intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Chia sẻ: A Q | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
29
lượt xem
2
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoài Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp các kiến thức giúp người học trình bày được các thành phần trong nội dung của hợp đồng điện tử, phân tích được vai trò của chứng thực điện tử đối với hợp đồng điện tử, triển khai được hợp đồng điện tử trong các mô hình kinh doanh điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 4 - ThS. Trịnh Hoài Nam

11/22/2018<br /> <br /> HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Trình bày được các thành phần trong nội<br /> dung của hợp đồng điện tử<br /> • Phân tích được vai trò của chứng thực điện<br /> tử đối với hợp đồng điện tử<br /> • Triển khai được hợp đồng điện tử trong các<br /> mô hình kinh doanh điện tử<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Quá trình thương lượng trực tuyến<br /> • Dịch vụ hỗ trợ trong thương lượng<br /> • Chứng thực hợp đồng điện tử<br /> • Ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử<br /> • Khung pháp lý hỗ trợ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ<br /> Quá<br /> trình<br /> thương<br /> lượng<br /> trực<br /> tuyến<br /> <br /> Dịch vụ<br /> hỗ trợ<br /> quá<br /> trình<br /> thương<br /> lượng<br /> <br /> Chứng<br /> thực<br /> hợp<br /> đồng<br /> <br /> Ký kết<br /> và thực<br /> hiện<br /> hợp<br /> đồng<br /> <br /> Khung<br /> pháp lý<br /> <br /> QUÁ TRÌNH<br /> THƯƠNG LƯỢNG TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Hợp đồng kinh tế<br /> – Sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch<br /> giữa các bên với sự quy định rõ ràng quyền và<br /> nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực<br /> hiện nghĩa vụ của mình<br /> <br /> • Thương lượng trực tuyến<br /> – Quá trình thương thảo giữa các thành viên<br /> tham gia thị trường hàng hóa & dịch vụ thông<br /> qua hệ thống phần mềm thích hợp<br /> • Hỗ trợ ký kết hợp đồng đúng khuôn khổ pháp lý<br /> • Lưu trữ dữ liệu cho việc giám sát trong tương lai<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> QUÁ TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG<br /> TRỰC TUYẾN<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ<br /> Cá<br /> nhân<br /> Chính<br /> phủ<br /> <br /> Thương<br /> lượng<br /> <br /> Doanh<br /> nghiệp<br /> <br /> Thông điệp dữ liệu<br /> <br /> Phương<br /> tiện<br /> điện<br /> tử<br /> <br /> Hợp đồng<br /> Quyền Trách<br /> nhiệm<br /> lợi<br /> Thanh<br /> toán<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ<br /> Không<br /> đường<br /> dẫn<br /> <br /> Dạng<br /> hôp<br /> thoại<br /> <br /> Cách<br /> thức<br /> hiển thị<br /> <br /> Có<br /> đường<br /> dãn<br /> <br /> Ở cuối<br /> trang<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HIỂN THỊ KHÔNG ĐƯỜNG DẪN<br /> <br /> Trinh Hoang Nam<br /> Dai hoc Ngan hang TPHCM<br /> Viet Nam<br /> Ho Chi Minh, 8 4 8<br /> Viet Nam<br /> <br /> Es timated s hip date for thes e 2 items : May 02, 2016<br /> <br /> Trinh Hoang Nam<br /> Dai hoc Ngan hang TPHCM<br /> Viet Nam<br /> Ho Chi Minh, 848<br /> Viet Nam<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HIỂN THỊ CÓ ĐƯỜNG DẪN<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 11/22/2018<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HIỂN THỊ DẠNG HỘP THOẠI<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HỢP ĐỒNG TRUYỀN THỐNG &<br /> HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ<br /> <br /> • Sự khác biệt lớn nhất là ở cách thức giao<br /> kết và hình thành hợp đồng:<br /> – Giao kết thông qua các phương tiện điện tử<br /> – Hợp đồng điện tử được truyền gửi, nhận thông<br /> qua các mạng viễn thông<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> HỢP ĐỒNG TRUYỀN THỐNG &<br /> HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ<br /> GIỐNG NHAU:<br /> - Đều là hợp đồng<br /> - Đều phải tuân thủ quy định<br /> <br /> Hợp<br /> đồng<br /> truyền<br /> thống<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Hợp<br /> đồng<br /> điện<br /> tử<br /> <br /> KHÁC NHAU:<br /> - Nội dung<br /> - Quy trình<br /> - Luật điều chỉnh<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2