intTypePromotion=1

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 2 - Vũ Hoàng Nghiêm

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:67

0
100
lượt xem
20
download

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 2 - Vũ Hoàng Nghiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 2: Các phương tiện" cung cấp cho người học các kiến thức về cơ cấu chấp hành, thiết bị điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 2 - Vũ Hoàng Nghiêm

 1. 2ø-2 CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH Cô caáu chaáp haønh coù theå hieåu laø moät boä phaän maùy moùc, thieát bò coù khaû naêng thöïc hieän moät coâng vieäc naøo ñoù döôùi taùc ñoäng cuûa tín hieäu phaùt ra töø thieát bò ñieàu khieån.
 2. CAÙC LOAÏI CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH - Caùc thieát bò ñieän - Caùc loaïi ñoäng cô ñieän. - Caùc loaïi ly hôïp . - Caùc phaàn töû thuûy khí.
 3. Caùc thieát bò ñieän  Nam chaâm ñieän  Rô le coâng suaát  Cuoän töø  V.v...
 4. Yeâu caàu ñoäng cô ñieän  Trong caùc heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng, ñieàu khieån ñoäng cô nhaèm ñaït caùc yeâu caàu sau :  - Ñaït ñoä chính xaùc veà soá voøng quay hoaëc goùc quay.  - Ñoåi chieàu ñoäng cô vaø haõm ñoäng cô nhanh.  - Thay ñoåi toác ñoä deã daøng vaø chính xaùc.
 5. Caùc loaïi ñoäng cô ñieän thöôøng duøng  - Ñoäng cô moät chieàu  - Ñoäng cô böôùc (Stepping Motor).  - Ñoäng cô Servo (Servomotor).
 6. Ñoäng cô moät chieàu  Ñieàu khieån toác ñoä cuûa ñoäng cô moät chieàu DC U a  ( I a  Ra ) n   Döøng ñoäng cô ñieän moät chieàu DC  Ñaûo chieàu quay cuûa ñoäng cô moät chieàu kích töø ñoäc laäp
 7. Ñoäng cô böôùc coù roto laø nam chaâm vónh cöõu
 8. Ñoäng cô böôùc
 9. Ñoäng cô Servo (Servomotor).
 10. + Maïch ñieàu khieån Encoder Hình 2.41 Sô ñoà ñieàu khieån servomoto
 11. Caùc loaïi ly hôïp  Li hôïp ñóa ma saùt khí neùn  Li hôïp ñóa ma saùt thuûy löïc  Li hôïp ñóa ma saùt ñieän töø  Li hôïp ñieän töø boät oxyt
 12. Li hôïp ñóa ma saùt khí neùn Ñóa ma saùt Khí neùn Truïc chuû ñoäng Truïc bò ñoäng Piston Kyù hieäu
 13. Li hôïp ñóa ma saùt thuûy löïc Ñóa ma saùt Daàu eùp Truïc chuû ñoäng Truïc bò ñoäng Choát Piston
 14. Li hôïp ñóa ma saùt ñieän töø Nguoàn ñieän vaøo Naép Choát Naép töø Truïc chuû ñoäng Truïc bò ñoäng Ñóa ma saùt Cuoän töø Kyù hieäu
 15. Li hôïp ñieän töø boät oxyt Boät oâxyùt Cuoän töø Coå goùp laáy ñieän OÅ laên Truïc chuû ñoäng Truïc bò ñoäng Baùnh chuû ñoäng Vaønh bò ñoäng
 16. CÔ CAÁU CHAÁP HAØNH BAÈNG THUYÛ LÖÏC  CAÙC LOAÒ BÔM THUYÛ LÖÏC  CAÙC LOAÏI VAN THUYÛ LÖÏC .  CAÙC LOAÏI XI LANH – ÑOÄNG CÔ THUYÛ LÖÏC.
 17. CAÙC LOAÏI BÔM THUYÛ LÖÏC  BÔM PÍTTOÂNG.  BÔM CAÙNH GAÏT.  BÔM BAÙNH RAÊNG.
 18. BÔM PISTON
 19. BÔM PISTON
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2