Bài giảng Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp: Vệ sinh sinh thái - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Chia sẻ: Nguyenngoc Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
14
lượt xem
1
download

Bài giảng Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp: Vệ sinh sinh thái - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày các mục tiêu cơ bản cần đạt được của vệ sinh sinh thái, các nội dung kỹ thuật tác nước tiểu khỏi phân, xử lý nước xám, nước mưa, tái xử dụng kinh tế và an toàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật vệ sinh chi phí thấp: Vệ sinh sinh thái - PGS.TS. Nguyễn Việt Anh

1/4/2011<br /> <br /> Kü thuËt vÖ sinh chi phÝ thÊp<br /> <br /> VÖ sinh sinh th¸i<br /> (Ecosan)<br /> <br /> 1. C¸c môc tiªu c¬ b¶n cÇn ®¹t ®−îc<br /> cña VÖ sinh sinh th¸i (EcoSan)<br /> Tiªu diÖt ®−îc mÇm bÖnh, tr¸nh ®−îc bÖnh tËt<br /> Thu gi÷ vµ xö lý ®−îc chÊt th¶i, kh«ng lµm « nhiÔm<br /> m«i tr−êng<br /> KhÐp kÝn chu tr×nh dinh d−ìng<br /> KhÐp kÝn chu tr×nh n−íc<br /> §−îc céng ®ång chÊp nhËn (V¨n minh, kÝn ®¸o,<br /> thuËn tiÖn, an toµn)<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, Tr−êng §HXD<br /> <br /> Nguyªn t¾c nh»m ®¹t c¸c môc tiªu<br /> cña vÖ sinh sinh th¸i<br /> T¸ch c¸c dßng vËt chÊt (Vµng N©u, X¸m, Xanh)<br /> Vµng,<br /> + Thu gi÷ vµ xö lý c¸c dßng th¶i<br /> + Tiªu diÖt mÇm bÖnh trong chÊt th¶i<br /> + T¸i sö dông c¸c chÊt dinh d−ìng, kÓ c¶ c¸c<br /> nguyªn tè vi l−îng<br /> + T¸i sö dông n−íc th¶i sau xö lý<br /> §−îc céng ®ång chÊp nhËn<br /> (V¨n minh, kÝn ®¸o, thuËn tiÖn, an toµn) !<br /> <br /> 2. C¸c néi dung kü thuËt:<br /> <br /> 3 h−íng thu gom ®Ó xö lý<br /> <br /> T¸ch n−íc tiÓu kh i ph©n<br /> Xö lý n−íc vµng<br /> Xö lý n−íc n©u<br /> <br /> Xö lý n−íc x¸m<br /> N−íc m−a (“N−íc tr¾ng“ hay ‘’N−íc xanh’’)<br /> T¸i sö dông kinh tÕ vµ an toµn<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, Bm CTN, IESE, Tr−êng §HXD<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1/4/2011<br /> <br /> 2.1. S¬ ®å A:<br /> T¸ch riªng chu tr×nh dinh d−ìng vµ chu tr×nh n−íc:<br /> Hé gia ®×nh<br /> N−íc x¸m<br /> <br /> Toilet(s)<br /> <br /> Xö lý n−íc x¸m<br /> b·i läc ngÇm trång c©y, ...<br /> Xö lý n−íc ®en<br /> Thu gom, l−u gi÷<br /> Ph©n huû kþ khÝ<br /> <br /> 2.1.1. Xö lý n−íc ®en (c¸c ph−¬ng ph¸p ®¬n gi¶n)<br /> a. Hè xÝ ®µo<br /> <br /> XL<br /> n−íc ®en<br /> <br /> Nguy c¬: ThÊm vµo ®Êt!!<br /> <br /> Xö lý n−íc<br /> x¸m riªng<br /> <br /> C¸c vÊn ®Ò tån t¹i víi xÝ ®µo:<br /> ¤ nhiÔm ®Êt vµ n−íc ngÇm<br /> Kh«ng ¸p dông ®−îc n¬i ®«ng ®óc, ®Êt ®¸, mùc<br /> nuíc ngÇm cao, n¬i hay bÞ ngËp lôt (nguy hiÓm bÞ sËp)<br /> TiÖn nghi thÊp: mïi, ruåi, vv.<br /> <br /> Xem thªm: C¸c c«ng tr×nh vÖ sinh t¹i chç –<br /> VÖ sinh kh« vµ −ít !<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, Bm CTN, IESE, Tr−êng §HXD<br /> <br /> b. Hè xÝ thïng c¶i tiÕn<br /> cã th«ng h¬i – VIP<br /> (ventilated improved<br /> pit latrine)<br /> <br /> Kh«ng cÇn n−íc déi<br /> Ng¨n ®−îc mïi vµ ruåi<br /> muçi<br /> Chi phÝ x©y dùng thÊp,<br /> dÔ x©y dùng<br /> Khi hè ph©n ®Çy: ñ lÊy<br /> ph©n vµ dêi hè xÝ ®i chç<br /> kh¸c<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1/4/2011<br /> <br /> Hè xÝ thïng c¶i tiÕn hai ng¨n<br /> <br /> Hè xÝ thïng c¶i tiÕn hai ng¨n<br /> <br /> hai hè n«ng ®−îc sö<br /> dông lu©n phiªn: mét<br /> ng¨n sö dông, ng¨n kia ñ<br /> <br /> líp ®Êt máng phñ lªn trªn<br /> ng¨n ñ, cho phÐp trång cµ<br /> chua, ít rÊt tèt<br /> khi ng¨n thø 2 ®Çy, lÊy<br /> ph©n tõ ng¨n thø 1 ra dïng<br /> lµm ph©n, c¶i t¹o ®Êt cho<br /> v−ên hay trang tr¹i<br /> <br /> (Source: P.Morgan)<br /> <br /> VIP thÝch hîp cho c¸c khu vùc :<br /> ThiÕu n−íc<br /> Thu nhËp thÊp<br /> §Êt kh«ng thÊm, mùc n−íc ngÇm thÊp<br /> Cã diÖn tÝch (v−ên, ...)<br /> VÊn ®Ò tån t¹i:<br /> (Mïi, ruåi,...)<br /> <br /> (Source: P.Morgan<br /> <br /> b. Xö lý n−íc ®en b»ng ph−¬ng ph¸p Kþ khÝ<br /> Lªn men / Ph©n huû: C¸c hîp chÊt h÷u c¬ ®−îc chuyÓn<br /> thµnh CH4 vµ CO2 nhê vi sinh vËt trong ®iÒu kiÖn kh«ng<br /> cã O2<br /> <br /> KhÝ sinh häc t¹o thµnh cã thÓ ®−îc sö dông lµm<br /> nguyªn liÖu: ®èt, th¾p s¸ng, s−ëi, ph¸t ®iÖn ch¹y<br /> m¸y, ...<br /> <br /> ¤ nhiÔm ®Êt, n−íc ngÇm<br /> Kh«ng tiÖn lîi khi sö dông<br /> Kh«ng tiÖn lîi khi t¸i sö dông chÊt dinh d−ìng<br /> <br /> ChÊt th¶i tõ 1 ®Õn 2 ®Çu lîn<br /> + n−íc déi tõ hè xÝ t¹o l−îng<br /> khÝ sinh häc ®ñ cho 1 hé gia<br /> ®×nh nÊu ¨n hµng ngµy<br /> Bïn cã thÓ ®−îc sö dông lµm<br /> ph©n bãn (4-5 lîn, hoÆc 3 lîn<br /> + 1 tr©u sinh ra hµng tÊn<br /> ph©n bãn mçi n¨m) hoÆc<br /> nguyªn liÖu ñ composst<br /> <br /> X©y dùng<br /> bÓ ph©n huû kþ khÝ<br /> <br /> XL n−íc ®en<br /> vµ t¹o khÝ sinh häc<br /> <br /> N−íc ®en ®· qua xö lý kþ<br /> khÝ:<br /> lµ nguån nu«i c¸ vµ t−íi v−ên<br /> ?<br /> XLNT tõ WC c«ng céng<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, Bm CTN, IESE, Tr−êng §HXD<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1/4/2011<br /> <br /> §Çu ra: n−íc ®en<br /> ®· ph©n huû<br /> <br /> biogas<br /> <br /> biogas<br /> <br /> BÓ ph©n huû kþ khÝ<br /> 5 lîn + toiliet cña 1 hé gia<br /> ®×nh<br /> -bio-gas<br /> - ®Çu ra: ph©n bãn<br /> - phÇn lín mÇm bÖnh ®−îc<br /> lo¹i bá<br /> (Tan Lap village, 2004)<br /> <br /> ®Çu<br /> vµo<br /> <br /> bÓ ph©n huû<br /> kþ khÝ<br /> <br /> 2.2. S¬ ®å B: T¸ch chu tr×nh n−íc vµ chu tr×nh<br /> dinh d−ìng, t¸ch chÊt r¾n vµ láng trong n−íc ®en<br /> <br /> Sö dông Biogas<br /> <br /> Hé gia ®×nh<br /> <br /> dÉn khÝ b»ng èng<br /> PVC-dµi tíi 100 m<br /> ®−êng èng vµ van<br /> dÉn khÝ tíi bÕp ga<br /> hay ®Ìn ga trong bÕp<br /> <br /> N−íc x¸m<br /> <br /> Toilet(s)<br /> <br /> XL n−íc x¸m:<br /> - b·i läc ngÇm trång c©y<br /> XL pha r¾n trong n−íc ®en:<br /> - t¸ch n−íc<br /> – ñ /XL b»ng giun ®Êt<br /> <br /> T¸ch<br /> r¾n/láng<br /> <br /> XL n−íc x¸m<br /> riªng<br /> <br /> XL chÊt r¾n<br /> <br /> T¸ch pha r¾n – láng: Rottebehaelter<br /> <br /> SENEGAL:<br /> <br /> Líp läc hay tói läc<br /> (lµm tõ l−íi nilon)<br /> <br /> l−íi t¸ch n−íc<br /> <br /> T.Lohmann<br /> <br /> sîi cotton<br /> t¨ng c−êng<br /> sù bay h¬i<br /> <br /> (Otterpohl 2001)<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, Bm CTN, IESE, Tr−êng §HXD<br /> <br /> (D.R. Gajurel)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1/4/2011<br /> <br /> T¸ch pha r¾n/láng: Rottebehaelter<br /> <br /> T¸ch pha r¾n/láng: Aquatron<br /> (kÕt hîp ``hiÖu øng xo¸y``, träng lùc vµ søc c¨ng bÒ mÆt)<br /> <br /> Tói ®Çy ph©n sau 4 - 6 th¸ng<br /> chÊt r¾n cßn l−u l¹i trong tói<br /> chÊt láng tho¸t xuèng d−íi<br /> <br /> T¸ch n−íc ®en tõ Toilet déi<br /> n−íc:<br /> <br /> chÊt r¾n b¾t ®Çu ph©n huû<br /> n−íc thÊm cÇn tiÕp tôc ®−îc xö<br /> lý, VD nh− b»ng b·i läc ngÇm<br /> trång c©y<br /> <br /> - chÊt láng ch¶y theo thµnh phÝa<br /> trong cña ``aquatron``<br /> - cÇn tiÕp tôc xö lý<br /> - chÊt r¾n r¬i qua lç ë t©m vµo<br /> <br /> thïng ñ<br /> (Aquatron)<br /> (D.R. Gajurel)<br /> <br /> T¸ch pha r¾n/láng: Aquatron<br /> <br /> T¸ch pha r¾n – láng tõ n−íc ®en<br /> “T¸ch hÕt n−íc”<br /> §é Èm < 25%<br /> diÖt khuÈn nhanh<br /> kh«ng mïi<br /> kh«ng ruåi<br /> B»ng c¸ch:<br /> sÊy<br /> th«ng giã<br /> thªm chÊt ®én kh«<br /> <br /> (Aquatron)<br /> <br /> TÊm ®ãn n¾ng s¬n ®en<br /> <br /> T¸ch n−íc b»ng sÊy kh«<br /> nhê n¨ng l−îng mÆt trêi<br /> Hè xÝ mét ng¨n<br /> Ng¨n ñ ®−îc che b»ng<br /> tÊm s¬n mµu ®en.<br /> Vµi lÇn mét th¸ng, ®èng<br /> ph©n vµ tro d−íi toilet ®−îc<br /> dån vÒ phÝa ng¨n ñ ®−îc<br /> sÊy nhê ¸nh n¾ng MT.<br /> <br /> Lµm viÖc tèt nhÊt víi<br /> WC t¸ch n−íc tiÓu<br /> <br /> T¸ch n−íc b»ng sÊy kh«<br /> nhê n¨ng l−îng mÆt trêi<br /> Kho¶ng 2 - 6 th¸ng phÇn<br /> ph©n kh«, kh«ng cßn mïi phÝa<br /> tr−íc ®èng ñ ®−îc xóc vµo<br /> bao vµ l−u gi÷ ë ngoµi cho<br /> ®Õn khi ®em ®i sö dông<br /> <br /> (Esrey, 1998)<br /> (Esrey, 1998)<br /> <br /> PGS. TS. NguyÔn ViÖt Anh, Bm CTN, IESE, Tr−êng §HXD<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản