intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

Chia sẻ: 5A4F5AFSDG 5A4F5AFSDG | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

30
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 cung cấp kiến thức về nạp chồng toán tử. Nội dung chính trong chương này: Toán tử (operator), cách dùng từ khoá operator, các toán tử logic hai ngôi, toán tử chuyển đổi kiểu (ép kiểu). Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Phạm Mạnh Cương

 1. Chương 6: Nạp chồng toán tử
 2. Nội dung  Toán tử (operator)  Cách dùng từ khoá operator  Các toán tử logic hai ngôi  Toán tử chuyển đổi kiểu (ép kiểu)  Ví dụ
 3. Toán tử (operator) Trong C#, toán tử  là một phương thức tĩnh dùng để cài đăt m ̣ ột phép toán nào đó trên  các đối tượng. Mục đích của toán tử là để viết mã chương trình gọn gàng, dễ hiểu hơn, thay  vì phải gọi phương thức. Ta có thể cài đặt các toán tử sau:  Toán học: +, ­, *, /, %.  Cộng trừ một ngôi: ++, ­­, ­.  Quan hệ so sánh: ==, !=, >, =, 
 4. Chú ý o Tham số của toán tử phải là tham trị (không dùng các từ  khóa ref, out). o Không được cài toán tử = (gán), && , || (and, or logic), ?:  (điều kiện), checked, unchecked, new, typeof, as, is  không được xem là một toán tử. o Khi cài đặt các toán tử dạng: +, ­, *, / , % thì các toán tử  +=, ­=, *=, /= ,  %= cũng tự động được cài đặt.
 5. Chú ý (tt) o Khi cài đặt toán tử thì nên cài đặt theo cặp đối ngẫu.  Chẳng hạn, khi cài đặt toán tử == thì quá tải thêm toán  tử !=… o Khi định nghĩa toán tử ép kiểu ta phải chỉ ra đây là toán  tử ép kiểu ngầm định (implicit) hay tường minh (explicit).
 6. Cách dùng từ khoá operator Ví dụ public static Fraction operator+ (Fraction lhs, Fraction rhs)  Sự hữu ích của các toán tử:  Các toán tử được nạp chồng  có thể giúp cho đoạn mã nguồn của ta dễ nhìn hơn,  dễ quản lý và trong sáng hơn.  Tuy nhiên nếu ta quá lạm dụng đưa vào các toán tử  quá mới hay quá riêng sẽ làm cho chương trình khó  sử dụng các toán tử này mà đôi khi còn có các nhầm  lẫn vô vị nữa 
 7. Các toán tử logic hai ngôi  Các toán tử khá phổ biến là   (==) so sánh bằng giữ hai đối tượng,   (!=) so sánh không bằng,   () so sánh lớn hơn,   (=) tương ứng nhỏ hơn hay bằng và lớn hơn hay bằng   Là các toán tử phải có cặp toán hạng hay gọi là các toán tử  hai ngôi.
 8. Toán tử chuyển đổi kiểu (ép kiểu)  Trong C#, khi ta chuyển từ kiểu thấp hơn (kích thước  nhỏ) lên kiểu cao hơn (kích thước lớn) thì việc chuyển  đổi này luôn thành công nhưng khi chuyển từ kiểu cao  xuống kiểu thấp có thể ta sẽ mất thông tin  Cú pháp định nghĩa toán tử ép kiểu: public static [ implicit | explicit ] operator KiểuTrảVềT (Type V) trong đó Type V  là biến cần ép sang kiểu KiểuTrảVềT.
 9.  Ví dụ: xây dựng lớp phân số và cài đặt các  phép toán trên phân số. using System; //Chuyen doi ngam dinh tu so nguyen sang phan  class PhanSo so { public static implicit operator PhanSo(int theInt) int Tu, Mau; // private members { //constructor Console.WriteLine("Chuyen doi ngam dinh tu so public PhanSo(int TuSo, int MauSo) nguyen sang phan so"); { return new PhanSo(theInt); Tu = TuSo; } Mau = MauSo; //Chuyen doi tuong minh phan so sang so  nguyen; } //constructor public static explicit operator int(PhanSo PS) public PhanSo(int HoleNumber) { return PS.Tu/PS.Mau; { Tu = HoleNumber; } Mau = 1; } //constructor public PhanSo() { Tu = 0; Mau = 1; }
 10. Ví dụ: xây dựng lớp phân số và cài đặt  các phép toán trên phân số (tt) //toan tu so sanh == // Tang phan so them mot don vi! public static bool operator==(PhanSo PS1, PhanSo PS2) public static PhanSo operator++(PhanSo PS) { { return (PS1.Tu * PS2.Mau == PS2.Tu * PS1.Mau); PS.Tu = PS.Mau + PS.Tu; } return PS; // Toan tu so sanh !=; } public static bool operator!=(PhanSo PS1, PhanSo PS2) //ep phan so ve gia tri True, false de tra loi cau { //doi: day co phai la mot phan so hop le hay khong return !(PS1 == PS2); public static implicit operator bool(PhanSo PS) } { // phong thuc so sanh 2 phan so co bang nhau hay khong return PS.Mau !=0; public override bool Equals(object o) } { //Phuong thuc doi phan so thanh chuoi Console.WriteLine("Phuong thuc Equals"); public override string ToString() if (! (o is PhanSo) ) return false; { return this == (PhanSo) o; String s = Tu.ToString( ) + "/" + Mau.ToString( } ); //Toan tu cong hai phan so return s; public static PhanSo operator+(PhanSo PS1, PhanSo } PS2) } { int MauMoi = PS1.Mau * PS2.Mau ; int TuMoi = PS2.Mau * PS1.Tu + PS1.Mau * PS2.Tu; return new PhanSo(TuMoi, MauMoi); }
 11. Ví dụ: xây dựng lớp phân số và quá tải  các phép toán trên phân số (tt) class PhanSoApp { static void Main( ) { PhanSo f1 = new PhanSo(3,4); Console.WriteLine("f1: {0}", f1.ToString( )); PhanSo f2 = new PhanSo(2,4); Console.WriteLine("f2: {0}", f2.ToString( )); PhanSo f3 = f1 + f2; Console.WriteLine("f1 + f2 = f3: {0}", f3.ToString()); PhanSo f4 = f3 + 5; Console.WriteLine("f3 + 5 = f4: {0}", f4.ToString( )); PhanSo f5 = new PhanSo(4,8); if (f5 == f2) { Console.WriteLine("F5: {0} == F2: {1}", f5.ToString( ), f2.ToString( )); } Console.ReadLine(); } }
 12. Kết quả của chương trình
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2