intTypePromotion=1

Bài giảng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chia sẻ: Sung Sung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
194
lượt xem
36
download

Bài giảng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt những nội dung về Luật Đất đai năm 2013; những thay đổi cơ bản về quy định thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng; nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; những thay đổi cơ bản về quy định thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

 1. I. LUẬT ĐẤT ĐAI 2013:  Luật  Đất  đai  ngày  29  tháng  11  năm  2013  (được  Quốc  hôi  ̣ nước  CHXHCN  Viêt  ̣ Nam  ̣ khoá XIII , kỳ hop th ứ 6 thông qua ngày 29  tháng  11  năm  2013)  có  14  Chương  và  212  Điều.  Luât  ̣ này  có  hiêu  ̣ lực  từ  ngày  01/7/2014. Toàn bô Ch ̣ ương 6 là chương Quy  ̣ đinh  về  thu  hồi  đất,  trưng  dung  ̣ đất,  bồi  thường, hỗ trợ, tái đinh c ̣ ư , trong đó:       Quy định về cơ chế, chính sách bồi thường,  hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có  21 điều (từ Điều 74 đến Điều 94). 
 2. NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN VỀ QUY ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG  Có  03 vấ n đề  cơ ban nh ̉ ư sau:  1. Luâṭ  Đất đai 2013 quy đinh nh ̣ ững trường  hợp  Nhà  nước  thu  hồi  đất  vì  muc  ̣ đích  quốc phòng, an ninh (Điều 61) hoăc thu hộ ̀i  ̉ đất đê pha ̉ ́t triên kinh tê ̣ ̀ lợi ích  ́ ­ xã hôi vi quốc  gia,  công  công ̣ (Điều  62)  theo  hướng  ̣ chẽ  hơn,  thu  hep  chăt  ̣ hơn  đối  tượng  đất  bi ̣ ̣ ̀nh trang thu hô thu hồi, thắt chăt ti ̣ ̀i đất tràn  lan trong thời gian vừa qua. 
 3.  2. Luâṭ  Đất đai 2013 quy đinh cu thê vê ̣ ̣ ̉ ̀ điều  kiên ̣ được  bồi  thường,  đã  tách  bach  ̣ các  khoan đ ̉ ược bồi thường và hỗ trợ.        Ngoài  phần  bồi  thường  thì  có  phần  hỗ trợ đê cho ng ̉ ười bi thu hô ̣ ̀i đất sớm  ̉ ̣ ̣ ôn đinh cuôc sô ́ng hơn. Khung chính sách  ̣ về  những  khoan  quy  đinh  ̉ bồi  thường,  hỗ trợ này theo quy đinh cua Luât Đâ ̣ ̉ ̣ ́t đai  2013 là rõ ràng hơn.
 4.  3. Giá đất đê ti ̉ ́nh bồi thường là  giá đất  ̣ ̉ ̉ ̉ cu thê do Uy ban nhân dân tinh quyê ̣ ́t đinh.  ­ Có 5 Phương pháp đinh gia ̣ ́ đất:       + Phương pháp so sánh trực tiếp;       + Phương pháp chiết trừ;       + Phương pháp thu nhâp; ̣       + Phương pháp tháng dư;       + Phương pháp hê sô ̣ ́ điều chinh gia ̉ ́ đất.   ­ Trong 5 phương pháp nêu trên thì phương  pháp thứ 5 là phương pháp được áp dung  ̣ ̣ xác đinh gia ̣ ̉ ̉ ́nh toán bồi  ́ đất cu thê  đê ti thường về đất.
 5.  Môt sô ̣ ́  nôi dung kha ̣ ́ c: ̣ cư  phai   ­  Khu  tái  đinh  ̉ có  tiêu  chuân,  ̉ quy  ̉ chuân, phu ̀ hợp với điều kiên phong tuc tâp  ̣ ̣ ̣ quán cua t̉ ừng vùng, miền. ̣ về  quyết  đinh   ­  Quy  đinh  ̣ thu  hồi  đất  và  phê  duyêt  ̣ phương  án  bồi  thường,  hỗ  trợ,  ̣ cư  trong  cùng  1  ngày  (đây  là  1  tái  đinh  trong những nôi dung quy đinh m ̣ ̣ ới  và là  vấn đề khó khăn cua ca ̉ ̣ ́c đia ph ương).  ­  Luât ̣ quy  đinh  ̣ về  viêc  ̣ xây  dựng  Bang  ̉ giá  đất 5 năm.
 6.  ­  Có  những  quy  đinh  ̣ tao  ̣ điều  kiên  ̣ cho  nhà  đầu  tư    được  giao,  thuê  đất  đê ̉ thực  hiên  ̣ dự  án;  quy  ̣ đinh vê ̉ ̣ ̀  thu tuc vê ̀ đất đai đơn gian h ̉ ơn; quy đinh ̣ rõ  hơn  về  viêc  ̣ thoa ̉ thuân,  ̣ nhân  ̣ chuyên  ̉ nhượng,  góp vốn bằng quyền sử dung đâ ̣ ́t.  ­  Có  những  quy  đinh  ̣ về  cơ  chế,  chế  tài  manh  ̣ buôc  ̣ các  nhà  đầu  tư  phai  ̉ xem  xét  trong  quá  trình  xin  giao  đất,  thuê  đất.  Trong  Luât  ̣ Đất  đai  ̣ 2013 có quy đinh cho phe ́p nhà đầu tư châm tiê ̣ ́n  đô ̣ là  24  tháng.  Nếu  hết  thời  han  ̣ 24  tháng  cho  phép  mà  châm  ̣ tiến  đô,  ̣ chưa  đưa  đất  vào  sử  dung, ̣ thì  Nhà  nước  thu  hồi  đất  và  không  bồi  thường về đất, cũng như không bồi thường giá  ̣ ̃ đầu tư trên đất. tri đa
 7. II. NGHI  ĐINH SÔ ̣ ̣ ́ 47/2014/NĐ­CP NGÀ Y  15/5/2014 QUY ĐINH VÊ ̣ ̀  BỒ I THƯỜ NG,  HỖ  TRỢ, TÁ I ĐINH C ̣ Ư KHI NHÀ   NƯỚ C THU HỒ I ĐẤ T  ­ Bố cục: 3 chương 36 điều.   ­ Nội dung: Quy đinh chi tiê ̣ ̣ ́ điều,  ́t môt sô ̉ ̉ khoan cua Luât Đâ ̣ ́t đai về bồi thường, hỗ  trợ  và  tái  đinh  ̣ cư  khi  Nhà  nước  thu  hồi  đất. 
 8.  Gồm nhữ ng vấ n đề  chủ yếu sau:  a) Quy định đối tượng, phạm vi điều chỉnh  của Nghị định.  b)  Quy  định  chi  tiết  về  bồi  thường,  hỗ  trợ,  tái  đinh  ̣ cư  khi  Nhà  nước  thu  hồi  đất, gồm những nôi dung:  ̣ ̣ chi  tiết  về  bồi  thường  chi     ­  Quy  đinh  phí đầu tư vào đất còn lai; ̣  ­  Quy  đinh ̣ chi  tiết  về  bồi  thường,  hỗ  trợ đối với đất NN vượt han m ̣ ức;
 9. ̣  ­ Quy đinh chi tiết về bồi thường đối với  đất ở, đất phi NN; ̣ chi  tiết  về  bồi  thường  nhà,     ­  Quy  đinh  công trình XD khác (không phai la ̉ ̀ nhà ở);  ­  Quy  đinh ̣ chi  tiết  về  bồi  thường  do  han  ̣ ̉ chế kha năng s ử dung đâ ̣ ́t; ̣ chi  tiết  về  bồi  thường,  hỗ  trợ   ­  Quy  đinh  về  đất  trong  các  trường  hợp:  đất  được  giao  không  đúng  thâm  ̉ quyền  trước  ngày  01/7/2004;  diên  ̣ tích  đo  đac  ̣ khác  diên  ̣ tích  ghi  trên  giấy  tờ;  không  có  giấy  tờ  về  quyền sử dung đâ ̣ ́t;v.v…
 10. ̣  ­ Quy đinh chi tiê ̉ ́t về các khoan hỗ trợ:  hỗ  trợ  ôn  ̉ đinh  ̣ đời  sống  và  san  ̉ xuất;  hỗ trợ đào tao, chuyên đôi nghê ̣ ̉ ̉ ̀; hỗ trợ  khác;  ­  Quy định chi tiết về chính sách hỗ trợ,  tái định cư. ̣ chi  tiết  về  nôi     Ngoài  ra  còn  quy  đinh  ̣ ̣ Phương  án  bồi  thường,  chi  tra ̉ dung  lâp  tiền bồi thường,…
 11. ̉ ức thực hiên, trong đo  c) Tô ch ̣ ̣ ́ có quy đinh vê ̀  ̣ xử  lý  đối  với  những  Phương  án  đã  viêc  được phê duyêt va ̣ ̀ chưa được phê duyêt, cu thê  ̣ ̣ ̉ :  Đối  với  trường  hợp  đã có  quyết  định thu hồi  đất  và  có  phương  án  bồi  thường,  hỗ  trợ,  tái  định cư được phê duyệt theo quy định của pháp  luật  về  đất  đai  trước  ngày  01/7/2014  thì  tiếp  tục  thực  hiện  theo  phương  án  đã  phê  duyệt.  Trường hợp phương án bồi thường, hỗ trợ, tái  định  cư  chưa  được  phê  duyệt  trước  ngày  01/7/2014  thì  nay  thực  hiên  ̣ theo  quy  định  của  Luật  Đất  đai  2013  và  Nghi ̣ đinh  ̣ số 
 12. NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN VỀ QUY ĐỊNH THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG  1.  Bồi  thường  chi  phí  đầu  tư  vào  đất  ̣ còn lai:  ­  Chi  phí  đầu  tư  vào  đất  còn  lai  ̣ được  bồi  thường  khi  Nhà  nước  thu  hồi  đất  mà đất đó không được bồi thường;  ­  Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính  phải  phù  hợp  với  giá  thị  trường  tại  thời  điểm có quyết định thu hồi 
 13.  2. Bồi thường về đất: Thực hiên theo 2  ̣ hình  thức:  hoăc ̣ bồi  thường  bằng  đất,  ̣ hoăc bô ̀i thường bằng tiền trong trường  hợp không có đất đê bô ̉ ̀i thường.    Bồi  thường  về  đất  gắn  với  bồi  thường  về  tài  san ̉ có  trên  đất,  từ  đó  phát  sinh  khoan  ̉ bồi  thường  về  di  chuyên ̉ tài  san.  ̉ Trước  đây  theo  Nghi ̣ 197/CP  thì  di  chuyên  ̉ được  goi  ̣ là  khoan  ̉ hỗ  trợ,  nhưng  nay  được  nâng  lên  phan  ̉ ánh  đúng  ban  ̉ chất  cua  ̉ nó  là  bồi  thường chi phí di chuyên. ̉
 14.  3. Môt vâ ̣ ́n đề mới khá phức tap ­  ̣ đó là  chính sách về bồi thường  khi Nhà nước  thu hồi đất cơ sở tôn giáo đang sử dung.  ̣  Từ  năm  2003  đến  trước  thời  điêm  ̉ Luât  ̣ Đất  đai  2013  và  Nghi ̣ đinh  ̣ 47/CP  có  hiêu  ̣ lực thi hành, chưa có môt chê ̣ ̣ ́ đinh na ̀o quy  ̣ đinh vê ̀ bồi thường đối với đất cơ sở tôn  giáo, trong bồi thường chi a ̉ ́p dung la ̣ ̀ bố  trí  đất,  bố  trí  giao  đất  ở  vi ̣ trí,  khu  vực  khác (tức là bố trí chứ không phai la ̉ ̀ bồi  thường, nếu như có nhu cầu). 
 15.  4. Quy đinh vê ̣ ̀ hỗ trợ:  ­ Hỗ trợ ôn đinh san xuâ ̉ ̣ ̉ ́t và đời sống;  ­  Hỗ  trợ  đào  tao,  ̣ chuyên  ̉ đôi  ̉ nghề  và  tìm  kiếm  ̣ ̀m; viêc la  ­ Hỗ trợ khác.  Trong đó khoan Hô ̉ ̃ trợ đào tao, chuyên đôi nghê ̣ ̉ ̉ ̀  và tìm kiếm viêc la ̣ ̀m so với quy đinh tr ̣ ước đây  có  thay  đôi ̉ mới,  cu ̣ thê: ̉ mức  hỗ  trợ  là  không  quá 5 lần giá đất nông nghiêp va ̣ ̣ ̀ quy đinh thêm  đối với trường hợp khi Nhà nước thu hồi đất ở  có kết hợp với kinh doanh dich vu, thi ̣ ̣ ̀ người sử  ̣ dung  đất  cũng  được  hỗ  trợ  tiền  đê ̉ đào  tao,  ̣ ̉ ̉ chuyên đôi nghê ̀, tìm kiếm viêc lạ ̀m.
 16.  5.  Theo  quy  đinh  ̣ cua  ̉ Luât  ̣ Đất  đai  2013  và  Nghi ̣ đinh  ̣ 47/CP  thì  theo  thống  kê  có  23  vấn  đề  mà  đia ̣ phương  phai  ̉ quy  đinh  ̣ cu.  ̣ ̣ Hiên nay, ch ưa có Thông tư hướng dẫn cua  ̉ Bô ̣ TNMT,  tuy  nhiên  thực  hiên  ̣ chi ̉ đao  ̣ cua  ̉ UBND  tinh  ̉ thì  Sở  TNMT  đang  trong  thời  gian nghiên cứu hoàn chinh d ̉ ự thao g ̉ ửi đến  ̣ các đia ph ương, xin ý kiến trước khi hoàn  ̉ chinh,  ̉ xem  xét  báo  cáo,  trình  UBND  tinh  ̣ phê duyêt./.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2