intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 12: Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:60

372
lượt xem
88
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 12: Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Vị trí, quan điểm, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp KTGS, nghiệp vụ công tác KTGS của tổ chức cơ sở Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 12: Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở Đảng

 1. Hiểu được vị trí, nhiệm vụ và  phương pháp kiểm tra, giám sát của Đảng MỤC TIÊU  Biết rõ nội dung, phạm vi,  trách nhiệm tiến hành công tác kiểm tra đảng. Vận dụng vào công tác kiểm tra đảng  ở từng cơ sở đảng
 2. NỘI DUNG Vị trí, quan điểm, nhiệm vụ, nguyên tắc, phương pháp KTGS Nghiệp vụ công tác KTGS của tổ chức cơ sở Đảng
 3. TÀI LIỆU - Giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính  năm 2009: Nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể  ở cơ  sở (T.1, tr.182­212)  ­ Điều lệ Đảng ĐH XI (chương VII). ­ Hướng dẫn 06 ngày 25 tháng 7 năm 2007 về giám sát  đảng viên. ­  Văn  kiện  Đại  hội  đại  biểu  toàn  quốc  lần  thứ  XI,  Tr.262­ 263. ­ Quyết định 46­QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 về  công tác KTGS của Đảng và UBKT các cấp. ­  Quy  định  47­QĐ/TW  ngày  01  tháng  11  năm  2011  về  những điều đảng viên không được làm.
 4. Mời bạn phát biểu!  Thế nào là kiểm tra?  Thế nào là giám sát?  Kiểm tra của Đảng là thế nào?  Giám sát của Đảng là thế nào?
 5. Sự giống & khác nhau Ñoái töôïng kieåm tra: Veà phöông phaùp vaø hình + Chuû theå KT roäng hôn thöùc: chuû theå GS, toå chöùc + Giaùm saùt khoâng ñi Ñaûng vaø Ñaûng vieân vöøa saâu thaåm tra, xaùc minh, laø ñoái töôïng kieåm tra khoâng xem xeùt thi haønh vöøa laø chuû theå kieåm tra kyû luaät nhö moät cuoäc kieåm tra. Thoâng qua quan Ñoái töôïng giaùm saùt: saùt, theo doõi ñeå phaùt + Ñaûng vieân chæ laø ñoái hieän vaán ñeà ñeå phaûn töôïng GS vaø chæ ñöôïc GS aùnh vôùi toå chöùc Ñaûng khi ñöôïc toå chöùc coù vaø caù nhaân, kịp thôøi thaåm quyeàn phaân coâng caûnh baùo, ngaên ngöøa traùnh xaûy ra sai phaïm. + Ñoái töôïng giaùm saùt + Kieåm tra tieàn haønh roäng hôn ñoái töôïng kieåm theo qui trình, coi troïng tra vì goàm caø thöôøng thaåm tra, xaùc minh; sau
 6. KTGS là hoạt động tất yếu  của mọi tổ chức và con người trong xã hội  Là chức năng lãnh đạo của Đảng,  là bộ phận trong công tác xây dựng Đảng 1. Vị trí của KTGS Từ thực trạng của Đảng và  tình hình hiện nay đòi hỏi phải đẩy mạnh KTGS Xuất phát từ vị trí và yêu cầu của tổ chức cơ sở Đảng
 7. “Công việc của Đảng và NN ngày càng nhiều. Muốn hoàn thành tốt mọi việc thì toàn thể đảng viên và cán bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh đường lối và chính sách của Đảng. Và muốn như vậy, thì các cấp ủy Đảng phải tăng cường công tác kiểm tra. Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm tròn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với NN, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng và tổ chức”.  (Hồ Chí Minh: Toàn tập Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t11, tr 300)
 8. Cấp  ủy viên  Số đảng viên bị thi  bị thi hành kỷ  Đảng bộ  hành kỷ luật ở các  luật là 354  TP.HCM  đồng chí  lĩnh vực: Đảng 86  KTGS 1.591 đảng  (27,46%)  đồng chí (6,63%);  gồm:  quận,  đã phát  viên vi phạm  hiện chính quyền 423  quy định 47 đã  huyện ủy viên  (32.81%);  đoàn thể  xử lý kỷ luật  và tương  71 (5,52%); LLVT  1.289 đảng  đương 26  353 (27,73%);  viên đồng chí;  Đảng ủy viên  2008 – SXKDDV 158  2010 147 đồng chí,  (12.22%); Khác 198  chi ủy viên   (55,36% 181 đồng chí
 9. Thanh tra TP  Kỷ luật  tiến hành  Đáng chú  Năm  489 đảng  271 cuộc  ý số vụ án  thanh tra  2012 tham   toàn  viên  KT­XH phát  hiện 54 cơ  nhũng bị  đảng (tăng   quan đơn vị  khởi tố   bộ  5,16% so  có sai phạm  tăng so với  về KT. Hơn  cùng kỳ (4  TP.HCM với năm  48 tỉ đồng  vụ ­ 10 bị  và hơn  2011) 52.000.000 can) m2 đất
 10. THỰC HIỆN NQTW 4  ­  Cách  chức  hết  các  chức  vụ:  1  Thi  hành  kỷ  luật  3  tổ  chức  đảng  và  6  cán  bộ diện Thành ủy quản lý. đồng  chí  BTĐU,  phó  chủ  tịch  hội  ­ Cảnh cáo: 3 tổ chức đảng gồm:  đồng thành viên, TGĐ TCTXDSG –  +  Ban  thường  vụ  đảng  ủy  TNHHMTV. CTTNHHMTV Dược SG. ­  Khai  trừ  đảng:  1  đồng  chí  +  Ban  thường  vụ  TCTXDSG  (2005­ PBTĐU, TGĐ, thành viên hội đồng  2010). thành viên CTTNHHMTV Dược SG  +  Ban  thường  vụ  TCTXDSG  –  ­ UBKT  Thành  ủy  đã  xem  xét,  thi  TNHHMTV (2010 – 2015) hành kỷ luật 3 đồng chí ­ Khiển trách: 2 đồng chí gồm: +  Khiển  trách  BT  huyện  ủy  +  Bí  thư  đảng  ủy  khối  cơ  sở  Bộ  TN&MT Cần Giờ +  Ủy viên Ban TVĐU, thành viên hội  + Khiển trách PBT thường trực  đồng  thành  viên  phó  TGĐ  TCTXDSG­  huyện ủy Cần Giờ TNHHMTV + Cảnh cáo UVBTV huyện  ủy,  ­  Cảnh  cáo  2  đồng  chí  gồm:  Bí  thư  ĐU,  trưởng  ban  tổ  chức  huyện  ủy  chủ  tịch  hội  đồng  thành  viên,  Hóc Môn CTTNHHMTV  Dược  SG;  nguyên  CTHĐQT ­TCTXDSG (2005­2010)
 11. 2. Quan điểm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát:  • Phải  được  tiến  hành  công  khai,  dân  chủ,  khách  quan,  thận  trọng và chặt  chẽ theo  đúng  nguyên tắc, phương pháp công  tác đảng. • Gắn  công  tác  tư  tưởng  với  công  tác  tổ  chức  và  đổi  mới  PTLĐ của Đảng; phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu  lực, hiệu quả,  • Thực  hiện  đồng  bộ  giữa  KT  và  GS;  “giám  sát  phải  mở  rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm” chủ động phòng  ngừa  vi  phạm,  kịp  thời    phát  huy  mặt  tích  cực,  khắc  phục  thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. • Phải kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính. Khi các vụ  việc vi phạm  được phát hiện, phải kiên quyết xử lý nghiêm  minh để răn đe và giáo dục. • Đề  cao  trách  nhiệm  của  TCĐ  và  đảng  viên;  phát  huy  trách  nhiệm  các  tổ  chức  trong  HTCT  và  nhân  dân  trong  công  tác  KTGS.
 12. ̣ NGÀY 8/2/2012 BÔ TR ƯỞNG BÔ GTVT ĐINH LA THĂNG  ̣ ̣ ̉ QUYẾT ĐINH BÔ NHIÊṂ ÔNG DƯƠNG CHÍ DŨNG LÀM CUC TR ̣ ƯỞNG CUC HA ̣ ̉ ̣ ̀NG HAI VIÊT NAM
 13. NGUYỄN ĐỨC KIÊN TỪNG LÀ DOANH NHÂN THÀNH ĐAT CUA NĂM 201 ̣ ̉
 14. ̣ NGÔI BIÊT TH Ự CUA NGUYÊ ̉ ̃N ĐỨC KIÊN RÔNG 1,3 ha  ̣ ở SỐ 27 ĐƯỜNG  ̣ XUÂN DIÊU, PH ƯỜNG QUANG AN,  QUÂN TÂY HÔ ̉ ̣ ̀, HÀ NÔỊ
 15. “Tôi  hết  sức  buồn!  Cách  mạng  Tháng  Tám,  5.000  đảng  viên  mà  thắng  lợi.  Giờ  Vinashin,  6.000  đảng  viên  mà  tê  liệt  như  thế:  làm  trái,  đầu  tư  tràn  lan,  trái pháp luật. Cả thời gian kéo  dài tôi không nhận được bất cứ  đơn thư nào của một đảng viên  nào  báo  cáo.  Đồng  chí  đứng  đầu  thì  bầu  vô  hết  cấp  ủy  này,  cấp ủy khác. Vậy đảng bộ vững  Năm 2012, Doanh thu của các TĐ,  mạnh là thế nào?”  TCTNN  Đạt  92%  kế  hoạch.  Tổng  lợi nhuận trước thuế giảm 5%; nộp  ngân  sách  giảm  12%.  Tổng  số  lỗ  lũy  kế  theo  báo  cáo  tài  chính  hợp  (Hội nghị Chính Phủ với các tập đoàn, Tổng  nhất của 10 TĐ, TCT lớn tính đến   công ty nhà nước  ngày 16/01/2013) cuối năm 2012 là 17.730 tỉ đồng
 16. 3. Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát: *  Tăng  cường  giáo  dục  chính  trị,  tư  tưởng,  nghiên  cứu  NQ,  CT  của  Đảng;  đấu  tranh  chống  những  biểu  hiện  tiêu  cực,  suy  thoái;  tăng  cường quản lý, giáo dục,  rèn  luyện  cán  bộ,  đảng  viên;  ngăn  chặn  các  sai  phạm,  góp  phần  chủ  động  thực  hiện  có  hiệu  quả công tác KTGS và kỷ  luật của Đảng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=372

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2