hình thành cách đây khoảng 4.6 tỉ năm
 4. Sa oT Sa hu o ûy K im Tr aùi Ña Sa át oH oûa Sa oM oäc Sa oT ho Th å ie â n Vö ôn gT in Ha h ûi V Thaùi Döông Heä öô ng Ti nh Sa oD i eâ m Vö ôn g Ghi chuù: Sao Kim (Sao hoâm hay Sao mai)
 5. Caáu taïo cuûa traùi ñaát Khí quyeån Lôùp voû Quyeån manti Loûi ngoaøi Loûi ngoaøi KL noùng chaûy Loûi trong KL ñaäm ñaëc
 6. Kích thöôùc caùc lôùp cuûa traùi Ñaát Granite (luïc ñòa) Voû traùi ñaát Basalt (ñaïi döông) -Luïc ñòa 35 km -Ñaïi döông 6 km Ñaù ñaëc Manti 2900 km Saét loûng Loûi ngoaøi 2000 km Saét ñaëc Loûi trong 1370 km
 7. Söï taïo thaønh nh ñaù, khoaùng ng chaát, caáu truùc ñòa taàng ng
 8. Söï hình thaønh nh voû traùi Ñaát Nöôùc maët Hình thaønh lôùp voû traùi Ñaát Ñaù löûa Söï thay ñoåi moâi tröôøng Magma
 9. Söï phong hoùa „ Söï phong hoùa lieân quan ñeán nöôùc, gioù, ñoùng ng baêng vaø tan chaûy. „ Ñaù beân döôùi lôùp maët troài leân treân tieáp xuùc vôùi khoâng khí coù oxygen, carbon dioxide vaø nöôùc vôùi voâ soá caùc chaát hoøa tan taïo neân dung dòch acid „ Tuøy thuoäc vaøo thaønh nh phaàn hoùa hoïc, khoaùngng chaát coù theå bò hoøa tan hoaëc oxi hoùa, hydrate hoùa, thuûy phaân…
 10. Söï chuyeån hoùa caùc daïng ng thoå nhöôõng ÑAÙ ONG SEÙT CAÙT
 11. Söï phong hoùa „ Sinh vaät cuõng ñoùngng vai troø quan troïng ng trong quaù trình phong hoùa. „ Baèng ng caùch ch di chuyeån trong ñaát, chuùng ng laøm cho khoâng khí nöôùc thaám vaøo ñaát, söï phaân huûy caùc chaát höõu cô taïo ra acid vaø CO2 „ Hoaït ñoäng ng cuûa sinh vaät ñoùngng vai troø raát lôùn trong vieäc hình thaønh nh ñaát „ Ngoaøi phong hoùa vaät lyù, hoùa hoïc, con ngöôøi laøm gia taêng quaù trình phong hoùa ñaát
 12. Söï phong hoùa „ Söï phong hoùa laø quaù trình töï nhieân maø qua ñoù nh quan ñöôïc taïo ñaù ñöôïc tuaàn hoaøn, ñaát vaø caûnh ra. „ Phong hoùa taïo neân vaø thay ñoåi moâi tröôøng ng, nhöng hoaït ñoängng cuûa con ngöôøi laøm gia taêng phong hoùa treân vuøngng ñaát deã toån thöông, laøm suy thoaùi sinh caûnhnh töï nhieân vaø laøm giaûm naêng xuaát noâng nghieäp
 13. Söï tieán hoùa cuûa caùc daïng ng ñòa hình
 14. Caùc daïng ng ñòa hình
 15. ønh Quaù trình hình than h caùc ng daïng ñòa hình
 16. ønh Quaù trình hình than h caùc ng daïng ñòa hình
 17. Caùc nuùi ñaù voâi ñöôïc hình thaønh nh qua quaù trình kieán taïo ñòa taàng ng
 18. Vai troø cuûa caùc Soâng trong tieán hoùa ñòa hình „ Soâng cung caáp phöông tieän vaän chuyeån chính, qua ñoù caùc haït bò röõa troâi töø ñaù töø cao nguyeân veà ñoàng ng baèng ng vaø ra bieån. „ Soâng taïo neân caûnh nh quan baèng ng caùch ch vaän chuyeån caùc chaát dinh döôõng cho vuøng ng laân caän soâng „ Soâng vaän chuyeån chaát thaûi töø caùc hoaït ñoäng ng cuûa con ngöôøi „ Soâng taïo neân nhöõng vuøng ng sinh caûnh nh vaø söï ña daïng ng sinh hoïc khaùc nhau doïc theo doøng ng chaûy.
 19. Vuøng ng bôø, cöûa soâng vaø Thuûy trieàu
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2