intTypePromotion=3

bài giảng kinh tế vĩ mô phần 4

Chia sẻ: Nguyen Duan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
10
download

bài giảng kinh tế vĩ mô phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tài liệu tham khảo kinh tế vĩ mô:lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kinh tế vĩ mô phần 4

  1. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI ÍCH Chương 3 1. Möùc thoaû maõn khi tieâu Giaû thieát duøng coù theå ñònh löôïng. 2. Caùc saûn phaåm coù theå chia nhoû. 3. Ngöôøi tieâu duøng luoân coù löïa choïn hôïp lyù. GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân Email: nnhatran@gmail.com GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 2 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Lôïi ích bieân (Höõu duïng bieân: MU – Lôïi ích ( Höõu duïng: U- Utility) Marginal Utility) → söï thoaû maõn maø ngöôøi TD nhaän khi tieâu duøng → söï thay ñoåi trong toång höõu duïng khi moät loaïi haøng hoaù, DV. ngöôøi TD söû duïng theâm 1 ñôn vò SP Toång lôïi ích(Toång höõu duïng: TU – trong moãi ñôn vò thôøi gian.(Nguồteán:viTmoâLeâNXBo Thoámng, S Baû Laâ Total Utility) Kinh , keâ, TPHCM, 2009, trang 57) MUn = TUn – TU n-1 → toång möùc thoaû maõn maø ngöôøi TD nhaän khi tieâu duøng moät löôïng saûn phaåm trong moät ñôn vò thôøi MU = ∆TU/∆Q gian. MU = dTU/dQ GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 3 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 4 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TU Một người có thu nhập (I: Income), mua các loại - Khi MU > 0→ TU ↑ TU hàng hoá X, Y và Z với giá PX, PY và PZ - Khi MU < 0 → TU ↓ - Khi MU = 0 → TUmax X, Y,Z : soá löôïng haøng hoaù X, Y vaø Z maø ngöôøi tieâu duøng caàn mua X.PX + Y.PY+ Z.PZ+ … = I (1) MU Q MU x MU Y MU Z = = = ... (2) PX PY PZ Q MU GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 5 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 6 1
  2. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Hình thành đường cầu thị trường PHAÂN TÍCH CAÂN BAÈNG TIEÂU DUØNG P P P BAÈNG HÌNH HOÏC QD = q A + q B P0 P0 1. Sôû thích coù tính Giaû thieát hoaøn chænh. QD P1 P1 2. Ngöôøi tieâu duøng P1 (D) P2 P2 P2 thích nhieàu hôn ít. qA2 qB2 dA dB 3. Sôû thích coù tính baéc qA2 qA qB1qB2 qB qB1 Q caàu. Đường cầu thị trường bằng tổng đường cầu cá nhân có trong thị trường, cộng theo hoành độ GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 7 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 8 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ñaëc ñieåm Ñöôøng baøng quan Y Ñöôøng cong baøng quan (ñöôøng ñaúng doác xuoáng veà phía beân A phaûi. ích, ñöôøng ñaúng duïng, ñöôøng ñoàng 7 Caùc ñöôøng baøng quan möùc thoaû maõn – Indifferent curve) khoâng caét nhau → taäp hôïp caùc phoái hôïp loài veà phía goác toaï ñoä. B khaùc nhau giöõa 2 hay nhieàu 4 loaïi SP cuøng mang laïi moät C 2 U3 D U2 möùc thoaû maõn cho ngöôøi 1 U1 tieâu duøng. (Nguồn: TS Leâ Baûo Laâm , Kinh teá vi moâ, NXB Thoáng 3 4 5 6 X keâ, TPHCM, 2009, trang 68) GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 9 10 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Caùc daïng ñaëc bieät cuûa ñöôøng baøng quan: Tyû leä thay theá bieân teá: (Tæ suaát thay theá caän bieân) Y Y MRSXY− Marginal Rate of Substitute of X for Y: Tỉ lệ thay thế bieân cuûa haøng X cho haøng Y MRSXY = ∆Y/∆X = -MUX / MUY X → ñoä doác cuûa ñöôøng baøng quan X X vaø Y laø 2 haøng hoaù X vaø Y laø 2 haøng hoaù boå sung hoaøn toaøn thay theá hoaøn toaøn GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 11 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 12 2
  3. LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ñöôøng ngaân saùch (Budget line) U1 U2 U3 Y Y → taäp hôïp caùc phoái hôïp khaùc nhau giöõa 2 saûn phaåm maø ngöôøi tieâu duøng coù theå U3 mua ñöôïc öùng vôùi moät möùc thu nhaäp vaø U2 giaù caû haøng hoaù cho (Nguồn: TS.Leâ Baûo Laâm , Kinh teá vi moâ, NXB tröôùc U1 Thoáng keâ, TPHCM, 2009, trang 71) → XPX + YPY = I (Phöông trình ñöôøng ngaân saùch) X X I PX haøng hoaù X hoaøn toaøn haøng hoaù Y hoaøn toaøn →Y = − .X khoâng coù giaù trò khoâng coù giaù trò PY PY GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 13 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 14 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG * Ñaëc ñieåm Ñöôøng ngaân saùch: doác xuoáng veà phía phaûi. Y Thay Thu nhập thay đổi tyû giaù cuûa 2 loaïi haøng Y đổi hoaù(PX/PY) quyeát ñònh ñoä doác =I I/PY /P Giá X thay đổi cuûa ñöôøng ngaân saùch đường Y – P x /P ngân Y .X Giá Y thay đổi sách I/PX X GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 15 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 16 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Caân baèng tieâu duøng: Phoái hôïp toái öu: Y Ñöôøng ngaân saùch tieáp xuùc vôùi ñöôøng baøng quan A Ñoä doác cuûa ñöôøng ngaân saùch = ñoä doác cuûa ñöôøng baøng quan MRSXY = -PX/PY E Y1 U3 U2 B U1 X X1 GV: ThS Nguyễn Ngọc Hà Trân 17 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản