Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - Sự phát triển bền vững

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
18
lượt xem
1
download

Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - Sự phát triển bền vững

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - Sự phát triển bền vững nêu lên định nghĩa về sự phát triển bền vững, phân tích sinh kế bền vững. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - Sự phát triển bền vững

26/06/2009<br /> <br /> Định nghĩa về sự phát triển bền vững<br /> Sinh thái học cực đoan: chỉ phát triển tối thiểu, đảm bảo giữ<br /> nguyên sinh thái môi trường<br /> Quan điểm thiên về lý thuyết kinh tế, chú trọng công nghệ: các<br /> nguồn đầu vào sản xuất có thể thay thế cho nhau<br /> Sự phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu<br /> cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm tổn hại đến khả<br /> năng làm thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai.<br /> (Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển, 1987)<br /> <br /> TS NGUYỄN MINH ĐỨC<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 1<br /> <br /> Định nghĩa về sự phát triển bền vững<br /> MÔI<br /> TRƯỜNG<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 2<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP TIEÁP CAÄN SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> Nhaân löïc<br /> <br /> KINH TẾ<br /> CAÙC<br /> TAÙC<br /> ÑOÄNG,<br /> BEÂN<br /> NGOAØI<br /> <br /> BỀN<br /> VỮNG<br /> <br /> Xaõ<br /> hoäi<br /> <br /> Thieân<br /> Caùc<br /> nguoàn löïc nhieân<br /> sinh keá<br /> <br /> Tieáp caän & Taùc ñoäng<br /> <br /> Vaät<br /> chaát<br /> <br /> Taøi<br /> chính<br /> <br /> CAÙC<br /> TOÅ<br /> CHÖÙC,<br /> ÑÒNH<br /> CHEÁ,<br /> CHÍNH<br /> SAÙCH<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> SINH KEÁ<br /> <br /> KEÁ<br /> Ñeå<br /> SINH ñaït<br /> NHAI ñöôïc<br /> <br /> - Taêng thu nhaäp<br /> - Giaûm ruûi ro<br /> - An toaøn löông<br /> thöïc, thöïc phaåm<br /> - Söû duïng beàn<br /> vöõng caùc nguoàn<br /> lôïi töï nhieân<br /> <br /> CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Noäi dung phaân tích cuûa phöông phaùp tieáp caän sinh keá beàn vöõng<br /> (Nguoàn: Allis, 2000; Nguyeãn Minh Ñöùc, 2002)<br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 3<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1<br /> <br /> 26/06/2009<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP TIEÁP CAÄN SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> NGUOÀN LÖÏC LAO ÑOÄNG<br /> <br /> Nhaân löïc<br /> CAÙC<br /> TAÙC<br /> ÑOÄNG,<br /> BEÂN<br /> NGOAØI<br /> <br /> Xaõ<br /> hoäi<br /> <br /> Thieân<br /> Caùc<br /> nguoàn löïc nhieân<br /> sinh keá<br /> <br /> Tieáp caän & Taùc ñoäng<br /> <br /> Vaät<br /> chaát<br /> <br /> Taøi<br /> chính<br /> <br /> CAÙC<br /> TOÅ<br /> CHÖÙC,<br /> ÑÒNH<br /> CHEÁ,<br /> CHÍNH<br /> SAÙCH<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> SINH KEÁ<br /> <br /> KEÁ<br /> Ñeå<br /> SINH ñaït<br /> NHAI ñöôïc<br /> <br /> - Taêng thu nhaäp<br /> - Giaûm ruûi ro<br /> - An toaøn löông<br /> thöïc, thöïc phaåm<br /> - Söû duïng beàn<br /> vöõng caùc nguoàn<br /> lôïi töï nhieân<br /> <br /> taát caû khaû naêng lao ñoäng, kyõ naêng, kieán thöùc, kinh nghieäm<br /> vaø söùc khoûe ñeå giuùp con ngöôøi coù theå thöïc hieän ñöôïc caùc<br /> keá sinh nhai cuûa mình nhaèm ñaït ñöôïc caùc keát quaû vaø muïc<br /> tieâu cuûa cuoäc soáng<br /> bao goàm caû soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa ñoäi nguõ lao ñoäng<br /> saün coù<br /> laø moät nguoàn löïc toái quan troïng cho ngöôøi ngheøo vì coù theå<br /> söû duïng caùc nguoàn löïc khaùc cuõng nhö söû duïng chính noù ñeå<br /> ñaït ñöôïc thaønh quaû cuûa cuoäc soáng<br /> <br /> Noäi dung phaân tích cuûa phöông phaùp tieáp caän sinh keá beàn vöõng<br /> (Nguoàn: Allis, 2000; Nguyeãn Minh Ñöùc, 2002)<br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 5<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> 6<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> NGUOÀN LÖÏC TÖÏ NHIEÂN<br /> <br /> NGUOÀN LÖÏC XAÕ HOÄI<br /> <br /> taát caû nhöõng nguoàn lôïi thuoäc veà töï nhieân maø ngöôøi daân söû<br /> duïng ñeå kieám soáng<br /> haøm chöùa taát caû töø nhöõng taøi saûn chung cho moïi ngöôøi nhö<br /> khí haäu, nhieät ñoä, khoâng khí, söï ña daïng sinh hoïc cho ñeán<br /> caùc taøi nguyeân ñöôïc söû duïng tröïc tieáp cho saûn xuaát nhö ñaát<br /> ñai, nguoàn nöôùc, caây troàng, vaät nuoâi,…<br /> raát gaàn vôùi caùc khaùi nieäm ruûi ro<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 7<br /> <br /> caùc maïng löôùi vaø söï lieân keát ôû caùc caáp khaùc nhau<br /> hay ôû caùc ngaønh ngheà khaùc nhau giöõa nhöõng<br /> ngöôøi chia seû cuøng loaïi lôïi ích hay coù cuøng loaïi sôû<br /> thích, …<br /> goàm quyeàn thaønh vieân trong vieäc tham gia caùc<br /> hieäp hoäi, ñoaøn theå vaø caû caùc moái quan heä vôùi caùc<br /> toå chöùc khaùc nhau trong xaõ hoäi<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 8<br /> <br /> 2<br /> <br /> 26/06/2009<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> NGUOÀN LÖÏC TAØI CHÍNH<br /> <br /> NGUOÀN LÖÏC VAÄT CHAÁT<br /> <br /> taát caû caùc nguoàn tieàn maø ngöôøi daân coù ñöôïc ñeå<br /> phuïc vuï cho cuoäc möu sinh cuûa mình.<br /> <br /> caùc cô sôû haï taàng cô baûn<br /> caùc tö lieäu saûn xuaát<br /> <br /> voán töï coù (nhö tieàn maët, trang söùc hay caùc loaøi gia suùc<br /> coù theå baùn ngay ñeå coù tieàn)<br /> voán vay (töø ngaân haøng hay baïn beø, ngöôøi thaân)<br /> tieàn trôï caáp<br /> <br /> Cô sôû haï taàng (ñöôøng giao thoâng, nôi ôû, nguoàn caáp thoaùt<br /> nöôùc, naêng löôïng vaø heä thoáng truyeàn thoâng,… ) thöôøng<br /> laø caùc taøi saûn coâng coäng, coù theå söû duïng maø khoâng traû<br /> tieàn tröïc tieáp<br /> Caùc tö lieäu saûn xuaát thöôøng do sôû höõu caù nhaân hay taäp<br /> theå hoaëc coù theå ñöôïc thueâ möôùn<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 9<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 10<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP TIEÁP CAÄN SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> TAÙC ÑOÄNG QUA LAÏI GIÖÕA CAÙC NGUOÀN LÖÏC<br /> NGUOÀN LÖÏC LAO ÑOÄNG<br /> <br /> Nhaân löïc<br /> <br /> NGUOÀN LÖÏC<br /> XAÕ HOÄI<br /> <br /> CAÙC<br /> TAÙC<br /> ÑOÄNG,<br /> BEÂN<br /> NGOAØI<br /> <br /> NGUOÀN LÖÏC<br /> TÖÏ NHIEÂN<br /> O<br /> <br /> Xaõ<br /> hoäi<br /> <br /> Thieân<br /> Caùc<br /> nguoàn löïc nhieân<br /> sinh keá<br /> <br /> Tieáp caän & Taùc ñoäng<br /> <br /> Vaät<br /> chaát<br /> <br /> Taøi<br /> chính<br /> <br /> CAÙC<br /> TOÅ<br /> CHÖÙC,<br /> ÑÒNH<br /> CHEÁ,<br /> CHÍNH<br /> SAÙCH<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> SINH KEÁ<br /> <br /> KEÁ<br /> Ñeå<br /> SINH ñaït<br /> NHAI ñöôïc<br /> <br /> - Taêng thu nhaäp<br /> - Giaûm ruûi ro<br /> - An toaøn löông<br /> thöïc, thöïc phaåm<br /> - Söû duïng beàn<br /> vöõng caùc nguoàn<br /> lôïi töï nhieân<br /> <br /> Noäi dung phaân tích cuûa phöông phaùp tieáp caän sinh keá beàn vöõng<br /> NGUOÀN LÖÏC VAÄT CHAÁT<br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> (Nguoàn: Allis, 2000; Nguyeãn Minh Ñöùc, 2002)<br /> <br /> NGUOÀN LÖÏC TAØI CHÍNH<br /> 11<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3<br /> <br /> 26/06/2009<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> CAÙC TAÙC ÑOÄNG BEÂN NGOAØI<br /> <br /> CAÙC TAÙC ÑOÄNG BEÂN NGOAØI<br /> <br /> caùc xu höôùng xaõ hoäi<br /> caùc ñôït khuûng hoaûng (bao goàm caû ruûi ro)<br /> tính muøa vuï, khí haäu<br /> Caùc taùc ñoäng beân ngoaøi coù theå aûnh höôûng tích cöïc hoaëc<br /> tieâu cöïc<br /> Coù nhieàu taùc ñoäng vöøa mang tính tích cöïc vöøa mang tính<br /> tieâu cöïc (VD: ñFDI, söï phaùt trieån sản xuất nghiệp ôû qui moâ<br /> lôùn)<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 13<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> Caùc xu höôùng xaõ hoäi bao goàm:<br /> xu höôùng phaùt trieån daân soá<br /> caùc maâu thuaãn trong söû duïng nguoàn lôïi töï nhieân<br /> caùc xu höôùng phaùt trieån kinh teá caáp quoác gia hay<br /> quoác teá,<br /> caùc xu höôùng laäp chính saùch<br /> caùc xu höôùng phaùt trieån khoa hoïc kyõ thuaät<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 14<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> CAÙC TAÙC ÑOÄNG BEÂN NGOAØI<br /> <br /> CAÙC TAÙC ÑOÄNG BEÂN NGOAØI<br /> <br /> Caùc ñôït khuûng hoaûng (cuù soác):<br /> söï suy suïp veà söùc khoûe<br /> thieân tai, luõ luït, haïn haùn, saït lôû,…<br /> söï khuûng hoaûng kinh teá (caùc ñôït maát giaù, laïm<br /> phaùt tieàn teä )<br /> dòch beänh cuûa gia suùc, vaät nuoâi<br /> <br /> Tính muøa vuï<br /> bieán ñoäng saûn löôïng vaø giaù caû saûn phaåm theo<br /> muøa<br /> bieán ñoåi thôøi tieát,<br /> söùc khoeû con ngöôøi<br /> caùc cô hoäi tìm vieäc laøm trong naêm<br /> <br /> => coù theå phaù huûy tröïc tieáp caùc nguoàn löïc sinh keá<br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 15<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2002<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4<br /> <br /> 26/06/2009<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP TIEÁP CAÄN SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> Hiệu<br /> quả<br /> <br /> Hiệu<br /> quả<br /> <br /> Ruûi ro<br /> <br /> Ruûi ro<br /> <br /> Thôøi gian<br /> Hiệu<br /> quả<br /> <br /> CAÙC<br /> TAÙC<br /> ÑOÄNG,<br /> BEÂN<br /> NGOAØI<br /> <br /> Thôøi gian<br /> Hiệu<br /> quả<br /> <br /> Stress<br /> <br /> Nhaân löïc<br /> <br /> Thôøi gian<br /> <br /> Stress<br /> <br /> Thôøi gian<br /> <br /> Thieân<br /> Caùc<br /> nguoàn löïc nhieân<br /> sinh keá<br /> <br /> Xaõ<br /> hoäi<br /> <br /> Tieáp caän & Taùc ñoäng<br /> <br /> Vaät<br /> chaát<br /> <br /> Taøi<br /> chính<br /> <br /> CAÙC<br /> TOÅ<br /> CHÖÙC,<br /> ÑÒNH<br /> CHEÁ,<br /> CHÍNH<br /> SAÙCH<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> SINH KEÁ<br /> <br /> KEÁ<br /> Ñeå<br /> SINH ñaït<br /> NHAI ñöôïc<br /> <br /> - Taêng thu nhaäp<br /> - Giaûm ruûi ro<br /> - An toaøn löông<br /> thöïc, thöïc phaåm<br /> - Söû duïng beàn<br /> vöõng caùc nguoàn<br /> lôïi töï nhieân<br /> <br /> Noäi dung phaân tích cuûa phöông phaùp tieáp caän sinh keá beàn vöõng<br /> (Nguoàn: Allis, 2000; Nguyeãn Minh Ñöùc, 2002)<br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 17<br /> <br /> PHAÂN TÍCH SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 18<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP TIEÁP CAÄN SINH KEÁ BEÀN VÖÕNG<br /> <br /> CAÙC TOÅ CHÖÙC, ÑÒNH CHEÁ, CHÍNH SAÙCH<br /> <br /> caùc toå chöùc cô quan phaùp luaät, caùc chính saùch vaø<br /> caùc ñònh cheá, luaät leä, qui ñònh<br /> vaên hoùa, phong tuïc<br /> caùc toå chöùc dòch vuï thöông maïi<br /> caùc toå chöùc phaùt trieån cuûa nhaø nöôùc<br /> caùc toå chöùc phi chính phuû<br /> caùc hình thöùc hôïp taùc trong coäng ñoàng<br /> <br /> Nhaân löïc<br /> CAÙC<br /> TAÙC<br /> ÑOÄNG,<br /> BEÂN<br /> NGOAØI<br /> <br /> Xaõ<br /> hoäi<br /> <br /> Thieân<br /> Caùc<br /> nguoàn löïc nhieân<br /> sinh keá<br /> <br /> Tieáp caän & Taùc ñoäng<br /> <br /> Vaät<br /> chaát<br /> <br /> Taøi<br /> chính<br /> <br /> CAÙC<br /> TOÅ<br /> CHÖÙC,<br /> ÑÒNH<br /> CHEÁ,<br /> CHÍNH<br /> SAÙCH<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> SINH KEÁ<br /> <br /> KEÁ<br /> Ñeå<br /> SINH ñaït<br /> NHAI ñöôïc<br /> <br /> - Taêng thu nhaäp<br /> - Giaûm ruûi ro<br /> - An toaøn löông<br /> thöïc, thöïc phaåm<br /> - Söû duïng beàn<br /> vöõng caùc nguoàn<br /> lôïi töï nhieân<br /> <br /> Noäi dung phaân tích cuûa phöông phaùp tieáp caän sinh keá beàn vöõng<br /> (Nguoàn: Allis, 2000; Nguyeãn Minh Ñöùc, 2002)<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 19<br /> <br /> Prepared by NMDuc 2008<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản