Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO (Ado - Activex data object)

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

193
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO (Ado - Activex data object)" trình bày các nội dung như sau: Tổng quan về lập trình CSDL, thư viện ADO, lập trình CSDL với ADO, tổng quan về lập trình CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO (Ado - Activex data object)

 1. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh LẬP TRÌNH WINDOWS Khoa Toán – Tin Học Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO th vi ADO (ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) • Tổng quan về lập trình CSDL • Thư viện ADO • Lập trình CSDL với ADO trình CSDL ADO Trần Ngọc Bảo - Email: tnbao.dhsp@gmail.com
 2. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh LẬP TRÌNH WINDOWS Khoa Toán – Tin Học Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO th vi ADO (ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) • Tổng quan về lập trình CSDL • Thư viện ADO • Lập trình CSDL với ADO trình CSDL ADO
 3. Ứng dụng quản lý BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS • Hệ thống quản lý học sinh: lưu trữ thông tin liên LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO quan đế quan đến học sinh sinh • Hệ thống quản lý sinh viên: lưu trữ thông tin liên quan đế sinh viên quan đến sinh viên • Hệ thống quản lý nhân sự: lưu trữ thông tin liên quan đến nhân viên trong công ty • Hệ thống quản lý tiền lương • Hệ thống quản lý kế toán • Hệ thống quản trị dự án th qu tr án • ….. 3 TRẦN NGỌC BẢO KHOA KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (3)
 4. Ứng dụng Windows (Windows Application) BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Thông tin học sinh được lưu trữ như thế nào ? 4 TRẦN NGỌC BẢO KHOA KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (4)
 5. Ứng dụng Windows (Windows Application) BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Thông tin nhân viên được lưu trữ như thế nào ? 5 TRẦN NGỌC BẢO KHOA KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (5)
 6. Mẫu biểu trong các ứng dụng BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ đâu ? tin th hi trên báo cáo đượ 6 TRẦN NGỌC BẢO KHOA KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (6)
 7. Mẫu biểu trong các ứng dụng BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ đâu ? tin th hi trên báo cáo đượ 7 TRẦN NGỌC BẢO KHOA KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (7)
 8. Dữ liệu trong các ứng dụng quản lý BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Thông tin học sinh được lưu trữ như thế nào ? LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Tất cả thông tin liên quan đến học sinh như: Lý thông tin liên quan đế sinh nh Lý lịch học sinh, điểm thi, chuyên cần, lớp học, khối…. Được lưu trữ trong CƠ SỞ DỮ LIỆU Thông tin nhân viên được lưu trữ như thế nào ? Tất cả thông tin liên quan đến nhân viên như: Lý lịch nhân viên, quá trình công tác, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật….Được lưu trữ kh trong trong CƠ SỞ DỮ LIỆU Thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ đâu ? Tất cả thông tin thể hiện trên báo cáo được lấy từ CƠ SỞ DỮ LIỆU 8 TRẦN NGỌC BẢO TR KHOA KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (8)
 9. Tương tác dữ liệu: thêm, xóa,... BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Lấy dữ liệu Thêm dữ liệu Xóa dữ liệu li Sửa dữ liệu li 9 TRẦN NGỌC BẢO KHOA KHOA TOÁN -TIN HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (9)
 10. Tương tác dữ liệu: thêm, xóa,... BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Thêm dữ liệu Cập nhật dữ liệu Xóa dữ liệu Lấy dữ liệu Tất cả các thao tác THÊM, XÓA, SỬA, TRUY VẤN dữ liệu đều liên quan đến ngôn SQL: INSERT DELETE UPDATE SELECT INSERT, DELETE, UPDATE, SELECT KHOA TOÁN -TIN10 ỌC TRẦN NGỌC BẢO KHOA H ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (10) 10)
 11. Lệnh INSERT (tt) • Dùng để thêm 1 hay nhiều dòng vào BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Table trong CSDL LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO • Cú pháp (thêm 1 dòng) INSERT INTO () VALUES () (
 12. Lệnh DELETE BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS • Dùng để xóa các dòng của bảng NDOW LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO • Cú pháp DELETE FROM FROM
 13. Lệnh UPDATE BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS • Dùng để thay đổi giá trị của thuộc NDOW LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO tính cho các dòng tính cho các dòng của bảng • Cú pháp UPDATE SET =, =, thu tính>=
 14. Lệnh UPDATE BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS NDOW Ví dụ LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO – Sửa thuộc tính ngày sinh của nhân viên có mã số = ‘345345345’ trong Table NhanVien là ’08/12/1965’ UPDATE NHANVIEN SET NGSINH=’08/12/1965’ WHERE MANV=‘333445555’ – Sửa thuộc tính lương của tất cả nhân viên bằng lương cũ * 1.1 thu tính nhân viên 1.1 UPDATE NHANVIEN NHANVIEN SET LUONG=LUONG*1.1 KHOA TOÁN -TIN14 ỌC TRẦN NGỌC BẢO KHOA H ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (14) 14)
 15. CÚ PHÁP CÂU LỆNH SELECT BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS SELECT LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO FROM < Danh sách các bảng> Danh sách các WHERE GROUP BY BY sách nhóm> HAVING < Điều kiện nhóm> ORDER BY BY < Danh sách cột cần sắp xếp> Danh sách Dùng để lấy dữ liệu từ CSDL hiển thị lên màn hình, để li CSDL hi th lên màn hình, report,… KHOA TOÁN -TIN15 ỌC TRẦN NGỌC BẢO KHOA H ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (15) 15)
 16. Lậ p trình CSDL trong ứng dụng quản lý BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS CT Nhân sự Thành phần giao diện LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Giao tiếp dữ liệu Kết nối CSDL Thành phần dữ liệu CSDL KHOA TOÁN -TIN16 ỌC TRẦN NGỌC BẢO KHOA H ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (16) 16)
 17. Lập trình CSDL trong ứng dụng quản lý BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Thành phần giao diện: Visual LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Basic, Visual C++, C#, VB.NET, CT Nhân sự Delphi… Giao tiếp dữ liệu: ODBC, Kết nối DAO, ADODB, ADO.NET,.. CSDL Thành phần dữ liệu: MS CSDL Access, SQL Server, Oracle,… KHOA TOÁN -TIN17 ỌC TRẦN NGỌC BẢO KHOA H ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (17) 17)
 18. Một số hệ quản trị CSDL thông dụng BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Thành phần dữ liệu: MS Access, SQL Server, LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Oracle,… MS Access 2000/XP/2003 MS SQL Server 7.0/2000/2005 CSDL Oracle 8i/9i/10i/11i My SQL KHOA TOÁN -TIN18 ỌC TRẦN NGỌC BẢO KHOA H ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (18) 18)
 19. Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh LẬP TRÌNH WINDOWS Khoa Toán – Tin Học Lập trình cơ sở dữ liệu với thư viện ADO th vi ADO (ADO – ACTIVEX DATA OBJECT) • Tổng quan về lập trình CSDL • Thư viện ADO • Lập trình CSDL với ADO trình CSDL ADO
 20. Sử dụng thư viện ADO BÀI GIẢNG HỌC PHẦN LẬP TRÌNH WINDOWS Làm thế nào để sử dụng được thư viện ADO để kết nối dữ liệu trong Visual C++ ? LẬP TRÌNH CSDL VỚI ADO Tạo CMyADO Class : // Thêm dòng dưới đây vào đầu Class . #import "C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll" \ no_namespace rename("EOF", "EndOfFile") Tạo InitSQLServer() Function trong CMyADO Class : BOOL CMyADO::InitSQLServer() { if(FAILED(CoInitialize(NULL))) return FALSE; FALSE return TRUE; } KHOA TOÁN -TIN20 ỌC TRẦN NGỌC BẢO KHOA H ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM (20) 20)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2