intTypePromotion=1

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 9

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
394
lượt xem
82
download

bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐO CÔNG SUẤT MỘT CHIỀU (DC) Có hai phương pháp Trực tiếp : Dùng Watt kế điện động hoặc sắt điện động. Gián tiếp : Dùng Vôn kế và Ampe kế. 1. Phương pháp dùng Vôn kế và Ampe kế. Vôn kế trước , Ampe kế sau. PL = IL(V-VA) Ampe kế trước, Vôn kế sau. PL = V(I- IV) Cách mắc Ampe kế trước Vôn kế sau sẽ chính xác hơn do IV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng kỹ thuật đo điện- điện tử, chương 9

  1. Chöông 9 : ÑO COÂNG SUAÁT VAØ ÑIEÄN NAÊNG. §6-1 : ÑO COÂNG SUAÁT MOÄT CHIEÀU (DC) Coù hai phöông phaùp  Tröïc tieáp : Duøng Watt keá ñieän ñoäng hoaëc saét ñieän ñoäng.  Giaùn tieáp : Duøng Voân keá vaø Ampe keá. 1. Phöông phaùp duøng Voân keá vaø Ampe keá. Voân keá tröôùc , Ampe keá sau. Ampe keá tröôùc, Voân keá sau. PL = IL(V-VA) PL = V(I- IV) Caùch maéc Ampe keá tröôùc Voân keá sau seõ chính xaùc hôn do IV
  2. Trong ñoù:  Cuoän daây 1,2 laø cuoän doøng.  Cuoän 3,4 laø cuoän aùp Theo cô caáu ñieän ñoäng thì Goùc quay  = K.IL.Ia maø : E Ia  vôùi R2 laø ñieän trôû cuûa cuoän daây ñieän aùp. => R S  R2  K .E IL = K*.E.IL = K*.VL.IL RS  R2 Nhaän xeùt : R2 caøng nhoû caøng chính xaùc. VL caøng lôùn (E) thì RS phaûi caøng lôùn ñeå haõn cheá Ia. Chuù yù : Caùch maéc Watt keá sao cho an toaøn (Xem saùch tham khaûo). §6-2: ÑO COÂNG SUAÁT XOAY CHIEÀU 1 PHA. 1. Duøng Voân keá vaø Ampe keá .
  3. Coâng suaát : PL = V2I.cos maø V .cos 1  V1 V2cos = V3cos1 – V1 => Cos  3 V2     V2  V3  V1 => V2  V32  V12  2V1V2 cos  1 V32  V12  V22 => Cos 1  V3 . 2V1V3 V 2  V22  V12  Töø ñoù suy ra : PL  I  3   2V1  2. Duøng Watt keá ñieän ñoäng (hoaëc saét ñieän ñoäng). Öu ñieåm :  Coù ñoä chính xaùc cao (caáp chính xaùc 0.5;0.2;0.1 %)  Doøng ñieän ño cho nguoàn DC, AC coù taàn soá f=50-60Hz hoaëc cao hôn 500Hz. Nhöôïc ñieåm :  Quaù taûi keùm  Giaù thaønh ñaét.  Töø tröôøng yeáu, moment quay nhoû neân deã bò aûnh höôûng bôûi töø tröôøng nhieãu. 3. Duøng bieán doøng vôùi Watt keá.
  4. PW-keá = P2= I2.V1cos2 (2=1 - ) P1= I2KIV1cos(1 - ) thöôøng thì  raát nhoû neân 2=1 Vaäy P1= I1V1cos1 = PWKI = P. 4. Duøng bieán doøng, bieán aùp phoái hôïp vôùi Watt keá. P= PW.KI.KV : trong ñoù KI laø heä soá bieán doøng, KV laø heä soá bieán aùp. 5. Ño coâng suaát hieäu duïng cuûa taûi baèng boä bieán ñoåi nhieät ñieän. §6-3: ÑO COÂNG SUAÁT TAÛI 3 PHA. 1. Ño coâng suaát maïch 4 daây. P=P1+P2+P3 = VAIAcosA + VIBcosB + VCICcosC 2. Ño coâng suaát maïch 3 daây. a. Tröôøng hôïp taûi 3 pha caân baèng.
  5. E AC  E BC  E 3 IA = IB = IC P1+P2 = 3EIcos Vaäy chæ caàn bieát ñieän aùp vaø taûi moät pha b. Taûi 3 pha khoâng caân baèng 1  T T Y P  P2  1  eA0 .i A dt  0 eB0 .iB dt  0 eC 0 .iC dt T 0  do iA+iB+iC = 0 vaø eAC = eA0-eC0 ; eBC = eB0-eC0 neân P1+P2 laø toång coâng suaát taûi 3 pha. Muïc 3,4,5 töï ñoïc tham khaûo saùch tham khaûo trang 138-139.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản