intTypePromotion=1

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 6 - Vũ Hoàng Nghiêm

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
92
lượt xem
10
download

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 6 - Vũ Hoàng Nghiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 5: Tự động hóa quá trình lắp ráp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề chung của tự động hóa quá trình lắp ráp, định vị chi tiết khi lắp ráp tự động, điều khiển và xác định chế độ lắp ráp tự động, ứng dụng Robot trong lắp ráp tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 6 - Vũ Hoàng Nghiêm

 1. CHÖÔNG 6 TÖÏ ÑOÄNG HOÙA QUAÙ TRÌNH LAÉP RAÙP
 2. 6-1.CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA TÖÏ ÑOÄNG HOAÙ QUAÙ TRÌNH LAÉP RAÙP . 6-2.ÑÒNH VÒ CHI TIEÁT KHI LAÉP RAÙP TÖÏ ÑOÄNG . 6-3.ÑIEÀU KHIEÅN VAØ XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ LAÉP RAÙP TÖÏ ÑOÄNG. 6-4.ÖÙNG DUÏNG ROÂBOÂT TRONG LAÉP RAÙP TÖÏ ÑOÄNG.
 3. CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG CUÛA TÖÏ ÑOÄNG HOAÙ QUAÙ TRÌNH LAÉP RAÙP Khaùi nieäm . Heä thoáng coâng ngheä laép raùp. Caùc nhieäm vuï cô baûn. Ñoä chính xaùc cuûa heä thoáng laép raùp töï ñoäng . Naêng suaát cuûa heä thoáng . Phöông höôùng phaùt trieån cuûa töï ñoäng hoaù.
 4. Töï ñoäng quaù trình laép raùp laø gì ? Laø khaâu cuoái cuøng cuûa quaù trình saûn xuaát. Thöïc hieän lieân keát caùc chi tieát vaø cuïm chi tieát vôùi nhau ñeå taïo ra saûn phaåm yeâu caàu .
 5. Heä thoáng coâng ngheä laép raùp  Khaùi nieäm .  Caùc giai ñoaïn trong quaù trình laép raùp.  Moät soá heä thoáng laép raùp cô baûn .
 6. Heä thoáng coâng ngheä laép raùp laø gì ? Laø taäp hôïp cuûa caùc phaàn töû vaø cô caáu, ñöôïc thieát laäp ñeå hoaøn thaønh moät nhieäm vuï laép raùp ñaõ ñònh tröôùc .
 7. Caùc coâng ñoaïn trong quaù trình laép raùp o Tieáp nhaän chi tieát cô sôû vaø chi tieát laép raùp ñöa vaøo vò trí coâng taùc . o Gaù ñaët chi tieát cô sôû vaø ñònh vò sô boä chi tieát laép raùp. o Ñònh vò chính xaùc chi tieát cô sôû vaø chi tieát laép raùp. o Lieân keát caùc chi tieát o Kieåm tra vò trí töông quan chính xaùc cuûa chi tieát cô sôû vaø chi tieát laép raùp. o Ñöa saûn phaåm ra khoûi vò trí laép raùp.
 8. Sô ñoà heä thoáng laép raùp cô baûn CTLR1 CTLR2 CTLR3 CTLR4 CTCS1 ÑVLR VC1 VC2 VC3 VC4 NL TH VLP ÑG DC CTCS :chi tieát cô sôû. TLR :chi tieát laèp raùp. VC :cô caáu vaän chuyeån. ÑVLR :ñôn vò laép raùp. NL: naêng löôïng. TH : tín hieäu. VLP : vaät lieäu phuï. ÑG : ñoà gaù. DC :dung cuï.
 9. Nhieäm vuï töï ñoäng quaù trình laép raùp laø gì ?  Xaùc ñònh möùc ñoä aûnh höôûng cuûa quan heä laép raùp trong caùc moái laép coá ñònh tôùi caùc beà maët thöïc hieän chuyeån ñoäng coâng taùc chính.  Xaùc ñònh taûi troïng vaän haønh tôùi chuoãi kích thöôùc coâng ngheä kheùp kín khi laép gheùp.  Xaùc ñònh vaø ñaùnh giaù caùc sai soá coâng ngheä laép raùp treân moái laép coá ñònh , tìm kieám caùc phöông phaùp hôïp lyù nhaèm loaïi boû chuùng, naâng cao chaát löôïng cuûa moái laép vaø saûn phaåm.  Söû duïng gia coâng cô ñeå loaïi boû aûnh höôûng cuûa quan heä laép gheùp vaø taûi troïng vaän haønh cuõng nhö sai soá coâng ngheä khi vaän haønh.
 10. Ñoä chính xaùc cuûa heä thoáng laép raùp laø ?  Laø sai soá töông quan cuûa caùc beà maët laép gheùp, kích thöôùc laép gheùp, caùc sai leäch naøy laøm aûnh höôûng tôùi vò trí töông ñoái cuûa caùc chi tieát laép raùp
 11. NAÊNG SUAÁT CUÛA HEÄ THOÁNG LAÉP RAÙP TÖÏ ÑOÄNG Naêng suaát Q cuûa heä thoáng töï ñoäng laø soá löôïng saûn phaåm ñaït chaát löôïng ñöôïc laép raùp trong moät ñôn vò thôøi gian . tcb:thôøi gian cô baûn . tph :thôøi gian phuï khoâng truøng do thöïc hieän caùc haønh trình phuï . tcb :maát maùt khoâng coù chu kyø cho moät ñôn vò saûn phaåm.
 12. Phöông höôùng phaùt trieån töï ñoäng hoaù quaù trình laép raùp  Thieát laäp caùc heä thoáng laép raùp linh hoaït ñeå thöïc hieän caùc quaù trình laép raùp khi saûn phaåm thay ñoåi  Thieát laäp cô sôû khoa hoïc vaø kinh teá cho quaù trình roâboât hoaù caùc quaù trình laép raùp töï ñoäng .  Hoaøn thieän phöông phaùp tính cheá ñoä laép raùp vaø löôïng phoâi döï tröõ tröôùc khi thöïc hieän laép raùp .  Toå chöùc saûn xuaát taäp trung caùc modun tieâu chuaån coù tính tôùi nhu caàu thöïc teá .  Xaây döïng vaø hoaøn thieän kyõ thuaät thieát keá cho caùc thieát bò laép raùp ñieàu khieån theo daây chuyeàn .  Thieát keá vaø cheá taïo caùc roâboât vaø moâdun laép raùp chuyeân duøng ñieàu khieån thích nghi .  Nghieân cöùu thieát laäp caùc phöông phaùp laép raùp môùi vôùi caùc ñieàu kieän khaùc nhau.
 13. ÑÒNH VÒ CHI TIEÁT KHI LAÉP RAÙP TÖÏ ÑOÄNG  ÑÒNH VÒ MAËT TRUÏ TRÔN. ÑÒNH VÒ MAËT PHAÚNG. ÑÒNH VÒ MAËT REN.
 14. ÑÒNH VÒ TRUÏ TRÔN Khi ñònh vò chi tieát laép gheùp , ñöôøng taâm cuûa chuùng coù theå khoâng truøng nhau vaø bò leäch ñi moät goùc . Caùc sai leäch naøy do sai soá kích thöôùc ñöôøng kính : ñoä khoâng truï , ñoä khoâng troøn, ñoä khoâng vuoâng goùc giöûa maëc ñaàu baïc ñoái vôùi caùc maët chuaån. Vì vaäy khi laép raùp töï ñoäng khi laép raùp phaûi coù ít nhaát moät trong hai chi tieát coù khaû naêng di chuyeån vaø laéc trong khoâng gian trong phaïm vi cho pheùp . (hình)
 15. ÑÒNH Vò MAËT PHAÚNG Phaàn lôùn caùc ñôn vò laép coù caùc phaàn töû laép gheùp theo maët phaúng ñieàu ñöôïc laép theo vaøi daïng beà maët . Vì vaäy caàn phaûi xaùc ñònh ñieàu kieän laép cho töøng daïng beà maët gheùp rieâng bieät .(hình)
 16. ÑÒNH VÒ MAËT REN Gioáng nhö khi laép truï trôn , chæ khaùc laø ñaàu moái ren cuûa buloâng vaø ñai oác phaûi truøng nhau . Ngoaøi chuyeån ñoäng laéc ñeå löïa cho ñöôøng taâm cuûa hai chi tieát truøng nhau vaø tònh tieán coøn chuyeån ñoäng xoay töông ñoái cuûa chi tieát naøy vôùi chi tieát kia. Vieäc ñònh vò töï ñoäng caàn quan taâm vì deã xaûy ra hieän töôïng caét ñöùc , hoûng ren.(hình)
 17. ÑÒNH VÒ KHI LAÉP RAÙP TÖÏ ÑOÄNG ÑÒNH VÒ CÖÙNG TÖÏ ÑÒNH VÒ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2