intTypePromotion=1

Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

Chia sẻ: Trần Văn Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
145
lượt xem
45
download

Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6: Phân tích kinh tế, xã hội - Tài chính thuộc bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư trình bày về phân tích hiệu quả kinh tế xã hội, phân tích kinh tế tài chính, dòng thu chi kinh tế, phân tích tài chính theo quan điểm tổng đầu tư, bảng cân đối nguồn vốn và tổng mức đầu tư, bảng kế hoạch trả nợ, bảng tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  1. L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ TRƯ NG ð I H C BÁCH KHOA TP. HCM N I DUNG MÔN H C CHƯƠNG 1: Khái ni m v kinh t ñ u tư. CHƯƠNG 2: N i dung l p d án ñ u tư. CHƯƠNG 3: D báo. CHƯƠNG 4: Ho ch ñ nh d án. CHƯƠNG 5: Ch tiêu ñánh giá & l a ch n d án. CHƯƠNG 6: Phân tích Kinh t , xã h i - Tài chính Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG CHƯƠNG 7: Phân tích r i ro. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr CHƯƠNG 8 : Phân tích l m phát. Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong CHƯƠNG 9: Th m ñ nh d án. Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 7/22/2010 1 Gi i thi u ph n m m CRYSTAL BALL 7/22/2010 2 PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ PHAÂN TÍCH KINH TEÁ-XAÕ HOÄI ðây là phân tích hi u qu dư án ð NG DÖÏ AÙN TRÊN QUAN ðI M L I ÍCH NHÀ NƯ C Phaân tích hieäu quaû Kinh teá – Xaõ (VÙNG, L I ÍCH CÔNG ð NG,…). Theo quan ñi m l i ích nha nư c hoäi. THU (Thuê doanh nghi p, VAT) ch là Phaân tích hieäu quaû Taøi chính. công c ñê “ñi u hòa l i ích” gi a các ñ i tư ng v i nhau THUÊ KHÔNG ðƯ C XEM NHƯ LÀ L I ÍCH QU C GIA C A D ÁN (MANG L I GIÁ TR THĂNG PGS.DƯ KHI CÓ D ÁN). 7/22/2010 3 7/22/2010 4 PGS. Dr. Nguy n Th ng Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. Thieát laäp doøng tieàn KINH T cuûa döï aùn PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH duøng caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû (EIRR, B/C, NPV, Thv, …). (Phaân tích theo quan ñieåm Nhaø ðaàu tö hoaëc ñôn vò boû tieàn ra thöïc hieän döï aùn) Ñaây laø cô sôû tính toaùn ñeå xaùc ñònh quy moâ döï aùn. Thieát laäp doøng tieàn TÀI CHÍNH cuûa döï Ñaây laø cô sôû ñeå Nhaø nöôùc (vuøng) xem xeùt vaø aùn duøng caùc chæ tieâu ñaùnh giaù hieäu quaû ra quyeát ñònh cho pheùp ñaàu tö hay khoâng. (FIRR, B/C, NPV, Thv, …). Ñaây laø cô sôû ñeå caùc toå chöùc taøi chính, cô quan Töø caùc chæ tieâu, Nhaø ðaàu tö ñöa ra taøi trôï voán xem xeùt ñeå ra quyeát ñònh. quyeát ñònh ñaàu tö hay khoâng. 7/22/2010 5 7/22/2010 6 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
  2. L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CAÙC TRÖÔØNG HÔÏP VEÀ CHÆ TIEÂU KINH TEÁ & TAØI CHÍNH CAÙC YEÁU TOÁ ÑAÙNH GIAÙ - Tröôøng hôïp 1: Chæ tieâu kinh teá vaø chæ tieâu taøi chính TRONG PHAÂN TÍCH ñeàu ñaït. - Tröôøng hôïp 2: Chæ tieâu kinh teá ñaït vaø chæ tieâu taøi chính TAØI CHÍNH, KINH TEÁ khoâng ñaït. - Tröôøng hôïp 3: Chæ tieâu kinh teá khoâng ñaït, chæ tieâu taøi chính ñaït. LO I B - Tröôøng hôïp 4: Chæ tieâu kinh teá vaø chæ tieâu taøi chính ñeàu khoâng ñaït. 7/22/2010 7 7/22/2010 8 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. LOAÏI ÑÒNH LÖÔÏNG ÑÖÔÏC - Taïo ra saûn phaåm. - Taêng thu nhaäp quoác daân. PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ - Söû duïng lao ñoäng. - Taêng thu ngoaïi teä töø saûn phaåm saûn xuaát. KINH TEÁ - Thu thueá taøi nguyeân moâi tröôøng neáu coù. Chæ keå ñeán caùc doøng tieàn COÙ taùc • ……. LOAÏI KHOÂNG ÑÒNH LÖÔÏNG ÑÖÔÏC duïng leân neàn kinh teá QUOÁC DAÂN - Söï phuø hôïp vôùi quy hoaïch phaùt trieån vuøng, ngaønh… (VUØNG LAÕNH THOÅ). - Taùc duïng tích cöïc (tieâu cöïc) leân caùc ngaønh khaùc. 7/22/2010 9 7/22/2010 10 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. • DOØNG THU KINH TEÁ DOØNG CHI KINH TEÁ - Doanh thu baùn saûn phaåm. -Voán ñaàu tö xaây döïng döï aùn. - Lôïi ích khaùc thu ñöôïc töø döï aùn (neáu coù). Ñaây laø doøng tieàn thu ñöôïc ngoaøi saûn - Phí vaän haønh & baûo döôõng, thay theá phaåm döï aùn. thieát bò. - Lôïi ích khaùc do coâng trình ña muïc tieâu - Chi phí nguyeân, nhieân lieäu. (neáu coù). - Caùc loaïi chi phí khaùc. - Caùc giaûm thieåu taùc haïi ñoái vôùi neàn kinh teá vaø lôïi ích xaõ hoäi khaùc (neáu coù). 7/22/2010 11 7/22/2010 12 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
  3. L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. 1 2 3 . . N • CHUÙ YÙ Haïng muïc Naêm taøi chính I. Doøng thu (I=1+2+3+4) Trong doøng chi kinh teá, caùc ñaïi löôïng: 1. Doanh thu baùn saûn phaåm . . . . . . Thueá VAT, 2. Lôïi ích khaùc thu ñöôïc töø döï aùn (neáu coù) . . . . . . Thueá thu nhaäp doanh nghieäp. 3. Lôïi ích khaùc do coâng trình ña muïc tieâu (neáu coù). . . . . . . KHOÂNG KEÅ !!!!!!!!!!! 4. Caùc giaûm thieåu taùc haïi ñoái vôùi neàn kinh teá (neáu coù) . . . . . . Thueá VAT & thueá thu nhaäp doanh nghieäp II. Doøng chi (II=a+b+c+d) a. Voán ñaàu tö xaây döïng döï aùn (tröôùc . . . . . . töø döï aùn KHOÂNG mang laïi giaù trò thaëng hoaëc sau thueá). b. Phí vaän haønh & baûo döôõng. . . . . . . dö cho neàn KINH TEÁ quoác daân chæ coù c. Chi phí nguyeân, nhieân lieäu. . . . . . . taùc duïng ñieàu hoaø THU NHAÄP treân bình d. Caùc loaïi chi phí khaùc. . . . . . . dieän lôïi ích toaøn daân. III. Thu roøng (III=I-II) 7/22/2010 Chæ tieâu kinh teá : EIRR(III), . . . . . . 7/22/2010 13 IV. 14 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n ThNPV(III) B/C(III), ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ Laø phaân tích ñaùnh giaù tính hieäu quaû cuûa döï aùn nhìn döôùi goùc ñoä cuûa Chuû TAØI CHÍNH ñaàu tö (cô sôû, ngöôøi seõ boû tieàn thöïc Chæ keå ñeán caùc doøng tieàn COÙ taùc hieän vaø kinh doanh döï aùn). duïng ñeán Chuû Ñaàu tö. Ñieåm chuù yù lôùn ôû ñaây so vôùi phaân tích Kinh teá laø thueá caùc loaïi seõ XUAÁT HIEÄN trong doøng tieàn ñaùnh giaù hieäu quaû döï aùn. 7/22/2010 15 7/22/2010 16 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH THEO QUAN Trong phaân tích taøi chính cuûa moät döï aùn ÑIEÅM TOÅNG ÑAÀU TÖ thöôøng thöïc hieän theo 2 quan ñieåm: (QUAN ÑIEÅM NGAÂN HAØNG) - Phaân tích taøi chính theo quan ñieåm Toång Theo quan ñieåm phaân tích naøy, ñôn vò ñaàu ñaàu tö (quan ñieåm Ngaân haøng). tö ñaõ coù nguoàn voán, khoâng ñi vay. - Phaân tích taøi chính theo quan ñieåm Chuû Khoâng coù xuaát hieän tieàn laõi do vay trong Ñaàu tö (quan ñieåm Coå ñoâng). quaù trình xaây döïng döï aùn trong doøng tieàn phaân tích. 7/22/2010 17 7/22/2010 18 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
  4. L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH THEO QUAN ÑIEÅM CHUÛ ÑAÀU TÖ (QUAN ÑIEÅM COÅ ÑOÂNG) CAÙC BAÛNG BIEÅU CÔ BAÛN • Theo quan ñieåm naøy, Nhaø ñaàu tö chæ coù TRONG TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ moät phaàn voán vaø phaàn coøn laïi huy ñoäng PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH töø caùc nguoàn khaùc (vay ngaân haøng caùc loaïi). • Xuaát hieän tieàn laõi trong doøng tieàn phaân tích trong thôøi ñoaïn chöa traû heát voán vay goác. 7/22/2010 19 7/22/2010 20 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. Caùc chæ tieâu Toång Naêm 1 Naêm 2 • BAÛNG CAÂN ÑOÁI NGUOÀN VOÁN VAØ TOÅNG A TOåNG MÖÙC ÑAÀU TÖ SAU THUEÁ VAT (I+II+III) Toång möùc ñaàu tö tröôùc thueá VAT . . . MÖÙC ÑAÀU TÖ TRONG THÔØI GIAN XDCB I (1+2+3+4+5) . . . 1 Chi phí xaây döïng . . . Caùc loaïi voán vay coù theå laø: 2 Chi phí thieát bò (a+b) . . . . . . - Töø caùc nguoàn voán vay öu ñaõi (ví duï töø quyû Hoå a Thieát bò trong nöôùc b Thieát bò nöôùc ngoaøi . . . trôï phaùt trieån). 3 Chi phí ñeàn buø vaø taùi ñònh cö . . . - Töø voán vay thöông maïi nöôùc ngoaøi. 4 Chi phí quaûn lyù vaø chi phí khaùc . . . 5 Chi phí döï phoøng . . . - Töø voán vay thöông maïi trong nöôùc. II Laõi vay trong thôøi gian XDCB (1+2+3+4) . . . - Töø caùc nguoàn voán vay khaùc. 1 2 Laõi vay töø quõy HTPT Laõi vay töø ngoaïi teä TM . . . . . . Laõi vay töø noäi teä ñeå traû thueá 3 VAT . . . 7/22/2010 21 7/22/2010 4 Laõi vay töø noäi teä TM . . .22 PGS. Dr. Nguy n Th ng III PGS. Dr. Nguy n Th ng Thueá VAT . . . L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. BAÛNG KEÁ HOAïCH TRAÛ NÔï B KEÁ HOAÏCH HUY ÑOÄNG VOÁN (1+2+3+4+5+6) . . . - Thôøi gian aân haïn (neáu coù). 1 Voán töï coù cuûa Chuû ñaàu tö . . . - Thôøi gian traû nôï. 2 Voán töø laõi cuûa voán töï coù coøn laïi . . . - Giaù trò traû nôï goác haøng naêm. 3 Voán vay Quõy HTPT . . . Ví duï: Baûng sau ñaây trình baøy keá hoaïch traû nôï cuûa moät döï aùn. Nguoàn voán vay goàm coù töø caùc 4 Voán töø vay ngoaïi teä TM . . . toå chöùc: 5 Voán taïm vay traû thueá VAT (seõ h/thueá sau) . . . • Quõy Hoå trôï Phaùt trieån. • Vay ngoaïi teä thöông maïi. 6 Voán töø vay noäi teä TM . . . CAÂN ÑOÁI ÑAÀU TÖ VAø HUY ÑOäNG VOÁN: (B)-(A)= • Vay noäi teä thöông maïi. C 7/22/2010 0 0 0 23 7/22/2010 24 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
  5. KEÁ HOAïCH TRAÛ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ NÔï Naêm 1(*) 2 . N1 N2 N3 CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. 1 Quõy HTPT a - Nôï ñaàu naêm . . . . b - Traû laõi . . . . BAÛNG TÍNH THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP c - Traû nôï goác . . . . d - Nôï cuoái naêm . . . . (TNDN) Traû vay ngoaïi teä 2 TM • Thueá thu nhaäp doanh nghieäp ñöôïc tính toaùn khi döï a b - Nôï ñaàu naêm - Traû laõi . . . . . . . . . . aùn baét ñaàu ñi vaøo saûn xuaát vaø ñöôïc xaùc ñònh treân cô c d - Traû nôï goác - Nôï cuoái naêm . . . . . . . . . . sôû: Traû vay noäi teä 3 TM a b - Nôï ñaàu naêm - Traû laõi . . . . . . . . . . . . [TNDN] = [Thueá suaát]* c - Traû nôï goác . . . . . . d - Nôï cuoái naêm . . . . . . [Doøng tieàn thu nhaäp tröôùc thueá] 4 Toång chi phí traû laõi . . . . . . (Tröôøng hôïp bình thöôøng: Thueá suaát TNDN =25%) Toång chi phí traû laõi vay + 7/22/2010 5 nôï goác . . . . . . 25 7/22/2010 26 PGS. Dr. Nguyg n Thn cuoái 5 Toån nôï toà ng PGS. Dr. Nguy n Th ng naêm . . . . . . L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. Toång doøng tieàn chi caùc loaïi ñöôïc xaùc ñònh goàm: Ñeå tính doøng tieàn thu nhaäp tröôùc thueá TNDN caàn phaûi tính caùc giaù trò trung gian sau: - Chi phí nguyeân, nhieân lieäu - Phí vaän haønh & baûo döôõng - Toång doøng tieàn doanh thu tröôùc thueá TNDN. - Traû laõi voán vay - Toång doøng tieàn chi caùc loaïi. - Caùc loaïi chi phí khaùc Toång doanh thu tröôùc thueá TNDN ñöôïc xaùc ñònh töø: - Thueá caùc loaïi (chöa keå thueá TNDN): • - Doanh thu baùn saûn phaåm: * Thueá taøi nguyeân moâi tröôøng (neáu coù): thoâng • - Lôïi ích khaùc thu ñöôïc töø döï aùn (neáu coù): thöôøng laø 2% doøng thu taøi chính. • - Trôï giaù (neáu coù): * Thueá giaù trò gia taêng (VAT= x% doøng thu taøi • - Lôïi ích khaùc do coâng trình ña muïc tieâu (neáu coù): chính). 7/22/2010 27 - Khaáu hao taøi saûn coá ñònh (TSCÑ) 7/22/2010 28 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. I Toång doanh thu sau thueá VAT . . . BAÛNG TÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN PHAÅM II Toång chi phí chöa coù thueá TNDN . . . • Giaù thaønh saûn phaåm Pt taïi thôøi ñieåm t ñöôïc xaùc 1 Chi phí O & M . . . ñònh theo coâng thöùc: 2 Thueá VAT (10% DT tröôùc VAT) . . . Thueá t/nguyeân, thueá ñaát (2% DT tröôùc [C t ] 3 VAT) . . . Pt = 4 Chi phí traû laõi caùc loaïi vay . . . trong ñoù: [Q t ] 5 Khaáu hao TSCÑ . . . [Ct] = [khaáu hao TSCÑ + taát caû caùc chi phí + 6 Chi phí khaùc . . . Caùc loaïi thueá + O&M + III Doøng thu tröôùc thueá TNDN (I-II) . . . Chi phí nguyeân nhieân lieäu] taïi thôøi ñieåm t. 1 Thueá suaát TNDN . . . [Qt] = [Saûn löôïng saûn phaåm tieâu thuï] taïi thôøi ñieåm t. 7/22/2010 29 7/22/2010 30 PGS. Dr.THUEÁ n Th NHAÄP DOANH NGHIEÄP (TNDN) IV Nguy THU ng . . . PGS. Dr. Nguy n Th ng
  6. L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. Naêm 1 2 . N BAÛNG TÍNH CHÆ TIEÂU TAØI CHÍNH GIAÙ THAØNH SAÛN Chæ tieâu taøi chính döï aùn theo quan ñieåm Chuû I PHAÅM (III/II) 0 . . . . ñaàu tö seõ ñöôïc tính treân cô sôû doøng tieàn cuûa II Saûn löôïng 0 . . . . voán töï coù cuûa Chuû ñaàu tö ñaõ thöïc söï boû ra khi III Chi phí (1+2) . . . . Toång chi phí chöa thöïc hieän döï aùn (khoâng keå caùc nguoàn voán vay) 1 coù thueá TNDN 0 . . . . vaø thu nhaäp roøng coøn laïi trong quaù trình vaän 2 Thueá TNDN . . . . haønh döï aùn sau khi ñaõ tröø taát caû caùc loaïi chi phí, thueá vaø traû nôï vay goác cuõng nhö laõi phaùt [III.1] =Muïc II trong baûng tính thueá TNDN. sinh töø voán vay. [III.2] = Laáy keát quaû muïc IV trong baûng tính thueá TNDN. 7/22/2010 31 7/22/2010 32 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. DOøNG TIEÀN TÍNH CHæ I TIEÂU TAøI CHÍNH (II-III) -C1 -C2 -C3 B1 B2 Trong ñoù : II Thu roøng 0 0 0 B1 B2 • (II) = [Doanh thu töø saûn phaåm chính + III Voán töï coù vaø boû ra cuûa chuû ñaàu tö C1 C2 C3 0 0 saûn phaåm phuï + VAT tính töø saûn phaåm kinh doanh + trôï giaù ] – [taát caû caùc loaïi CHæ TIEÂU TAøI thueá + chi phí O&M + traû laõi vay + nôï CHÍNH goác] FIRR .% • (III) = [Voán boû ra cuûa Chuû ñaàu tö] B/C . NPV . VNÑ 7/22/2010 33 7/22/2010 34 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. THÔØI GIAN HOAØN VOÁN Thv Tröôøng hôïp khoâng keå ñeán chieát khaáu • Thôøi gian hoaøn voán Thv laø moät trong nhöõng chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû döï aùn. Ví duï: T/gian xaây döïng 2 naêm: 2 Thv 0 = −∑ Fj + ∑ Pj+ 2 • Moät döï aùn coù thôøi gian hoaøn voán nhoû seõ j= 0 j=1 ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn. Trong ñoù Fj chæ voán boû ra cuûa Chuû ñaàu tö vaø Pk chæ lôïi • Thôøi gian hoaøn voán ñöôïc ñöôïc ñònh nghóa laø nhuaän roøng taïi thôøi ñieåm k cuûa döï aùn khi ñi vaøo saûn thôøi gian caàn thieát ñeå döï aùn thu hoài ñöôïc toaøn xuaát. boä voán cuûa Chuû ñaàu tö boû ra trong giai ñoaïn Giaûi phöông trình treân ñeå xaùc ñònh Thv. ñaàu tö, keå töø luùc döï aùn ñöa vaøo hoaït ñoäng. 7/22/2010 35 7/22/2010 36 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
  7. L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. Tröôøng hôïp coù keå ñeán chieát khaáu SUAÁT LÔïI NHUAÄN K Ví duï: T/gian xaây döïng laø 2 naêm: Suaát lôïi nhuaän ñöôïc ñònh nghóa laø tyû soá giöõa NPV cuûa döï aùn treân voán cuûa 2 Fj Thv Pj+ 2 Chuû ñaàu tö: 0 = −∑ +∑ j= 0 (1 + i) j j=1 (1 + i) j+ 2 K = NPV / NPV[i%,(III)] 7/22/2010 37 7/22/2010 38 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. LAÄP BAÛNG PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH THEO QUAN • Theo quan ñieåm Toång ñaàu tö, seõ khoâng coù muïc ÑIEÅM TOÅNG ÑAÀU TÖ vay voán vaø laõi suaát sinh ra do vay voán trong • Söï khaùc bieät khi tính taøi chính theo quan ñieåm Chuû baûng tính “Caân ñoái nguoàn voán ñaàu tö vaø keá ñaàu tö vaø theo quan ñieåm Toång ñaàu tö quan nieäm lieân hoaïch huy ñoäng nguoàn voán theo quan ñieåm quan ñeán nguoàn cuûa voán ñaàu tö trong giai ñoaïn Chuû ñaàu tö”. XDCB: • Toång möùc ñaàu tö trong phaân tích taøi chính - Quan ñieåm Chuû ñaàu tö (Quan ñieåm coå ñoâng): seõ coù theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö seõ lôùn hôn toång moät phaàn nguoàn voán phaûi vay töø caùc nguoàn khaùc möùc ñaàu tö khi phaân tích taøi chính theo quan nhau. ñieåm Toång ñaàu tö vì trong baûng tính theo quan - Quan ñieåm Toång ñaàu tö (Quan ñieåm ngaân haøng): toaøn ñieåm Chuû ñaàu tö coøn coù boå sung theâm phaàn laõi boä voán ñaàu tö xem nhö ñaõ coù, khoâng phaûi vay vay sinh ra töø caùc nguoàn voán, trong quaù trình khoâng coù doøng tieàn do laõi vay ngaân haøng trong phaân XDCB döï aùn. tích. 7/22/2010 39 7/22/2010 40 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ L P & TH M ð NH D ÁN ð U TƯ CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. CHƯƠNG 7-1: Phân tích kinh t , xã h i - tài chính. • Giaù trò khaáu hao taøi saûn coá ñònh trong phaân tích theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö thöôøng lôùn hôn vì Toång möùc ñaàu tö döï aùn tính theo quan ñieåm HEÁT CHÖÔNG Chuû ñaàu tö vaøo thôøi ñieån döï aùn baét ñaàu vaøo saûn xuaát lôùn hôn. PHAÂN TÍCH KINH TEÁ-XAÕ HOÄI • Thueá TNDN trong tính toaùn theo quan ñieåm Chuû ñaàu tö thöôøng beù hôn vì ñaõ coù keå theâm & PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH caùc chi phí do laõi vay caùc nguoàn voán vaø giaù trò khaáu hao lôùn hôn trong doøng tieàn chi phí ñeå tính thueá TNDN. 7/22/2010 41 7/22/2010 42 PGS. Dr. Nguy n Th ng PGS. Dr. Nguy n Th ng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2