intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
98
lượt xem
14
download

Bài giảng Kinh tế học quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Loan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế học quốc tế chương 1 do giảng viên Nguyễn Thị Ngọc Loan biên soạn cung cấp cho người học các nội dung khái quát chung về kinh tế học quốc tế. Chương này có cấu trúc gồm 2 nội dung chính, đó là: Nền kinh tế thế giới và sự hình thành các mối quan hệ kinh tế quốc tế; đối tượng, phương pháp và nội dung nghiên cứu kinh tế học quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học quốc tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc Loan

 1. KINH TẾ HỌC QUỐC TẾ                     GV. Nguyễn Thị Ngọc Loan
 2. Tài liệu  Gi¸o  tr×nh: Kinh tÕ häc quèc tÕ (2 tËp) Tr­êng §H Kinh tÕ T.P Hå ChÝ Minh Chñ biªn: GS.TS Hoµng ThÞ ChØnh  Tµi liÖu tham kh¶o : - Kinh tÕ häc quèc tÕ - Krugman - 2 tËp - Gi¸o tr×nh KTQT cña Häc viÖn tµi chÝnh; Tr­êng KTQD; Tr­êng §¹i häc th­ ¬ng m¹i…
 3. Nội dung cơ bản Chương 1: Khái quát chung về                         Kinh tế học quốc tế Chương 2: Lý thuyết thương mại quốc  tế Chương 3: Chính sách thương mại và                         các công cụ thực hiện Chương 4: Liên kết kinh tế quốc tế Chương 5: Tài chính quốc tế
 4. Chương 1: Khái quát chung về                            Kinh tế học quốc tế I. Nền kinh tế thế giới và sự hình thành các mối quan  hệ KTQT. 1. Sự hình thành các mối quan hệ KTQT  MọHình thành QHKTQT i hoạt động về kinh tế đều là cơ sở cho sự tồn tại và phát  QGtriển của xã hội loài người.  LLSX Con người muốn HH   NSLĐ  Mọi  SX H/động  tồổn t Tr.đ i ại,phát  nhu cầu  SF  QG LĐSX triển CMHSX PCLĐQT KT QG Trao đ ổi Máy móc
 5. Chương 1: Khái quát chung về                            Kinh tế học quốc tế  LLSX QHKT của  Tham gia Thị trường      PCLĐQT cao các QG Quốc tế Các mối  Hình thành QHKTQT
 6. Chương 1: Khái quát chung về                            Kinh tế học quốc tế 2. Nền kinh tế thế giới a. Khái niệm:  Nền  kinh  tế  thế  giới  là  tổng  thể  các  nền  kinh  tế  của  các  quốc gia trên thế giới có mối liên hệ hưũ cơ và tác động qua  lại lẫn nhau thông qua các quan hệ kinh tế quốc tế trên cơ sở  phân công lao động quốc tế.  Nền kinh tế thế giới là một phạm trù lịch sử
 7. Chương 1: Khái quát chung về                            Kinh tế học quốc tế b. Cơ cấu của nền kinh tế thế giới Chủ thể:  ­ Các tổ chức KTQT:ASEAN, EU… ­ Các quốc gia: VN, Mỹ, TQ… ­ Các DN tư nhân tham gia vào TTQT Khách thể: Các mối quan hệ KTQT bao gồm: ­ Các QH trao đổi hàng hóa và dịch vụ ­ Các QH chuyển giao công nghệ ­ Các QH di chuyển quốc tế các yếu tố sản Xuất ­ Các QH tài chính quốc tế…    
 8. Mỹ Ch ươAnh ng 1: Khái quát chung v XK ề  Mỹ XK Anh NK ế h                           Kinh t VN NK VNọc quốc tế ĐT ĐT Pháp Pháp Nhậ CN… 3. Khái niệ t m KTQT và KTĐN: CN… Nhật   KTQT là ổng thể các quan hệ về vật chất,                         t tài chính, khoa h KTQT ọc, công nghệ… gi ữa các quốc  KTĐN gia với nhau hoặc giữa các quốc gia với các tổ  Không xác định rõ chủ thể Xác đinh rõ chủ thể QG chức kinh tế quốc tế. Không có chính sách KTQT  Mỗi QG có hệ thống chính   KTĐN là                       quan h cho riêng QG nào ệ về kinh t ế của một quốc  sách KTĐN riêng gia nhất định với thị trường ngoài nước biểu  KTQT là t ổng thể các KTĐN Mỗi QG có một  hiện thông qua các QHKTQT. QHKTĐN riêng.
 9. Chương 1: Khái quát chung về                            Kinh tế học quốc tế II. Đối tượng, phương pháp và nội dung nghiên cứu: 1. Đối tượng nghiên cứu:  Kinh tế học  là quá trình  nghiên cứu việc sử dụng các nguồn  lực khan hiếm như thế nào để sản xuất ra các hàng hoá có giá  trị và phân phối chúng cho các đối tượng khác nhau.  Kinh tế học quốc tế nghiên cứu sự tác động qua lại lẫn nhau  giữa  các  nền  kinh  tế  riêng  biệt  trong  quá  trình  khai  thác  các  nguồn  tài  nguyên  khan  hiếm  để  thoả  mãn  nhu  cầu  của  con  người.  Trong khi kinh tế học tập trung nghiên cứu những vấn đề của  nền kinh tế đóng, kinh tế học quốc tế nghiên cứu những vấn  đề của  hai hay nhiều nền kinh tế. Nó xem xét những vấn đề  kinh tế chung nhưng đặt trong bối cảnh quốc tế.
 10. Chương 1: Khái quát chung về                            Kinh tế học quốc tế 2. Phương pháp nghiên cứu: Kinh  tế  học  quốc  tế  sử  dụng  các  phương  pháp  nghiên  cứu  của  kinh  tế  học  vi  mô  và  vĩ  mô  như:  Phương pháp Trừu tượng hoá  Phương pháp Mô hình toán học  Phương pháp cân bằng tổng quát  Phương pháp Những nhân tố khác không thay  đổi...
 11. Chương 1: Khái quát chung về                            Kinh tế học quốc tế 3. Nội dung nghiên cứu: Kinh  tế  học  quốc  tế  được  chia  thành  hai  phần  chính:  TMQT và TCQT. Bao gồm nội dung chủ yếu sau:  Lý thuyết thương mại  Chính  sách  thương  mại,  và  sự  phối  hợp  chính  sách  thương mại quốc tế  Sự di chuyển quốc tế về các yếu tố sản xuất  Vấn đề về Liên kết kinh tế quốc tế  Thị trường hối đoái và tỷ giá hối đoái  Hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân thanh toán quốc  tế 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2