intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - Phạm vi bảo vệ của kim thu sét

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
143
lượt xem
27
download

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - Phạm vi bảo vệ của kim thu sét

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - Phạm vi bảo vệ của kim thu sét sau đây được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được phương pháp tính của phạm vi bảo vệ của kim thu sét. Với các bạn chuyên ngành Điện thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 3 - Phạm vi bảo vệ của kim thu sét

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> 12/9/2012<br /> <br /> Ph m vi b o v c a kim thu sét<br /> • Ph m vi b o v c a m t kim thu sét<br /> <br /> 4:13 PM<br /> <br /> Ph m vi b o v c a kim thu sét<br /> • Ph m vi b o v c a m t kim thu sét<br /> <br /> 0.8h<br /> <br /> h<br /> <br /> 2h/3<br /> hx<br /> 1.5h<br /> <br /> 0.75h<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.75h<br /> <br /> 1.5h<br /> <br /> rx<br /> 0<br /> <br /> 4:13 PM<br /> <br /> 1<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> 12/9/2012<br /> <br /> Ph m vi b o v c a kim thu sét<br /> • Ph m vi b o v c a m t kim thu sét<br /> 0.8h<br /> <br /> h<br /> <br /> 2h/3<br /> <br /> hx<br /> 1.5h<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.75h<br /> <br /> 0.75h<br /> <br /> 1.5h<br /> <br /> rx<br /> 0<br /> <br /> 4:13 PM<br /> <br /> Ph m vi b o v c a 1 kim thu sét<br /> • Xaùc ñònh baùn kính baûo veä rx<br /> 0.8h<br /> <br /> h<br /> <br /> +N u<br /> <br /> 2h/3<br /> hx<br /> 1.5h<br /> <br /> 0.75h<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0.75h<br /> <br /> rx<br /> 0<br /> <br /> 1.5h<br /> <br /> thì<br /> +N u<br /> <br /> thì<br /> <br /> 2<br /> h<br /> 3<br /> rx = 0 . 75 (h − h x )<br /> hx ><br /> <br /> hx ≤<br /> <br /> 2<br /> h<br /> 3<br /> <br /> rx = 1.5(h − 1 .25 h x )<br /> <br /> 4:13 PM<br /> <br /> 2<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> 12/9/2012<br /> <br /> Ph m vi b o v c a 1 kim thu sét<br /> <br /> 0.8h<br /> <br /> *. Tính toaùn chieàu cao kim h<br /> + N u h > 2.67 r<br /> x<br /> <br /> h<br /> <br /> 2h/3<br /> hx<br /> 1.5h<br /> <br /> 0.75h<br /> <br /> 0<br /> <br /> Thì<br /> 0.75h<br /> <br /> rx<br /> <br /> 1.5h<br /> <br /> +N u<br /> <br /> 0<br /> <br /> Thì<br /> <br /> h =<br /> <br /> x<br /> <br /> rx<br /> + hx<br /> 0 . 75<br /> <br /> hx ≤ 2.67 rx<br /> h=<br /> <br /> rx<br /> + 1 .25 h x<br /> 1. 5<br /> <br /> 4:13 PM<br /> <br /> Ví d<br /> Ta có chi u cao kim: h = 10 + 3 = 13m<br /> <br /> 3m<br /> 4m<br /> 5m<br /> <br /> 10m<br /> <br /> Chi u cao công trình c n b o v : hx = 10m<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> h = ´ 13 = 8.67m<br /> 3<br /> 3<br /> <br /> hx ><br /> <br /> 2<br /> h<br /> 3<br /> <br /> ⇒ Bán kính b o v th c t c a kim<br /> <br /> rxtt = 0.75(h - hx ) = 0.75(13 - 10)<br /> 4:13 PM<br /> <br /> rxtt = 2.25m<br /> <br /> 3<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> 12/9/2012<br /> <br /> Ví d<br /> 3m<br /> <br /> Bán kính b o v yêu c u c a kim: rxyc<br /> 4m<br /> <br /> 5m<br /> <br /> 42 + 52<br /> = 3.2m<br /> 2<br /> <br /> rxyc =<br /> <br /> 10m<br /> <br /> rxyc > rxtt ⇒ Kim không b o v đư c<br /> công trình<br /> <br /> 4m<br /> <br /> 2.25m<br /> 5m<br /> <br /> 4:13 PM<br /> <br /> Ph m vi b o v c a kim thu sét<br /> • Ph m vi b o v c a 2 kim thu sét cao b ng nhau<br /> 0.8h<br /> h0<br /> <br /> hx<br /> <br /> hx<br /> 1.5h<br /> <br /> 0.75h<br /> <br /> h<br /> <br /> 01<br /> <br /> 03<br /> <br /> a<br /> <br /> 02<br /> <br /> 0.75h 1.5h<br /> <br /> 0.5a<br /> <br /> rx<br /> <br /> rx<br /> bx<br /> <br /> 01<br /> <br /> 03<br /> <br /> 02<br /> <br /> 4:13 PM<br /> <br /> 4<br /> <br /> Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software<br /> http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.<br /> 12/9/2012<br /> <br /> Ph m vi b o v c a kim thu sét<br /> • Ph m vi b o v c a 2 kim thu sét cao b ng nhau<br /> 0.8h<br /> <br /> h0<br /> <br /> hx<br /> <br /> hx<br /> 1.5h 0.75h<br /> <br /> h<br /> <br /> 01<br /> <br /> 03<br /> <br /> a<br /> <br /> 02<br /> <br /> 0.75h 1.5h<br /> <br /> 0.5a<br /> <br /> rx<br /> 01<br /> <br /> rx<br /> <br /> bx<br /> 03<br /> <br /> 02<br /> <br /> 4:13 PM<br /> <br /> Ph m vi b o v c a 2 kim thu sét cao b ng nhau<br /> <br /> * Tính toaùn baùn kính baûo veä bx<br /> Ta coù:<br /> +N u<br /> Thì<br /> <br /> +N u<br /> Thì<br /> 4:13 PM<br /> <br /> h0 = 4h -R = 4h - 9h 2 + 0.25a 2<br /> <br /> 2<br /> h0<br /> 3<br /> b x = 0 .75 (h0 − h x )<br /> hx ><br /> <br /> hx ≤<br /> <br /> 2<br /> h0<br /> 3<br /> <br /> bx = 1.5(h0 −1.25hx )<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2