intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Chia sẻ: ảnh ảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

118
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Sơ lược thư viện IOSTREAM.H" cung cấp cho người đọc các ví dụ cụ thể và phương pháp giải quyết các bài toán dẫn nhập, ứng dụng của chương trình. Phần cuối bài giảng là các bài tập vận dụng dành cho sinh viên củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc, ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

 1. Khoa CNTT LTHĐT Chƣơng 4 SƠ LƢỢC THƢ VIỆN IOSTREAM.H GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc Chương 04 - 1 ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 2. Khoa CNTT LTHĐT 1. VÍ DỤ DẪN NHẬP 1  Bài toán: Viết lệnh nhập giá trị cho một số nguyên a và xuất số nguyên ra màn hình bằng cách sử dụng thư viện iostream.h  Phong cách cũ 1. int a; 2. printf(“Nhap mot so nguyen:”); 3. scanf(“%d”,&a); 4. printf(“So nguyen vua nhap:%d”,a);  Đoạn chương trình với thư viện iostream.h 1. int a; 2. couta; 4. cout
 3. Khoa CNTT LTHĐT 2. VÍ DỤ DẪN NHẬP 2  Bài toán: Viết hàm nhập thông tin của một phân số bằng cách sử dụng thư viện iostream.h  Cấu trúc dữ liệu 1. struct phanso 2. { 3. int tu; 4. int mau; 5. }; 6. typedef struct phanso PHANSO;  Định nghĩa hàm GV. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc Chương 04 - 3 ThS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
 4. Khoa CNTT LTHĐT 2. VÍ DỤ DẪN NHẬP 2 (tiếp)  Định nghĩa hàm 11. void Nhap(PHANSO &x) 12. { 13. coutx.tu; 15. coutx.mau; 17. } 18. void Xuat(PHANSO x) 19. { 20. cout
 5. Khoa CNTT LTHĐT 3. ĐẶT VẤN ĐỀ  Nhập xuất một đối tượng phân số 1. CPhanSo a; 2. a.Nhap(); 3. a.Xuat();  Nhập, xuất một đối tượng phân số với thư viện iostream.h 1. CPhanSo a; 2. cin>>a; Làm sao? 3. cout được gọi là toán tử vào.  Ký hiệu
 6. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  Để giải quyết vấn đề trên ta phải định nghĩa  Toán tử vào (operator>>)  Toán tử ra (operator
 7. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 8. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 9. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 10. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 11. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 12. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 13. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 14. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 15. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 16. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 17. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 18. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Định nghĩa toán tử vào 1. istream& operator >>(istream &is, CPhanSo &x) 2. { 3. cout > x.tu; 5. cout > x.mau; 7. return is; 8. } TạiHoàng GV. Nguyễn Sơn sao Quốc phải trả về một đối Chương 04 - 18 tượng ThS. Nguyễn Tấn thuộcKhang Trần Minh lớp istream?
 19. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Khai báo lớp 11. class CPhanSo 12. { 13. private: 14. int tu; 15. int mau; 16. public: 17. friend istream& operator >> 18. (istream &is,CPhanSo &x); 19. friend ostream& operator
 20. Khoa CNTT LTHĐT 4. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ (tiếp)  Định nghĩa toán tử ra 1. ostream& operator
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2