intTypePromotion=3

Bài giảng kinh tế vĩ mô phần 2

Chia sẻ: Nguyen Duan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
15
download

Bài giảng kinh tế vĩ mô phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo kinh tế vĩ mô: thị trường cạnh tranh hoàn toàn (perfect competitions)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kinh tế vĩ mô phần 2

  1. THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN BỐN DẠNG CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP? THÒ TRÖÔØNG Nhiều DN CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN Một DN LỌAI SẢN PHẨM? Sản phẩm (PERFECT COMPETITION) Một ít Sản phẩm phân biệt giống hệt DN Độc quyền Độc quyền Cạnh tranh Cạnh tranh nhóm hoàn hảo hòan toàn độc quyền Máy bay, Lúa mì, Điện, Dầu gội GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân sắt thép, gạo nước đầu, xà Email: nnhatran@gmail.com dầu thô bông GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN Ñaëc ñieåm cuûa doanh nghieäp Đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn toàn (S) Nhieàu ngöôøi tham gia vaøo thò tröôøng P P Vieäc gia nhaäp vaø ruùt lui khoûi thò tröôøng cuûa DN vaø caù nhaân: deã daøng Saûn phaåm ñoàng nhaát (d) P0 P0 Thoâng tin hoaøn haûo. (D) Q0 q Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN * Toång doanh thu (Total Revenue) Doanh thu bieân (MR- Marginal revenue) MR = TRn – TRn-1 TR = P x q TR ∆TR TR MR = ∆q dTR MR = dq → Trong thị trường cạnh tranh hoàn toàn: q MR = P GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
  2. THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN Doanh thu trung bình (AR- Average Revenue) PHAÂN TÍCH NGAÉN HAÏN TR = =P Lợi nhuận: TPr – Total Profit AR P q TPr = TR ‐ TC Nguyeân taéc Toái ña hoùa lôïi nhuaän (d) P → saûn xuaát taïi q*: MR = MC = P (AR) (MR) Q GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN TR, TC TR TC Tổng Lợi nhụân Toái ña hoùa Lôïi nhuaän⇔ q*: MR = MC = P TR0 * Tối đa hoá lợi nhuận: TC0 P> ACmin DN coù lôïi nhuaän P=ACmin DN hoøa voán q TPr DN saûn xuaát ñeå toái AVCmin
  3. THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN Phân tích dài hạn Tối đa hoá lợi nhuận của DN (trường hợp số DN không đổi) Cân bằng ngắn hạn q*: SMC = LMC = MR = P và SAC = LAC LMC P P MC P (S) LAC Lợi nhuận SMC AC MR1 P1 P1 P SAC MR, AR P0 P0 MR0 (D1) SAC0 = LAC0 (D0) q0 q1 Q1 Q Q0 q q* GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 THÒ TRÖÔØNG CAÏNH TRANH HOAØN TOAØN Cân bằng dài hạn của ngành LMC LAC SMC SAC MR P q* q → q*: SMC = LMC = MR = P = AR = SAC = LAC GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản