intTypePromotion=1

Bài giảng Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Chia sẻ: Mã Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
316
lượt xem
45
download

Bài giảng Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lịch sử 10 bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

 1. Chöông IV: AÁN ÑOÄ THÔØI PHONG KIEÁN Baøi 6: CAÙC QUOÁC GIA AÁN & VAÊN HOAÙ TRUYEÀN THOÁNG AÁN ÑOÄ
 2. AÁ ng So ân â n So g Ha èn g Laõnh thoå roäng lôùn, caùch trôû. AÁn Ñoä coå AÁn Ñoä sau Chieán tranh theá giôùi thöù hai ñaïi
 3. • 1. Thôøi kyø caùc quoác gia ñaàu tieân: Án gA S H oân ân a/. Khoaûng 1500 aè g So ng naêm TCN, Magaña vuøng soâng Haèng hình thaønh nhieàu nöôùc. b/. Ñeán khoaûng 500 naêm TCN, AÁn Ñoä coå ñaïi
 4. - Vua kieät xuaát nhaát: Asoâka. + Thoáng nhaát Magaña AÁn Ñoä. + Truyeàn baù ñaïo Phaät, döïng nhieàu “coät Asoâka”. AÁn Ñoä coå ñaïi
 5. Coät ñaù
 6. 2/. Thôøi kyø vöông trieàu Gupta & söï phaùt trieån vaên hoaù truyeàn thoáng AÁn Ñoä: • + Nhoùm 1: Quaù trình hình thaønh & vai troø chính trò cuûa vöông trieàu Gupta? Thôøi gian toàn taïi? • + Nhoùm 2: Ñieåm noåi baät trong vaên hoaù AÁn Ñoä döôùi thôøi Gupta? Noäi dung vaên hoaù truyeàn thoáng AÁn Ñoä? • + Nhoùm 3: Vaên hoaù truyeàn thoáng AÁn Ñoä döôùi thôøi Gupta ñaõ aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán AÁn Ñoä ôû caùc giai ñoaïn sau & aûnh höôûng ra beân ngoaøi nhö theá naøo? • + Nhoùm 4: Vieät Nam aûnh höôûng vaên
 7. a/. Quaù trình hình thaønh & vai troø chính trò cuûa vöông trieàu Gupta ( 319 – 467): • - Choáng xaâm löôïc, thoáng nhaát mieàn Baéc AÁn Ñoä. • - Chieám cao nguyeân Ñeâcan, laøm chuû gaàn nhö toaøn boä mieàn Trung AÁn Ñoä.
 8. b/. Thôøi Gupta, vaên hoaù truyeàn thoáng AÁn Ñoä ñònh hình & phaùt trieån: • Noäi dung vaên hoaù truyeàn thoáng AÁn Ñoä: • * Toân giaùo: • - Phaät giaùo: tieáp tuïc phaùt trieån… • - Hindu giaùo: ra ñôøi & phaùt trieån; chuû yeáu thôø 4 thaàn: Brama, Siva, Visnu, Inñra…  AÁn Ñoä giaùo • * Kieán truùc- ngheä thuaät: • - Kieán truùc- ngheä thuaät Phaät giaùo: chuøa hang, töôïng Phaät… • - Kieán truùc- ngheä thuaät Hindu giaùo: ñeàn thaùp, töôïng thaàn…
 9. Kieán truùc Hindu
 10. Kieán truùc Hindu
 11. Ngheä thuaät Ngheä thuaät Hindu Phaät giaùo
 12. * Chöõ vieát: • - Chöõ Pali: duøng ñeå vieát kinh Phaät. • - Chöõ coå Brahmi ñöôïc hoaøn thieän naâng cao thaønh chöõ Phaïn ( Sankrit ): söû duïng phoå bieán, vaên hoïc phaùt trieån …. • ( Söû thi Ramayana, Mahabharata)  chöõ vieát laø phöông tieän truyeàn baù vaên hoaù truyeàn thoáng AÁn Ñoä .
 13. Löôïc ñoà AÁn Ñoä & Ñoâng Nam
 14. Chuøa vaøng Myanma
 15. Thaït Luoång- Laøo
 16. Chöõ vieát Laøo
 17. Chuøa Thaùi Lan
 18. AÊngKor Vat- Campuchia
 19. Kieán truùc Boâroâbuñua- Indonesia
 20. • Keát luaän: • Thôøi Gupta ñaõ ñònh hình & phaùt trieån neàn vaên hoaù truyeàn thoáng AÁn Ñoä, laøm neàn taûng cho söï phaùt trieån cuûa vaên hoaù AÁn Ñoä sau naøy & coù aûnh höôûng ra beân ngoaøi, ñaëc bieät laø vuøng Ñoâng Nam AÙ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2