intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 16

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
144
lượt xem
28
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần trước đã khảo sát các dụng cụ đo điện cơ là loại analog. Phần này xét các dụng cụ đo hiện số (digital) trong đó: Đầu vào tín hiệu cần đo x(t) được gián đoạn hoá theo thời gian, lượng tử hoá theo mức. Số đo đầu ra: thể hiện dưới dạng mã. Dụng cụ digital này càng thông dụng do có ưu thế: độ nhạy cao, tốc độ nhanh, chính xác cao dễ dàng đưa vào máy tính xử lý và tự động hoá toàn bộ quá trình đo lường. Nhược điểm: phức tạp,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 16

  1. Chöông 16: CÔ CAÁU ÑO HIEÄN SOÁ §9-1 KHAÙI NIEÄM CHUNG. Phaàn tröùôc ñaõ khaûo saùt caùc duïng cuï ño ñieän cô laø loaïi analog. Phaàn naøy xeùt caùc duïng cuï ño hieän soá (digital) trong ñoù:  Ñaàu vaøo tín hieäu caàn ño x(t) ñöôïc giaùn ñoaïn hoaù theo thôøi gian, löôïng töû hoaù theo möùc.  Soá ño ñaàu ra: theå hieän döôùi daïng maõ.  Duïng cuï digital naøy caøng thoâng duïng do coù öu theá: ñoä nhaïy cao, toác ñoä nhanh, chính xaùc cao  deã daøng ñöa vaøo maùy tính xöû lyù vaø töï ñoäng hoaù toaøn boä quaù trình ño löôøng.  Nhöôïc ñieåm: phöùc taïp, ñaét tieàn. §9-2 KHAÙI NIEÄM VEÀ MAÕ VAØ CAÙC HEÄ BIEÃU DIEÃN SOÁ. 1. Maõ: laø hìnnh thöùc bieãu dieãn tín hieäu (thoâng tin) ôû heä ñeám naøy hay heä ñeám khaùc theo quy taéc xaùc ñònh. Trong caùc lónh vöïc kyõ thuaät khaùc nhau ngöôøi ta söû duïng caùc loaïi maõ khaùc nhau. Lónh vöï c kyõ thuaät: maõ hoaù thoâng duïng nhaát laø maõ hoaù soá (KT ño cuõng theá) 2. Heä ñeám: trong thöïc teá ñôøi soáng, tính toaùn, kyõ thuaät coù nhieàu heä ñeám khaùc nhau nhö heä ñeám cô soá 10, cô soá 2, 6, 8… Phoå thoâng nhaát laø heä cô soá 10 vaø cô soá 2. Toång quaùt ôû heä cô soá P bieãu dieãn soá N coù daïng: n N ( p )   a i P i 1 i 1 Trong ñoù: P: laø heä soá ñeám. Ai: laø caùc kyù hieäu cuûa heä soá coù P giaù trò, noù coù giaù trò töø 0  P-1. N ( P )  a n * P n 1  a n 1 * P n 2  ...  a1 P 0  a 1 * P 1  a  2 * P 2  ...  a  m * P  m
  2. Trong ñoù: Caùc daõy soá töø 0n bieãu dieãn phaàn nguyeân cuûa soá N. Caùc daõy soá töø -1 -m bieãu dieãn phaàn leû cuûa soá N Ví duï: Heä 10: 547.35  N10  5 * 2 2  4 * 21  7 * 2 0  3 * 2 1  5 * 2 2 26.75 N2  11010  1* 24 1*23  0* 22 1* 21  0* 20 1* 21 1* 22 ,11 Thoâng thöôøng ngöôøi ta duøng:  Maõ 2 trong tính toaùn.  Maõ 10 cho hieån thò.  Ngoaøi ra coøn duøng maõ 2-10, maõ Gray, maõ 2-4-2-1. Maõ 10 Maõ Maõ 2-4- Maõ Gray 2(BCD) 2-1 0 0000 0000 0000 1 0001 0001 0001 2 0010 0010 0011 3 0011 0011 0010 4 0100 0100 0110 5 0101 0101 0111 6 0110 0110 0101 7 0111 0111 0100 8 1000 1110 1100 9 1001 1111 1101 Ghi chuù: Maõ 2-10 (maõ BCD): moãi soá haïng cuûa chöõ soá bieåu thò trong heä ñeám 2. Toaøn boä chöõ soá theo quy luaät heä ñeám 10 3. Qui taéc chuyeån ñoåi töø heä ñeám naøy sang heä ñeám khaùc: a. Heä baát kyø sang thaäp phaân: phaân tích thaønh ña thöùc. Ví duï: 11112  2 3  2 2  21  2 0  15 b. Töø thaäp phaân sang heä baát kyø: Ví duï: 7,75
  3.  Phaàn nguyeân: 710=d2 d1 d0=111  Phaàn leû: 0.7510  0.510  0.2510  1  1  1 1 1   2  112 2 4 2 2 c. Chuyeån ñoåi töø maõ thaäp phaân sang maõ 2 – 10 Ví duï: 15910=0001 0101 1001 §9-3 KHAÙI NIEÄM VEÀ GIAÙN ÑOAÏN HOAÙ VAØ LÖÔÏNG TÖÛ HOAÙ. 1. Gían ñoaïn hoaù tín hieäu: X(t)  Bieãu dieãn X(t) lieân tuïc X1 thaønh caùc giaù trò x1, x2, X2 X5 X3 X4 x3…  Khoaûng caùch giöõa caùc thôøi ñieåm laáy maãu  t2-t1 = … = tn-tn-1 = Td t  Td: chu kyø laáy maãu t1 t2 t3 t4 t5  Taàn soá giaùn ñoaïn hoaù fd=1/Td caøng lôùn caøng toát (ít sai soá) (fd2fmax(cuûa phoå)) 2. Löôïng töû hoaù tín hieäu: Laø quaù trình chia ñaïi löôïng X ñoù thaønh 1 soá höõu haïn caùc giaù trò Xi (goïi laø caùc böôùc löôïng töû) baèng nhau: X1=X2=…=Xn. Caùc ñaïi löôïng ñaëc tröng:  Ñoä dòch chuyeån goùc X (dòch pha).  Taàn soá fX.  Thôøi gian TX. N 4 3 X=NX 2 1
  4. 9-4 SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA MAÙY ÑO HIEÄN SOÁ. I. Sô ñoà khoái:  Maùy ño Analog: thöïc hieän baèng tay.  Maùy ño hieän soá: qui trình ñöôïc thöïc hieän töï ñoäng: keát quaû theå hieän döôùi daïng soá. Ngöôøi ta chia maùy ño hieän soá ra laøm 4 loaïi: 1. Maùy ño hieän soá duøng ñeå ño caùc ñaïi löôïng löôïng töû hoaù töï nhieân: X Khoái thu nhaän Ñeám xung Chæ thò N X=NXi 2. Maùy ño hieän soá duøng ñeå ño caùc ñaïi löôïng deã löôïng töû hoaù tröïc tieáp a. Caùc ñaïi löôïng löôïng töû hoaù tröïc tieáp veà goùc (X) x Goùc sang maõ Maõ sang maõ Chæ thò soá b. Caùc ñaïi löôïng deã löôïng töû hoaù tröïc tieáp veà thôøi gian (TX) Tx Thôøi gian Maõ sang maõ Chæ thò soá sang maõ Ví duï: Sô ñoà khoái cuûa maùy ño thôøi gian hieän soá. (Trigger)   Tx Tao daïng Khoaù  Ñeám Chæ thò xung TX ñieän töû xung  (Taïo xung nhòp)
  5. Sô ñoà khoái TXN bao goàm nhöõng khoái sau: D Ñoäng Taïo xung Taïo xung fo vuoâng heïp T0 T0 = 1/f Tx  t1 t2  To Tx   Soá xung ñeám ñöôïc Trong thôøi gian khoaù K môû (t1t2) soá xung ñeám ñöôïc seõ laø: TX N  TX f 0 T0 N vaø Tx  10  NT0 f0 Ñaëc ñieåm: Sai soá phuï thuoäc:
  6.  Ñoä oån ñònh cuûa f0.  Quaù trình quaù ñoä cuûa boä taïo daïng xung.  Sai soá löôïng töû hoaù c. Caùc ñaïi löôïng deã löôïng töû tröïc tieáp veà taàn soá. fx Chuyeån ñoåi Maõ sang Chæ thò soá taàn soá – maõ Ví duï: fx  Khoaù Ñeám Tao daïng   Chæ thò ñieän töû xung TX xung  TXM (Taïo xung maãu) t  t  t  TM t  t
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2