intTypePromotion=1

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 3 - Vũ Hoàng Nghiêm

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
107
lượt xem
15
download

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 3 - Vũ Hoàng Nghiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 3: Cấp phôi tự động" cung cấp cho người học các kiến thức: Ý nghĩa và phân loại, vấn đề định hướng phôi, cấu tạo phễu cấp phôi, máng dẫn phôi, các cơ cấu khác của hệ thống cấp phôi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 3 - Vũ Hoàng Nghiêm

 1. Chöông 3-CAÁP PHOÂI TÖÏ ÑOÄNG 3.1. YÙ NGHÓA VAØ PHAÂN LOAÏI 3.2. VAÁN ÑEÀ ÑÒNH HÖÔÙNG PHOÂI 3.3. CAÁU TAÏO PHEÃU CAÁP PHOÂI 3.4. MAÙNG DAÃN PHOÂI 3.5. CAÙC CÔ CAÁU KHAÙC CUÛA HEÄ THOÁNG CAÁP PHOÂI
 2. 3.1. YÙ NGHÓA VAØ PHAÂN LOAÏI • 1. YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC CAÁP PHOÂI TÖÏ ÑOÄNG. • 2. PHAÂN LOAÏI CAÙC HEÄ THOÁNG CAÁP PHOÂI TÖÏ ÑOÄNG. • 3.CAÁU TAÏO CHUNG CUÛA MOÄT HEÄ THOÁNG CAÁP PHOÂI TÖÏ ÑOÄNG.
 3. YÙ NGHÓA CUÛA VIEÄC CAÁP PHOÂI TÖÏ ÑOÄNG Caáp phoâi laø quaù trình chuyeån phoâi töø oå chöùa phoâi qua maùng daãn vaø töø moät soá boä phaän khaùc tôùi vò trí gia coâng . Vieäc caáp phoâi coù yù nghóa to lôùn sau: Bieán maùy baùn töï ñoäng thaønh maùy töï ñoäng. Daây chuyeàn saûn xuaát thaønh ñöôøng daây töï ñoäng . Mang laïi hieäu quaû kinh teá nhôø giaûm toån thaát veà thôøi gian. Caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coâng nhaân ,ñaëc bieät trong moâi tröôøng ñoäc haïi ,nhieät ñoä cao, phoâi coù troïng löôïng lôùn …..
 4. PHAÂN LOAÏI CAÙC HEÄ THOÁNG CAÁP PHOÂI TÖÏ ÑOÄNG Döïa vaøo daïng phoâi ta chia ra 3 heä thoáng caáp phoâi chính: Heä thoáng caáp phoâi cuoän . Heä thoáng caáp phoâi daïng thanh. Heä thoáng caáp phoâi rôøi töøng chieác.
 5. Heä thoáng caáp phoâi cuoän Phoâi cuoän laø daây theùp troøn coù ñöôøng kính nhoû hoaëc nhöõng laù theùp moûng ñöôïc cuoän troøn vaøo tang . Moãi laàn gia coâng phaûi keùo ra vaø naén thaúng ñeå ñöa tôùi vò trí gia coâng .(hình)
 6. Sô ñoà heä thoáng caáp phoâi cuoän Boä phaän naén thaúng Phoâi cuoän Boä phaän keùo phoâi
 7. Heä thoáng caáp phoâi thanh Phoâi thanh daøi töø 1 –5m coù theå troøn hoaëc vuoâng ñöôïc naén thaúng, coù ñoä chính xaùc cao vaø ñoä boùng toát . Caáp phoâi coù hai phöông phaùp : -Duøng taûi troïng ñeå ñaåy phoâi tôùi cöõ chaën. -Duøng chaáu phoùng phoâi .
 8. CÔ CAÁU KEÏP PHOÂI BAÈNG CHAÁU KEÏP ÑAØN HOÀI
 9. Caáp phoâi thanh cho maùy tieän ñònh hình 1 2 3 4 5 6 7 ÑC 9 8 a)
 10. Caáp phoâi thanh cho maùy tieän doïc 3 ÑC 2 1 5 4 6
 11. Heä thoáng caáp phoâi rôøi Phoâi rôøi coù 3 loaïi chuû yeáu : + Chi tieát coù troïng löôïng lôùn nhö caùc loaïi hoäp. + Chi tieát coù troïng löôïng lôùn vaø quay khi gia coâng nhö caùc loaïi truïc lôùn. + Caùc chi tieát nhoû, hình daùng ñôn giaûn, duøng cheá taïo caùc chi tieát tieâu chuaån.
 12. Chi tieát coù troïng löôïng lôùn Chi tieát coù troïng löôïng lôùn vaø khoâng quay trong luùc gia coâng , coù khoái löôïng gia coâng nhieàu , nhieàu beà maët gia coâng do ñoù khoâng duøng oå chöùa hay pheãu maø phaûi duøng heä thoáng chôø hay heä thoáng döï tröû phoâi.
 13. Chi tieát coù troïng löôïng lôùn vaø quay khi gia coâng Chi tieát coù troïng löôïng lôùn vaø quay khi gia coâng nhö caùc loaïi truïc cuûa maùy coâng cuï nhö : truïc chính maùy tieän , phay , truïc cuûa hoäp giaûm toác, truïc khuyû…
 14. Caùc chi tieát nhoû Chia hai nhoùm : +Hình daùng ñôn giaûn phaàn lôùn laø caùc chi tieát tieâu chuaån nhö :buloâng, ñai oác, choát truï, bi, baïc, vít xeû raõnh … caáp phoâi töï ñoäng baèng pheãu vaø maùng daãn +Hình daùng phöùc taïp : caùc chi tieát daïng caøng ,van nöôùc ,van hôi… duøng oå caáp phoâi baùn töï ñoäng.
 15. YEÂU CAÀU CUÛA HEÄ THOÁNG CAÁP PHOÂI RÔØI Döï tröõ ñuû soá löôïng phoâi theo yeâu caàu gia coâng cuûa maùy, nghóa laø naêng suaát cuûa heä thoáng phaûi phuø hôïp vôùi khaû naêng cuûa maùy. Ñaûm baûo phoâi coù vò trí xaùc ñònh trong khoâng gian tröôùc khi ñöa vaøo vuøng gia coâng . Vaän chuyeån phoâi vaøo vò trí gia coâng ñuùng nhòp do maùy yeâu caàu . Ñaûm baûo phoâi khoâng bò hö hoûng trong quaù trình vaän chuyeån.
 16. CAÁU TAÏO CHUNG + Cô caáu chöùa phoâi . + Cô caáu ñònh höôùng phoâi . + Cô caáu vaän chuyeån phoâi. + Cô caáu chia phoâi . + Cô caáu giaûm toác ñoä phoâi. + Cô caáu ngaên vaø ñöa phoâi. + Cô caáu ñaåy phoâi ra khoûi vò trí ñònh vò. [Ví du ]ï
 17. Heä thoáng caáp phoâi töï ñoäng chi tieát truï coù hai truïc ñoái xöùng Maùng Cô caáu gaït Pheãu Cô caáu giaûm toác ñoä Phoâi Cô caáu keïp Cô caáu ñöa phoâi Cô caáu ñaåy phoâi Cô caáu ñaåy phoâi vaøo ra
 18. VÍ DUÏ VEÀ MOÄT HEÄ THOÁNG CAÁP PHOÂI TÖÏ ÑOÄNG
 19. 3.2 VAÁN ÑEÀ ÑÒNH HÖÔÙNG PHOÂI •KHAÙI NIEÄM CHUNG. •CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑÒNH HÖÔÙNG PHOÂI.
 20. KHAÙI NIEÄM CHUNG Ñònh höôùng phoâi laø moät vaán ñeà heát söùc quan troïng. Hình daùng, kích thöôùc, troïng löôïng cuûa noù quyeát ñònh khaû naêng töï ñònh höôùng vaø quyeát ñònh phöông phaùp ñònh höôùng cuûa heä thoáng caáp phoâi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2