intTypePromotion=1

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất

Chia sẻ: Nguyễn Hải Sứ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:28

0
127
lượt xem
35
download

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong Chương 1 Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất, học viên sẽ nắm được các kiến thức tổng quát về tự động hóa quá trình sản xuất như lắp đặt, khai thác, bảo trì các hệ thống tự động; thiết kế, chế tạo một số hệ thống tự động đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 1: Khái quát về tự động hóa quá trình sản xuất

 1. TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (Automation of Manufacturing process) 8/7/15 1 Hồ Viết Bình
 2. MỤC TIÊU MÔN HỌC l Sau khi học, có thể làm được: l 1- Lắp đặt, khai thác, bảo trì các hệ thống tự động. l 2- Thiết kế, chế tạo một số hệ thống tự động đơn giản. 8/7/15 2 Hồ Viết Bình
 3. NỘI DUNG MÔN HỌC l Chương 1- Khái quát về TĐH QTSX l Chương 2- Cấu trúc hệ thống TĐH l Chương 3- Cấp phôi tự động l Chương 4- Kiểm tra tự động l Chương 5- Hệ thống sản xuất tự động l Chương 6- Lắp ráp tự động 8/7/15 3 Hồ Viết Bình
 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH TỰ ĐỘNG HOÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT- HỒ VIẾT BÌNH, TRẦN THẾ SAN, NXB KHKT 2009 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. PGS.TS. Trần Văn Địch – TS. Trần Xuân Việt… Tự động hóa quá trình sản xuất - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà nội –2001. [2]. Hồ Viết Bình Tự động hóa quá trình sản xuất – Trường Đại học sư phạm kỹ thuật - 1998. [3]. Lê Văn Doanh – Phạm Thượng Hàn… Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà nội –2002. [4]. GS.TS. Trần Văn Địch Tự động hoá sản xuất - 2008 8/7/15 4 Hồ Viết Bình
 5. Phương pháp giảng dạy và học tập - Giáo viên nêu vấn đề - Sinh viên tự chuẩn bị hoặc thảo luận theo nhóm - Sinh viên trình bày kết quả thảo luận - Giáo viên tóm tắt nội dung và mở rộng vấn đề - Giáo viên thuyết trình ở một số nội dung 8/7/15 5 Hồ Viết Bình
 6. Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 1.1. TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.3. MỤC TIÊU CỦA TĐH 1.4. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA TĐH 2. TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 3. VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA TĐHQTSX: 4. CÁC NGUYÊN TẮC ỨNG DỤNG TĐHQTSX: 6
 7. 1.1-TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Ø Mặc dù TĐHQTSX là đặc trưng của khoa học kỹ thuật hiện đại, nhưng  các thông tin về các cơ cấu tự động đã tồn tại từ xa xưa. Ø Caùc maùy töï ñoäng cô hoïc ñaõ ñöôïc söû duïng ôû Ai Caäp coå vaø Hy Laïp khi thöïc hieän caùc maøn muùa roái ñeå loâi keùo nhöõng ngöôøi theo ñaïo. Trong thôøi trung coå ngöôøi ta ñaõ bieát ñeán caùc maùy töï ñoäng cô khí thöïc hieän chöùc naêng ngöôøi gaùc coång cuûa Albert. Moät ñaëc ñieåm chung cuûa caùc maùy töï ñoäng keå treân laø chuùng khoâng coù aûnh höôûng gì tôùi caùc quaù trình saûn xuaát cuûa xaõ hoäi thôøi ñoù. Ø Máy tự động đầu tiên được sử dụng trong công nghiệp do một thợ cơ khí  người Nga, ông Ponxzunop chế tạo vào năm 1765. Nhôø noù maø möùc nöôùc trong noài hôi ñöôïc giöõ coá ñònh khoâng phuï thuoäc vaøo löôïng tieâu hao hôi nöôùc Ø Năm 1712, ông Nartop, thợ cơ khí người Nga đã chế tạo ra máy tiện chép  hình  để  tiện  các  chi  tiết  định  hình,  việc  chép  hình  theo  7 mẫu  được  thực  hiện tự động.
 8. 1.1-TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Ø Năm 1873 Spender đã chế tạo được máy tiện tự động có  ổ  cấp phôi, trục phân phối mang cam đĩa, cam thùng. Ø Năm  1887  Xtoleoôp  đã  chế  tạo  ra  phần  tử  cảm  quang  đầu  tiên.  Ø Đầu  thế  kỷ  20  các  thành  tựu  đạt  được  trong  TĐH  đã  cho  phép  chế  tạo  nhiều  máy  tự  động  nhiều  trục  chính,  máy  tổ  hợp, dây truyền tự động... Ø Gần đây,  ở các nước phát triển đã tiến hành phát triển rộng  rãi TĐH trong sx loạt nhỏ và vừa. Ø Nhờ  các  thành  tựu  từ  CNTT  và  các  ngành  khác  mà  ngành  TĐHQTSX đang có những bước phát triển nhanh chóng. 8
 9. 1.2- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN l 1- Cơ khí hóa l 2- Tự động hóa l 3- Tự động hóa chu kỳ l 4- Tự động hóa máy l 5- Dây chuyền tự động l 6- Hệ thống thiết kế và sản xuất tự động l 7- Hệ thống tự động tổng hợp l 8- Hệ thống sản xuất linh hoạt l 9- Rô bốt công nghiệp 9
 10.  1­ CƠ KHÍ HÓA 10
 11. 2- TỰ ĐỘNG HÓA l Tự động hóa là một lĩnh vực KHKT ứng dụng: ¡ Các cơ sở lý thuyết ¡ Các nguyên tắc cơ bản l Nhằm thiết lập các hệ thống điều khiển và kiểm tra tự động các quá trình l Mục đích cuối cùng: giảm bớt và loại bỏ sự tham gia trực tiếp của con người 11
 12. 3- TỰ ĐỘNG HÓA CHU KỲ  12
 13. 4- TỰ ĐỘNG HÓA MÁY 13
 14. 5- DÂY CHUYỀN TỰ ĐỘNG 14
 15. 6- HỆ THỐNG THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG l CAD/CAM-CNC l CAD: Computer Aided Design l CAM: Computer Aided Manufacturing 15
 16. 7- HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TỔNG HỢP (CIM) l CIM: Computer Integrated Manufacturing 16
 17. 8- HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT l (FMS: Flexible Manufacturing Systems) 17
 18. 9- ROBOT CÔNG NGHIỆP 18
 19. 1.3- MỤC TIÊU CỦA TỰ ĐỘNG HOÁ l Mục tiêu đơn giản là tăng năng suất và giảm giá thành l Mục tiêu cao hơn là tăng chất lượng và tính linh hoạt trong sản xuất l Áp dụng trong môi trường nguy hiểm cho sức khỏe 19
 20. 1.4. ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA TĐH l ƯU ĐIỂM CHỦ YẾU: ¡ Thay thế con người trong các công việc buồn tẻ, trong các môi trường nguy hiểm ¡ Thực hiện các công việc ngoài khả năng con người: quá lớn, quá nóng, qúa lạnh, quá nhanh, quá chậm ¡ Cải thiện kinh tế nói chung l HẠN CHẾ: ¡ Không thể TĐH tất cả các nhiệm vụ mong muốn ¡ Chi phí ban đầu cao 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2