intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1

Chia sẻ: Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
27
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 1: Tổ chức quản lý xây dựng cơ bản" với các nội dung ngành Xây dựng trong nền kinh tế quốc dân; đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành Xây dựng; quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; quản lý dự án về đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1

 1. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Ch ng 1 CH C QU N LÝ XÂY D NG C B N 1 CL C I Ngành xây d ng trong n n kinh t qu c dân II c m kinh t k thu t c a ngành xây d ng III Qu n lý nhà n cv ut xây d ng IV III Qu n lý d án v u t xây d ng công trình 2 1
 2. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k I –NGÀNH XD TRONG N N KINH T QU C DÂN Ngành XD óng vai trò quan tr ng trong n kinh t qu c dân: - Xây d ng c s v t ch t –k thu t cho t c các ngành; –Nâng cao n ng l c s n xu t cho t t c các ngành kinh t ; –Nâng cao kh n ng qu c phòng cho t c; –Nâng cao i s ng v t ch t tinh th n cho m i ng i. 3 II – C M KINH T K THU T C A NGÀNH XÂY D NG 1- c m c a s n ph m xây d ng là: – Các công trình xây d ng ã hoàn thành; – K t tinh các thành qu KH-CN và t ch c s n xu t a toàn xã h i m t th i k nh t nh; – Mang tính ngh thu t, màu s c dân t c, mang tính truy n th ng và khí h u c a vùng; – S n ph m c a công ngh xây l p và có tính ch t liên ngành; – G n li n v i t à n chi c, riêng l ; – S n xu t theo n t hàng tr c; – T n t i lâu dài. 4 2
 3. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k II – C M KINH T K THU T C A NGÀNH XÂY D NG (tt) 2- c m c a quá trình s n xu t xây d ng là: § SX thi u tính n nh, có tính l u ng cao theo lãnh th ; § Th i gian xây d ng công trình dài, chi phí SX l n; § Quá trình SX mang tính t ng h p, c c u SX ph c t p các công vi c xen k và nh h ng l n nhau; § SX xây d ng nói chung th c hi n ngoài tr i nên ch u nh ng nhi u c a u ki n thiên nhiên; § n ph m c a ngành Xây d ng th ng SX theo ph ng pháp n chi c, thi công công trình theo n t hàng c a ch ut . 5 III –QU N LÝ NHÀ N CV UT XD 1- c ích và yêu c u c a QL TXD: –Khuy n khích các thành ph n kinh t u t n xu t kinh doanh phù h p v i chi n l c và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c t c trong t ng th i k ; y nhanh t ng tr ng kinh t nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân; –Qu n lý ngu n v n c a NN t hi u qu , ch ng lãng phí, tham ô. 6 3
 4. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k III –QU N LÝ NHÀ N CV UT XD (tt) 2- Các ch c n ng c a công tác QLNN: K HO CH KI M TRA T CH C PH I H P CH O 7 III –QU N LÝ NHÀ N CV UT XD (tt) 3- Các nguyên t c QLNN: –Th ng nh t qu n lý ; –T p trung dân ch ; – K t h p qu n lý theo ngành v i qu n lý theo a ph ng và vùng lãnh th ; – K t h p hài hòa các l i ích kinh t ; –Ti t ki m và hi u qu . 8 4
 5. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k III –QU N LÝ NHÀ N CV UT XD (tt) 4- Các ph ng pháp QLNN: –Ph ng pháp qu n lý: + Tác ng v t t ch c; + Tác ng, u ch nh, ph i h i t ng qu n lý. –Ph ng pháp kinh t : + Dùng các quan h kinh t tác ng lên i ng qu n lý; u ch nh theo c ch th tr ng; –Ph ng pháp giáo d c. 9 IV –QU N LÝ DA UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1- Vai trò c a NN trong qu n lý XD: –Xây d ng chi n l c, nh h ng phát tri n ngành XD; –Xây d ng c pháp lý, quy ch qu n lý u XD; –Xây d ng các quy nh và bi n pháp qu n lý ngu n v n và qu n lý ch t l ng công trình; –Xây d ng các chính sách v qu n lý và v kinh cho các ch th tham gia vào ho ng XD; –Ki m tra, theo d i và u ch nh quá trình th c hi n các quy nh c a NN trong l nh v u XDCB. 10 5
 6. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k IV –QU N LÝ DA UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH (tt) 2- máy qu n lý XD c a Nhà n c: Qu c h i Chính ph C p b và các ngành liên quan C p t nh, TP (s XD và các s liên quan) C p qu n, huy n (phòng QL T và các phòng ban liên quan) 11 IV –QU N LÝ D ÁN UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Lu t XD và N 12/2009/N -CP) 1-Nguyên t c c b n trong ho t ng XD u 4 - Lu t XD) –B o m xây d ng công trình theo quy ho ch, thi t k ; b o m m quan công trình, b o v môi tr ng và c nh quan chung; phù h p v i u ki n t nhiên, c m v n hoá, xã h i a t ng a ph ng; k t h p phát tri n kinh - xã h i v i qu c phòng, an ninh; –Tuân th quy chu n xây d ng, tiêu chu n xây ng; 12 6
 7. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k IV –QU N LÝ D ÁN UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH (tt) (Lu t XD và N 12/2009/N -CP) –B o m ch t l ng, ti n , an toàn công trình, tính m ng con ng i và tài s n, phòng, ch ng cháy, n , v sinh môi tr ng; –B o m xây d ng ng b trong t ng công trình, ng b các công trình h t ng k thu t. –B o m ti t ki m, có hi u qu , ch ng lãng phí, th t thoát và các tiêu c c khác trong xây d ng. 13 IV – QU N LÝ D ÁN UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH (tt) (Lu t XD và N 12/2009/N -CP) 2- Các giai n th c hi n d án ut : a) Giai n chu n b ut ; b) Giai n th c hi ut ; c) Giai n nghi m thu, bàn giao và a công trình vào s ng. 14 7
 8. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k IV–QU N LÝ D ÁN UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH (tt) (Lu t XD và N 12/2009/N -CP) Nghiên c u s c n thi t ph i u t –KS th m dò th tr ng Xác nh hình th c và quy mó ut Ch n nv T v nl pD án p báo cáo u t XD CHU N và xin phép u t . Sau I B D ó l p DA u t ÁN p DA u t XD p d án (3 hình th c) công trình p báo cáo Kinh t Th m nh –Phê duy t D án - K thu t công trình IV – QU N LÝ D ÁN UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH (tt) (Lu t XD và N 12/2009/N -CP) Chu n b tr c xây l p Th c hi n Qu n lý DA án giai n xây p Ti n hành xây l p 8
 9. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k p-Th nh-Phê duy t k ho ch u th u DA và ti DA i hoàn gi i t a và tái nh c (n u có) Ch n n v thi t k k thu t, thi t b n v thi công TH C 1.Chu n b II HI N tr c khi p-Th m nh-Phê duy t thi t k - ÁN xây l p toán- T ng d toán XD CT Xin gi y phép Xây d ng Ch n nhà th u TC, nhà th u cung p thi t b Ch n nhà th u TVGS ( Xây d ng và thi t b ) Mua b o hi m CT và l p t thi t b Kh i công -Thi công xây d ng TH C 2.Ti n hành II HI N xây l p ÁN p t thi t b công trình 9
 10. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k QL ch t l ng QL ti n QLDA giai n QL kh i l ng xây l p TH C QLDA giai II HI N n xây QL an toàn L ÁN p QL môi tr ng XD Qu n lý chi phí xây d ng Qu n lý h p ng trong xây d ng Nghi m thu –Hoàn công Ki m nh công trình NGHI M THU Bàn giao CT a vào s d ng BÀN GIAO VÀ III A CT VÀO D NG Báo cáo quy t toán –Ki m toán Th m nh –Phê duy t – Quy t toán hoàn thành D án o hành công trình 10
 11. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k KHÁI NI M UT VÀ D ÁN UT Ho t ng u t trong xây d ng th ng g m hai hình th c: 1) u t c b n là ho t ng u t t o ra các tài s n c nh a vào ho t ng trong các l nh v c kinh t - xã h i nh m thu cl i ích d i các hình th c khác nhau. 2) u t xây d ng c b n là ho t ng u t th c hi n b ng cách ti n hành xây d ng m i tài s n c nh. 21 NG PHÂN LO I D ÁN UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH (12/2009/N -CP) DA QUAN NG M C UT (T NG) ST LO I D ÁN TR NG T NHÓM A NHÓM B NHÓM C QU C GIA Công nghi i n, d u khí, hóa ch t, phân Theo Ngh bón, ch t o máy, xi m ng, luy n kim, khai quy t 1 thac khoáng s n, giao thông (c u c ng, sân s >1500 75-1500 1000 50-1000 700 40-700 500 30-500
 12. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k BÁO CÁO UT i u 5 N 12/2009/N -CP) i dung chính c a Báo cáo u t : –S c n thi t ph i u t xây d ng công trình, các u ki n thu n l i và khó kh n; –D ki n quy mô u t : công su t, di n tích xây d ng; các h ng m c công trình bao g m công trình chính, công trình ph và các công trình khác; d ki n v a m xây d ng công trình và nhu c u s d ng t; 23 BÁO CÁO UT (tt) i u 5 N 12/2009/N -CP) i dung chính c a báo cáo ut : – Phân tích, l a ch n s công ngh , k thu t; các u ki n cung c p v t t thi t b , nguyên li u, n ng ng, d ch v , h ng k thu t; ph ng án gi i phóng t b ng, tái nh c u có; các nh h ng c a d án i v i môi tr ng, sinh thái, phòng ch ng cháy n , an ninh, qu c phòng; – Hình th u t , xác nh s ng m ut , th i h n th c hi n d án, ph ng án huy ng v n theo ti và hi u qu kinh t - xã h i c a d án và phân k ut u có. 24 12
 13. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k ÁN UT i u 7 - N 12/2009/N -CP) 1- Ph n thuy t minh d án: – S c n thi t và m c tiêu u t ; ánh giá nhu c u th tr ng, tiêu th s n ph m;kinh doanh hình th c u t XD; a m xây d ng, nhu c u s d ng t; u ki n cung c p nguyên li u, nhiên li u và các y u t u vào khác. – Mô t v quy mô và di n tích xây d ng công trình, các ng m c công trình bao g m công trình chính, công trình ph và các công trình khác; phân tích l a ch n ph ng án k thu t, công ngh và công su t. 25 ÁN UT (tt) i u 7 - N 12/2009/N -CP) 1- Ph n thuy t minh d án: (tt) – Các gi i pháp th c hi n bao g m: a) Ph ng án gi i phóng m t b ng; b) Các ph ng án thi t k ki n trúc: c) Ph ng án khai thác d án và s d ng L ; d) Ti n th c hi n và hình th c QLDA. ánh giá tác ng môi tr ng, các gi i pháp phòng, ch ng cháy, n ; – T ng m c u t ; ngu n v n và kh n ng c p v n theo ti n ; ph ng án hoàn tr v n i v i d án có yêu c u thu h i v n; các ch tiêu tài chính và phân tích ánh giá hi u qu KT, hi u qu XH. 26 13
 14. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k ÁN UT (tt) i u 7 - N 12/2009/N -CP) 2- Ph n thi t k : a) Thuy t minh thi t k : q Gi i thi u tóm t m xây d ng, ph ng án thi t k ; t ng m t ng công trình, ho c ph ng án tuy n công trình i v i công trình xây d ng theo tuy n; v trí, quy mô xây d ng các h ng m c công trình; vi c k t n i gi a các h ng m c công trình thu c d án và v i h ng k thu t c a khu v c; q Ph ng án công ngh , dây chuy n công ngh i v i công trình có yêu c u công ngh ; q Ph ng án ki n trúc i v i công trình có yêu c u ki n trúc; q Ph ng án k t c u chính, h th ng k thu t, h ng k thu t ch u c a công trình; q Ph ng án b o v môi tr ng, phòng cháy, ch a cháy theo quy nh c a pháp lu t; q Danh m c các quy chu n, tiêu chu n ch c áp d ng. b) n v thi t k . 27 BÁO CÁO KINH T - K THU T i u 35 - Lu t XD) i dung Báo cáo Kinh t k thu t bao g m: - S c n thi t u t ; m c tiêu XD công trình; a m XD, quy mô, công su t, c p công trình; - Ngu n kinh phí XD công trình, th i h n XD, hi u qu công trình, phòng ch ng cháy n ; - B n v thi t k thi công và d toán công trình. 28 14
 15. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k -Th c hi n theo t ng công tr nh -B m m c tiêu, hi u qu d án -Phù h p v i các giai o n u t xây u t xây d ng công trình d ng công trình -Theo yêu c u khách quan c a kinh t -Phù h p v i các b c thi t k th tr ng -Theo lo i ngu n v n Nhà n c th c hi n ch c n ng Nguyên t c qu n lý qu n lý gián ti p: Ch u t ch u trách nhi m chi phí u t xây + Ban hành các quy nh toàn di n t giai o n chu n b d ng công trình h ng d n vi c l p và qu n lý d án n khi k t thúc xây i u 3- chi phí d ng a công trình vào khai 112/2009/ND-CP) + Ki m tra vi c th c hi n qu n thác, s d ng lý chi phí - + T ng m c u t xây d ng công tr nh: - Là chi phí t i a ch ut c phép s d ng - Là c s ch u t l p k ho ch và qu n lý v n khi th c hi n d án T ng d toán xây d ng công trình: - Tính úng, chi phí - Phù h p v i th i gian xây d ng QU N LÝ CHI PHÍ UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH (N 112/2009/N -CP) Qu n lý t ng m c ut (n i dung, ph ng pháp l p, th m nh, phê duy t, i u ch nh) Qu n lý d toán công trình (n i dung, ph ng pháp l p, th m nh, phê duy t, i u ch nh) Qu n lý nh m c xây d ng (qu n lý nh m c xây d ng, ph ng pháp l p, i u ch nh nh m c xây d ng) Qu n lý n giá xây d ng công trình (qu n lý n giá xây d ng, ph ng pháp l p, i u ch nh n giá xây d ng) Qu n lý ch s giá xây d ng (lo i ch s giá, s d ng ch s giá, th m quy n công b , quy t nh ch s giá) Qu n lý h p ng trong ho t ng xây d ng Qu n lý thanh toán quy t toán v n công trình 15
 16. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k NG M C UT XÂY D NG CÔNG TRÌNH T ng m c ut c tính toán và xác nh trong giai o n l p d án u t XD công trình N I DUNG T NG M C UT PH NG PHÁP XÁC NH TMDT 1. Chi phí xây d ng 1- Theo thi t k c s 2. Chi phí thi t b 2. Theo di n tích ho c công su t s d ng c a công trình và giá xây d ng t ng h p 3. Chi phí b i th ng gi i phóng m t b ng, tái ính c ho c su t v n u t - xây d ng công trình 4. Chi phí qu n lý d án 5. Chi phí t v n ut xây d ng 3. Theo c s s li u c a các d án các ch tiêu kinh t - k thu t t- ng t ã th c hi n 6. Chi phí khác 7. Chi phí d phòng 4. K t h p các ph ng pháp 1, 2, 3 TH M NH, PHÊ DUY T VÀ U CH NH T NG M C UT TH M NH - PHÊ DUY T U CH NH i dung Th m quy n Các tr ng h p Th m quy n Ng i Q T phù h p c a ph ng Xu t hi n các y u n ngân sách nhà n c quy t nh vi c t pháp xác nh TM T v i b t kh kháng u ch nh không v t ch c th m nh c m, tính ch t k thu t TM ã phê duy t (k ho c th m tra và yêu c u công ngh thay i c u, g m c chi TM T u ch nh quy phí d phòng) → ch ut Tính , h p lý và phù ho ch ã phê Thuê các t u ch nh sau ó báo p v i yêu c u th c t th duy t nh h ng ch c, cá nhân có cáo ng i Q T. tr ng c a các kho n m c tr c ti p t i n ng l c, u ch nh v t TM ã chi phí trong TM T kinh nghi m TM T c phê duy t → ch u Các tính toán v hi u qu th m tra TM T báo cáo ng i Q T cho Ng i Q T u t , y u t i ro, phép tr c khi u ch nh. quy t nh thay ph ng án tài chính, i, u ch nh n khác ph ng án hoàn tr n TM T ghi trong quy mô CT có T t quy t nh và ch u Tdo ng i hi u qu KT-XH trách nhi m vi c u Xác nh giá tr TM T b o T phê duy t cao h n ch nh m hi u qu ut 16
 17. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k CÁC CHI PHÍ C A T NG M C UT 1 2 3 4 5 6 7 Chi phí xây Chi phí thi t Chi phí b i th ng Chi phí qu n lí Chi phí t Chi phí khác Chi phí d d ng b gi i phóng m t d án v n ut phòng - Chi phí b ng, tái nh c - xây d ng - Chi phí xây - Chi phí mua - Chi phí t ch c th m tra - Chi phí d d ng CT, s m thi t b - Chi phí b i th ng l p báo cáo u - Chi phí t ng m c phòng cho HMCT. công ngh . nhà c a, v t ki n t , l p d án kh o sát u t -. y u t kh i trúc... u t , l p báo xây d ng. l ng công - Chi phí phá - Chi phí ào - Chi phí rà cáo KTKT. vi c phát và tháo t o và - Chi phí th c hi n - Chi phí l p phá bom sinh. các v t ki n chuy n giao tái nh c -. - Chi phí t ch c báo cáo mìn, v t trúc. công ngh . th c hi n công ut ,l p n . - Chi phí d - Chi phí t ch c tác b i th ng d án u phòng cho - Chi phí san - Chi phí l p b i thu- ng gi i - Chi phí gi i phóng m t , l p báo y ut l p m t b ng t thi t b phóng m t b ng. b o hi m b ng, tái nh cáo KTKT. tr t giá. xây d ng. và thí công trình. - Chi phí s d ng c -. nghi m, hi u - Chi phí thi - Chi phí xây t trong th i gian - .v.v. ch nh. - Chi phí t ch c tuy n thi t d ng CT ph xây d ng. thi tuy n thi t k ki n tr , CT t m - Chi phí v n - Chi phí chi tr cho k ki n trúc.v.v. trúc. ph c v thi chuy n, b o ph n h t ng k công. hi m thi t b . - .v.v. thu t ã u t - Chi phí nhà - Thu và các t m t i hi n lo i phí liên tr ng. quan. TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH (TT 04/2010/TT-BXD) -D toán xây d ng công trinh c l p cho t ng CT, HMCT xây d ng trên c s TKKT ho c TKBVTC. - D toán xây d ng công trinh do C T phê duy t là c s xác nh giá gói th u, giá thành xây d ng và là c n c àm phán, ký k t h p ng, thanh toán khi ch nh th u. N I DUNG D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1. Chi phí xây 2. Chi phí thi t 3. Chi phí qu n 4. Chi phí u t 6. Chi phí 5. Chi phí khác d ng b lý d án xây d ng d phòng Chi phí tr c ti p Chi phí mua s m Nh n i dung chi Nh n i dung chi Nh n i dung Chi phí d thi t b công phòng cho phí qu n lý d án phí t v n u t chi phí khác ngh y u t kh i trong TM T XD trong TM T trong TM T Chi phí chung l ng công vi c phát Chi phí ào t o sinh Thu nh p ch u i v i DA có i v i DA có nhi u CT, không bao g m: thu tính tr c chy n giao nhi u CT, không Chi phí th m tra TM T; chi phí nghiên c u bao g m: KHCN liên quan DA; v n l u ng ban Thu GTGT Chi phí l p báo u, lãi vay trong th i gian XD; chi phí cho Chi phí d Chi phí l p t cáo u t , chi quá trình ch y th không t i và có t i phòng do thi t b , th phí l p d án theo quy trình công ngh tr c khi bàn y ut Chi phí nhà t m nghi m, hi u ho c l p báo cáo giao (tr giá tr s n ph m thu h i c), tr t giá t i hi n tr ng ch nh KTKT các kho n phí và l phí. 17
 18. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k XÁC NH CHI PHÍ XÂY D NG TRONG D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH Công th c xác nh d toán xây d ng công trình GXDCT = GXD + GTB + GQLDA + GTV + GK + GDP 1.1. Chi phí xây d ng (GXD) I. Chi phí tr c ti p T = VL + NC + M + TT - ng 1,5% cho các lo i công 1- Chi phí v t li u VL trinh. - B ng 6,5% cho riêng xây d ng 2- Chi phí nhân công NC m giao thông, h m thu n, m lò (k c v n hành, s a ch a 3- Chi phí máy thi công MTC th ng xuyên h th ng c p c, c p gió, thoát n c, c p 4- Chi phí tr c ti p khác TT = (VL + NC + M) x t l n). II. Chi phí chung C=Txt l III. Thu nh p ch u thu tính tr c TL = (T + C) x t l Chi phí xây d ng tr c thu G = T + C + TL IV. Thu giá tr gia t ng GTGT = G x TGTGT-XD - ng 2% v i công trình theo tuy n ngoài ô th và vùng Chi phí xây d ng sau thu GXD = G + GTGT dân c nh ng dây t i n, ng giao thông, kênh V. Chi phí nhà t m t i hi n tr ng GXDNT = G x t l x (1 + TGTGT-XD) ng,… - B ng 1% v i các công trình NG C NG GXD = GXD + GXDNT khác. TH M TRA, PHÊ DUY T VÀ U CH NH D TOÁN XDCT Th m tra, phê duy t u ch nh i dung Th m quy n Các tr ng h p Th m quy n Ki m tra s phù h p Ch ut t ch c Xu t hi n các y u t b t th ng gi a kh i l ng d vi c th m nh d toán ch y u và kh i toán công trình u ch nh quy ho ch ã phê duy t ng thi t k nh h ng tr c ti p n công trình Ch ut Thuê các t ch c ch c cá nhân có Ng i quy t nh u t thay i th m tra, Ki m tra tính úng n, ng l c kinh u ch nh quy mô CT, có hi u qu phê duy t p lý c a vi c v n nghi m th m tra d KT- XH cao h n toán ng n giá XDCT; toán công trình công trình nh m c xây d ng… c phép thay i thi t k không u ch nh làm thay i TKCS ho c c c u chi toán công trình phí trong d toán (k c chi phí d Xác nh giá d toán do Ch u t phê toán d phòng) nh ng không v t xây d ng công trình duy t toán CT ã c phê duy t 18
 19. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k Lo i h p ng H p ng t v n xây d ng Nguyên t c ký h ng U 3 - 48/2010/N - CP) H p ng thi công xây d ng công trình H p ng cung c p thi t b công ngh S H P NG P NG H p ng EC; EP; PC; EPC TRONG HO T H p ng NG XÂY H p ng chìa khóa trao tay NG Các tài li u kèm theo H i dung h p ng Thông báo trúng th u và v n b n ch nh th u Qu n lý h p ng c a các bên tham gia i u ki n chung và riêng p ng xu t c a nhà th u Các ch d n k thu t, i u ki n tham chi u Ch t l ng và ti n Các b n v thi t k Kh i l ng và giá h p ng Các s a ô , b sung b ng VB; BB àm phán H ATL – VSMT và phòng ch ng chát n B o m th c hi n h p ng, b o lãnh khác Thay i và i u ch nh h p ng Tài li u khác có liên quan Các n i dung khác quy nh trong h p ng I DUNG H P NG m toàn b ho c m t ph n tùy theo quy mô, tính ch t, c m, công trình, gói th u, công vi c, lo i h p ng ng Qu n lý ch t l ng i ro và trách nhi m pháp lý công trình xây d ng t kh kháng Thanh toán Các nh ngh a và di n Nghi m thu công vi c Th ng ph t H gi i hoàn thành Th ng ≤ 12% gía tr Ti n th c hi n ph n H làm l i. Ph t o hi m và b o hành ≤ 12% ph n giá tr H Lu t và ngôn ng s công trình vi ph m ng o m th c hi n p ng o v ATL –VSMT, Gi i quy t tranh ch p phòng ch ng cháy n Trên c s th ng Lo i ti n thanh toán ng, hòa gi i gi a Quy n và ngh a v các bên ho c do tr ng bên nh n th u n, n c, an ninh Kh i l ng công vi c tài, tòa án gi i quy t công tr ng Quy n và ngh a v Quy t toán h p ng Gía h p ng Trách nhi m i v i bên giao th u các sai sót Thanh lý h p ng u ch nh giá h p m d ng và ch m ng Nhà th u ph Hi u l c h p ng dút h p ng 19
 20. H H F-XC A N GE F-XC A N GE PD PD ! ! W W 1/19/2013 O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .d o .c .d o .c c u-tr a c k c u-tr a c k LO I H P NG Kho n kinh phí bên giao th u U 3 –48/2010/N –CP) cam k t tr cho bên nh n th u 3. Theo gía u 4. Theo th i gian ch nh 5. Theo t l % 1. Tr n gói 2. Theo n giá c nh Dùng cho công vi c KL và G c phép v n u ch nh Không thay i khi th c hi n Khôí l ng t m tính và n giá -Không -Theo th i , tr tr ng h u nh không thay i khi th c u ki n xác gian: n giá ch nh quy nh trong H hi n H , tr tr ng h c nh chính nhân công u ch nh quy nh trong H xác KL và G nhân v i th i gian (tháng, ã xác nh rõ kh i l ng và tu n, ngày) n giá Không u ki n xác nh chính xác kh i l ng nh ng -Gía p u ki n xác nh n giá ng ch là Yêu c u ch t l ng và th i m tính -Theo t %: gian th c hi n rõ ràng - c u Giá tr xây l p - n giá c nh (công ch nh khi ho c thi t b tác xây l p) u ki n xác i t % Không xác nh c kh i - n giá nhân công theo th i nh kh i c quy ng và nhà th u ch p nh n gian (tháng, tu n, ngày) (công ng và n trong H i ro vi c t n) giá P D ÁN VÀ CÁC B C THI T K CÔNG TRÌNH CHU N B UT TH C HI N UT K T p d án THÚC Báo cáo KT-KT (thi t k 1 b c), thi t k n v thi công, d toán Th c BÀN công trình (phê duy t) hi n thi GIAO công A p d án Thi t Thi t k n v thi công và công VÀO và thi t k 2 ng d toán (th nh và trình , t ng c phê duy t) NG Báo cáo ut ut (th nh Thi t k thu t Thi t k (th m và phê và t ng d toán n v thi Thi t nh) duy t) (th nh và công và d 3 phê duy t) toán (th m c nh và phê duy t) HO T NG XÂY D NG 40 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2