intTypePromotion=3

Bài giảng kỹ thuật điện tử (Lê Thị Kim Anh) - Chương 7

Chia sẻ: Lê Thị Chị | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
67
lượt xem
7
download

Bài giảng kỹ thuật điện tử (Lê Thị Kim Anh) - Chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số trong hệ thông số được tạo ra từ một hay nhiều ký số, có thể bao gồm 2 phần: phần nguyên và phần lẻ, được phân cách nhau bằng dấu chấm cơ số. Trọng số của mỗi ký số phụ thuộc vào vị trí của ký số đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kỹ thuật điện tử (Lê Thị Kim Anh) - Chương 7

 1. Chương 7 H TH NG S CƠ B N I. BI U DI N S : M t s trong h th ng s ñư c t o ra t m t hay nhi u ký s (digit), có th bao g m 2 ph n: ph n nguyên và ph n l , ñư c phân cách nhau b ng d u ch m cơ s (radix). Tr ng s (Weight) c a m i ký s ph thu c vào v trí c a ký s ñó. Tr ng s = Cơ s V trí Bài gi ng môn K thu t ði n t 1 GV: Lê Th Kim Anh
 2. V trí c a ký s ñư c ñánh th t t 0 cho ký s hàng ñơn v , th t này ñư c tăng lên 1 cho ký s bên trái và gi m ñi 1 cho ký s bên ph i. Giá tr c a s ñư c tính b ng t ng c a các tích ký s v i tr ng s . Giá tr = ∑ Ký s . Tr ng s Ký s t n cùng bên trái ñư c g i là ký s có tr ng s l n nh t (Most Significant Digit – MSD), ký s t n cùng bên ph i ñư c g i là ký s có tr ng s nh nh t (Least Significant Digit – LSD). Bài gi ng môn K thu t ði n t 2 GV: Lê Th Kim Anh
 3. H TH NG S TH P PHÂN (DECIMAL - DEC) H th p phân có cơ s là 10, s d ng 10 ký s là 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 2 1 0 . -1 -2 -3 Ví d : 2 4 7 . 6 2 5 102 101 100 . 10-1 10-2 10-3 Giá tr : 2x102 + 4x101 + 7x100 + 6x10-1 +2x10-2 + 5x10-3= 247.625 ð phân bi t s th p phân v i s c a các h th ng s khác, ta thêm ký hi u D (decimal) ho c 10 d ng ch s dư i vào ñ ng sau. Bài gi ng môn K thu t ði n t 3 GV: Lê Th Kim Anh
 4. H TH NG S NH PHÂN (BINARY-BIN) H nh phân có cơ s là 2, s d ng 2 ký s là 0 và 1. Nguyên t c t o ra s nh phân, cách tính tr ng s và giá tr c a s nh phân tương t v i cách ñã th c hi n ñ i v i s th p phân. S nh phân ñư c ký hi u b i ký t B (binary) ho c s 2 d ng ch s dư i. Bài gi ng môn K thu t ði n t 4 GV: Lê Th Kim Anh
 5. M i ký s trong h nh phân ñư c g i là 1 bit (binary digit). Bit n m t n cùng bên trái ñư c g i là bit có tr ng s l n nh t (Most Significant Bit –MSB). Bit n m t n cùng bên ph i ñư c g i là bit có tr ng s nh nh t (Least Significant Bit –LSB). S nh phân ñư c dùng ñ bi u di n các tín hi u trong m ch s . 2 1 0 . -1 -2 -3 Ví d : 1 0 1 . 0 1 1 22 21 20 . 2-1 2-2 2-3 Giá tr : 1x22 + 0x21 + 1x20 + 0x2-1 +1x2-2 + 1x2-3= 5.375 Bài gi ng môn K thu t ði n t 5 GV: Lê Th Kim Anh
 6. H TH NG TH P L C PHÂN (HEX) Cơ s là 16. Bi u di n b i 16 ký t 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Hexadecimal Decimal Binary Hexadecimal Decimal Binary 0 0 0000 8 8 1000 1 1 0001 9 9 1001 2 2 0010 A 10 1010 3 3 0011 B 11 1011 4 4 0100 C 12 1100 5 5 0101 D 13 1101 6 6 0110 E 14 1110 7 7 0111 F 15 1111 Bài gi ng môn K thu t ði n t 6 GV: Lê Th Kim Anh
 7. II. CHUY N ð I CƠ S : a. Chuy n t các h th ng s khác sang h th p phân B ng cách tính giá tr c a s c n chuy n ñ i Ví d : ð i s 1001.01B sang h th p phân 3 2 1 0 -1 -2 1 0 0 1, 0 1 1 x 23 + 0 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 +0 x 2-1 + 1 x 2-2 K t qu : 1001,01B = 9. 25D Bài gi ng môn K thu t ði n t 7 GV: Lê Th Kim Anh
 8. Ví d : ð i s AC18. 25H sang h th p phân 3 2 1 0 -1 -2 A C 1 8, 2 5 10 x 163 + 12 x 162+ 1 x 16 1+8 x16 0+2 x 16 -1+ 5 x 16 -2 K t qu : AC18.25H = 44056. 28125D Bài gi ng môn K thu t ði n t 8 GV: Lê Th Kim Anh
 9. b. Chuy n t h th p phân sang các h th ng s v i cơ s r + Ph n nguyên: chia liên ti p cho r ñ n khi có k t qu c a phép chia là 0 r i l y các s dư theo th t t dư i lên. + Ph n l : nhân liên ti p v i r, sau m i l n nhân l y ñi s ph n nguyên, ti p t c cho ñ n khi k t qu là 0 ho c ñ n khi ñ t ñ chính xác c n thi t. K t qu là l y các s nguyên ñi theo th t t trên xu ng. Bài gi ng môn K thu t ði n t 9 GV: Lê Th Kim Anh
 10. Ví d : ñ i s 19.8125D sang h nh phân Ph n nguyên Ph n l 19 2 0,8125 x 2 = 1,625 → l y bit 1 1 9 2 0,625 x 2 = 1,25 → l y bit 1 1 4 2 0,25 x 2 = 0,5 → l y bit 0 0 2 2 0,5 x 2 = 1,0 → l y bit 1 0 1 2 1 0 K t qu : 19.8125 D = 10011.1101 B Bài gi ng môn K thu t ði n t 10 GV: Lê Th Kim Anh
 11. Ví d : ñ i s 1480.4296875D sang h th p l c phân 1480 : 16 = 92 dư 8 (LSD) 92 : 16 = 5 dư 12 5 : 16 = 0 dư 5 5 C 8 .6 E H 0.4296875 x 16 = 6.875 ph n nguyên 6 0.875 x 16 = 14.0 ph n nguyên 14 Bài gi ng môn K thu t ði n t 11 GV: Lê Th Kim Anh
 12. c. T nh phân sang th p l c phân: Nhóm 4 bit nh phân thành 1 s th p l c phân 0011101101011101.01101010 B 3 B 5 D . 6 A H d. T th p l c phân sang nh phân : M i ký s th p l c phân tương ng v i 4 bit nh phân. 2 C 9 . E 8 H 0 01011001001.11101000 B Bài gi ng môn K thu t ði n t 12 GV: Lê Th Kim Anh
 13. III. S NH PHÂN: a. M t s tính ch t c a s nh phân - S nh phân n bit có t m giá tr t 0 ÷ 2n – 1. - S nh phân ch n (chia h t cho 2) có LSB = 0. - S nh phân l (không chia h t cho 2) có LSB = 1. - Bit còn ñư c dùng làm ñơn v ño lư ng thông tin. - Các b i s c a bit là: 1 byte = 8 bit 1 KB = 210 byte = 1024 byte 1MB = 210 KB 1GB = 210MB 1TB = 210GB Bài gi ng môn K thu t ði n t 13 GV: Lê Th Kim Anh
 14. b. Các phép toán s h c trên s nh phân a. Phép c ng: 1 1 1 0 + 0 = 0 1 0 1 1 1 0 + 1 = 1 1 0 1 1 + 0 = 1 1 1 1 0 0 1 + 1 = 0 nh 1 b. Phép tr : -1 -1 -1 0 - 0 = 0 1 1 0 1 0 0 - 1 = 1 mư n 1 1 1 1 1 - 0 = 1 1 0 0 1 1 1 - 1 = 0 Bài gi ng môn K thu t ði n t 14 GV: Lê Th Kim Anh
 15. 1 0 1 1 c. Phép nhân: 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 d. Phép chia: 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 Bài gi ng môn K thu t ði n t 15 GV: Lê Th Kim Anh
 16. c. Mã nh phân Mã nh phân cho s th p phân (BCD) Soá BCD BCD BCD Maõ 1 trong 10 thaäp phaân (8 4 2 1) (2 4 2 1) quaù 3 0 0000 0000 0011 0000000001 1 0001 0001 0100 0000000010 2 0010 0010 0101 0000000100 3 0011 0011 0110 0000001000 4 0100 0100 0111 0000010000 5 0101 1011 1000 0000100000 6 0110 1100 1001 0001000000 7 0111 1101 1010 0010000000 8 1000 1110 1011 0100000000 9 1001 1111 1100 1000000000 Bài gi ng môn K thu t ði n t 16 GV: Lê Th Kim Anh
 17. Mã Gray Mã Gray là lo i mã không có tr ng sô, ñư c t o ra tư mã nhi phân theo nguyên t c sau: - MSB c a sô mã Gray va mã nhi phân là gi ng nhau. - C ng MSB c a sô nhi phân vào bit bên ph i va ghi t ng (bo qua sô nhơ). - Ti p t c như v y cho ñ n LSB. - Sô mã Gray luôn cùng bit v i sô nhi phân. Bài gi ng môn K thu t ði n t 17 GV: Lê Th Kim Anh
 18. ð i t Binary sang Gray ð i t Gray sang Binary 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 Gray: 1 1 0 0 1 Gray: 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 Nh n xét: Có thê t o ra mã Gray tư mã nhi phân theo cách sau: tính tư bên trái, bit ñi sau bit 0 (c a sô nhi phân) ñư c giư nguyên, bit ñi sau bit 1 thi b ñ o. (MSB) (LSB) Nhi phân 0 1 1 1 0 0 1 Mã Gray 0 1 0 0 1 0 1 Bài gi ng môn K thu t ði n t 18 GV: Lê Th Kim Anh
 19. d. Mã led 7 ño n Giá tr a b c d e f g 0 1 1 1 1 1 1 0 a 1 0 1 1 0 0 0 0 f b 2 1 1 0 1 1 0 1 g 3 1 1 1 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 1 1 e c 5 1 0 1 1 0 1 1 d 6 1 0 1 1 1 1 1 7 1 1 1 0 0 0 0 8 1 1 1 1 1 1 1 e. Mã 1 trong n: 9 1 1 1 1 0 1 1 Là mã nh phân n bit, m i t mã ch có 1 bit là 1 (ho c 0) và n-1 bit còn l i là 0 (ho c 1) 0 0 1 1 1 0 Mã 1 trong 3: 0 1 0 Ho c 1 0 1 1 0 0 0 1 1 Bài gi ng môn K thu t ði n t 19 GV: Lê Th Kim Anh
 20. f. Mã ký t ASCII: (Coät) b6 b5 b4 (Haøng) 000 001 010 011 100 101 110 111 b3b2b1b0 Hex 0 1 2 3 4 5 6 7 0000 0 NUL DLE SP 0 @ P ` p 0001 1 SOH DC1 ! 1 A Q a q 0010 2 STX DC2 ” 2 B R b r 0011 3 ETX DC3 # 3 C S c s 0100 4 EOT DC4 $ 4 D T d t 0101 5 ENQ NAK % 5 E U e u 0110 6 ACK SYN & 6 F V f v 0111 7 BEL ETB ’ 7 G W g w 1000 8 BS CAN ( 8 H X h x 1001 9 HT EM ) 9 I Y i y 1010 A LF SUB * : J Z j z 1011 B VT ESC + ; K [ k { 1100 C FF FS , < L \ l | 1101 D CR GS - = M ] m } 1110 E SO RS . > N ^ n ~ Bài gi ng môn K thu t ði nt 20 1111 F SI US GV: Lê/ Th Kim Anh ? O _ o DEL

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản