intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 11: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

193
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 11: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng" cung cấp cho người đọc các nội dung: Vai trò, đặc điểm công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; nguyên tắc và phương châm tiến hành công tác tư tưởng, nghiệp vụ công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 11: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng

 1. MỤC TIÊU • Hiểu được tầm quan trọng, nội dung, nguyên tắc,  phương pháp công tác tư tưởng. • Nâng cao trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng, nghiệp  vụ tiến hành công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở  đảng.
 2. TÀI LIỆU ­  Giáo  trình  Trung  cấp  Lý  luận  chính  trị  ­  hành  chính  (2009), Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể ở cơ sở  (tập 1), trang 151­181 ­  Đề  cương  Xây  dựng  Đảng,  Trường  Cán  bộ  Thành  phố Hồ Chí Minh (2006), trang 97­106 ­ Văn  kiện  Hội  nghị  lần  thứ  năm  Ban  Chấp  hành  Trung ương Đảng khóa X
 3. NỘI DUNG Vai  trò,  đặc  điểm  công  tác  tư  tưởng  của  tổ chức cơ sở đảng  Nguyên  tắc  và  phương  châm  tiến  hành  công tác tư tưởng Nghiệp  vụ  công  tác  tư  tưởng  của  tổ  chức  cơ sở đảng
 4. I. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM CỦA CTTT 1. Khái niệm 1.1. Tư tưởng Tư tưởng là hình thức tồn tại của ý thức con người,  sự  kết  tinh  của  tư  duy,  bao  gồm  các  quan  niệm,  quan  điểm  của  con  người  về  sự  vật,  hiện  tượng  của thế giới xung quanh.
 5. 1.2. Hệ tư tưởng Hệ  tư  tưởng  là  hệ  thống  những  tư  tưởng  và  quan  điểm lý luận thể hiện sự nhận thức và đánh giá hiện  thực  xung  quanh,  xuất  phát  từ  những lợi  ích  xã  hội  nhất  định;  bao  gồm  các  tư  tưởng  và  quan  điểm  về  chính trị, kinh tế, xã hội, pháp quyền, tôn giáo, đạo  đức, thẩm mỹ, triết học... 
 6. 1.3. Công tác tư tưởng Công  tác  tư  tưởng  là  hoạt  động  có  mục  đích  của  một  giai  cấp,  một  chính  đảng,  nhằm  hình  thành,  phát triển, truyền bá hệ tư tưởng của giai cấp trong  quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động.
 7. Công  tác  tư  tưởng  là  hoạt  động  của  Đảng  nhằm  nghiên  cứu  lý  luận,  tổng  kết  thực  tiễn,  phát  triển  cương  lĩnh,  đường  lối,  chính  sách  trong  từng  thời  kỳ;  truyền  bá  cương  lĩnh,  đường  lối,  chính  sách,  xây  dựng  thế  giới  quan  khoa  học,  bồi  dưỡng  lý  tưởng,  xây  dựng  niềm  tin;  thúc  đẩy  con  người  hành động thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng  của Đảng. 
 8. 2. Vai trò  Laø boä Taïo söï phaän quan thoáng nhaát troïng cuûa COÂNG  yù chí vaø coâng taùc TAÙC  haønh ñoäng xaây döïng TÖ  Ñaûng TÖÔÛN Laø vuõ khí G Laø moät saéc beùn trong choáng laïi phöông caùc luaän thöùc laõnh
 9. 3. Đặc điểm
 10. II.  NGUYÊN  TẮC,  PHƯƠNG  CHÂM  CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TCCSĐ 1. Nguyên tắc 11 22 33 44 55 THOÁN KEÁT  G  ÑOÀNG  HÔÏP  TÍNH  TÍNH  NHAÁT  BOÄ,  XAÂY  KHOA  ÑAÛNG LYÙ  NHAÁT  VAØ  HOÏC LUAÄN  QUAÙN  CHOÁN &  G THÖÏC  11
 11. 2. Phương châm • Gaén vôùi thöïc hieän nhieäm vuï chính trò cuûa TCCSÑ. • Gaén vôùi coâng taùc toå chöùc, vôùi phong traøo caùch maïng cuûa quaàn chuùng. • Môû roäng, khuyeán khích thöïc haønh daân chuû. • Thoâng tin kòp thôøi, ña daïng nhöng coù ñònh höôùng. • Toaøn chi boä laøm coâng taùc tö töôûng.
 12. Cùng trao đổi!
 13. Bài  tập:  Các  nhóm  phân  tích  thực  trạng  công  tác  tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=193

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2