intTypePromotion=1

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 5 - Vũ Hoàng Nghiêm

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
99
lượt xem
19
download

Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 5 - Vũ Hoàng Nghiêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tự động hóa quá trình sản xuất - Chương 5: Hệ thống sản xuất tự động hóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Dây chuyền sản xuất tự động, hệ thống sản xuất linh hoạt, hệ thống sản xuất tích hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tự động hóa quá trình sản xuất: Chương 5 - Vũ Hoàng Nghiêm

 1. CHÖÔNG 5 HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT TÖÏ ÑOÄNG HOAÙ
 2. MUÏC ÑÍCH LAÉP RAÙP, VAÄN HAØNH XÖÛ LYÙ KYÕ THUAÄT BAÛO TRÌ, SÖÛA CHÖÕA
 3. Ñeå hình thaønh heä thoáng saûn xuaát töï ñoäng töø caùc maùy töï ñoäng rieâng leû caàn baûo ñaûm nhöõng vaán ñeà gì ?  Doøng vaän ñoäng vaät chaát (Material)  Doøng vaän ñoäng thoâng tin (Information)  Doøng vaän ñoäng naêng löôïng (Energy)
 4. TÌM HIEÅU CAÙC HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT NAØO?  DAÂY CHUYEÀN SAÛN XUAÁT TÖÏ ÑOÄNG  HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT LINH HOAÏT  HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT TÍCH HÔÏP
 5. DAÂY CHUYEÀN SAÛN XUAÁT TÖÏ ÑOÄNG Hình 5.1 Daây chuyeàn töï ñoäng cuûa haõng Bard Barner
 6. HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT LINH HOAÏT CHI TIEÁT DAÏNG HOÄP CUÛA HAÕNG CINCINNATRI
 7. TÌM HIEÅU CAÙC VAÁN ÑEÀ NAØO TRONG DAÂY CHUYEÀN ?  NGUYEÂN TAÉC LAØM VIEÄC  CÔ CAÁU VAÄN CHUYEÅN PHOÂI TREÂN DAÂY CHUYEÀN  ÑÒNH VÒ PHOÂI KHI GIA COÂNG TREÂN DAÂY CHUYEÀN
 8. HEÄ THOÁNG SAÛN XUAÁT LINH HOAÏT Flexible Manufacturing System : FMS  TRUNG TAÂM GIA COÂNG  HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG LINH HOAÏT
 9. TRUNG TAÂM GIA COÂNG Hình 5.2 Trung taâm Tieän -Phay cuûa Coäng hoøa Lieân bang Ñöùc
 10. TRUNG TAÂM GIA COÂNG Hình 5.3 T.T Gia coâng truïc khuyûu
 11. TRUNG TAÂM GIA COÂNG
 12. HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG LINH HOAÏT Hình 5.4 Heä thoáng FMS cuûa haõng Jamazaki ñeå gia coâng caùc chi tieát daïng hoäp 1-Caùc oå chöùa duïng cuï ; 2-Caùc maùy gia coâng ; 3-Caùc cô caáu veä tinh
 13. HEÄ THOÁNG TÖÏ ÑOÄNG LINH HOAÏT Hình 5.5 Sô ñoà heä thoáng FMS ñeå gia coâng nhieàu chuûng loaïi chi tieát daïng hoäp 1-Kho chöùa tónh; 2-Boä ñònh vò töï ñoäng; 3-Maùy CNC naêm toïa ñoä; 4-Maùy CNC saùu toïa ñoä; 5-Maùy CNC khoan loã saâu; 6-Maùy ñieàu chænh duïng cuï; 7,12-Maùy xeáp ñoáng; 8-Cô caáu xeáp taûi; 9-Vò trí kieåm tra; 10-Vò trí thaùo dôõ; 11-Vò trí cung caáp phoâi; 13-Baêng chuyeàn tích tröõ caùc cô caáu veä tinh
 14. Toå chöùc doøng löu thoâng chi tieát töï ñoäng Hình 5.6 Löu thoâng chi tieát kieåu “noái gheùp thay theá” M1 M2 … Mi … Mn-1 Mn M-traïm coâng ngheä R-Robot caáp phoâi P-Baøn keïp veä tinh L1-Ñöôøng vaän chuyeån phoâi L3 R L2- Ñöôøng vaän chuyeån SP P L3- Ñöôøng vaän chuyeån RB L1 L2 out
 15. Toå chöùc doøng löu thoâng chi tieát töï ñoäng Hình 5.7 Löu thoâng chi tieát M1 M2 Mi Mn-1 Mn … … kieåu “noái gheùp boå sung” b a - Höôùng trao ñoåi phoâi qua oå a tích luõy trung taâm. L3 R b- Höôùng trao ñoåi phoâi tröïc tieáp töø maùy naøy qua maùy keá beân. P L1 L2 out
 16. Toå chöùc doøng löu thoâng chi tieát töï ñoäng M1 M2 Mi Mn-1 Mn L3 R L1 L2 out Hình 5.8 Löu thoâng chi tieát kieåu “noái gheùp toå hôïp”
 17. Toå chöùc doøng löu thoâng chi tieát töï ñoäng M1 M2 Mi Mn-1 Mn P P P P P L3 L3 L3 L3 L3 L4 R P L1 L2 out Hình 5.9 Löu thoâng chi tieát vôùi nguyeân taéc noái gheùp môû roäng L3 - caùc oå tích luõy trung gian
 18. Toå chöùc löu thoâng vaø caáp dao töï ñoäng a) b) Hình 5.10 OÅ tích dao (a) vaø cô caáu thay dao (b)
 19. Toå chöùc löu thoâng vaø caáp dao töï ñoäng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2