intTypePromotion=3

Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 13: Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với chính quyền cơ sở

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
60
lượt xem
23
download

Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 13: Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với chính quyền cơ sở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

  Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 13: Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với chính quyền cơ sở" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tất yếu phải có sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với chính quyền cơ sở, nội dung và phương pháp lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với chính quyền cơ sở. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 13: Sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với chính quyền cơ sở

 1. Mục tiêu - Hiểu được tính tất yếu phải có sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với chính quyền cơ sở. - Nắm được nội dung, phương thức của tổ chức đảng lãnh đạo chính quyền cơ sở. - Biết vận dụng nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng vào cơ sở. - Kiên định quan điểm chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chính quyền.
 2. Tài liệu  ­ Giáo trình lý luận chính trị 2004 (Trang  231­248) ­  Đề  cương  Xây  dựng  Đảng  2006  –  Trường  cán  bộ  thành  phố  Hồ  Chí  Minh (Trang 169­174) ­  Văn  kiện  Đại  hội  đại  biểu  toàn  quốc  lần XI
 3. Nội dung I. TẤT  YẾU  PHẢI  CÓ  SỰ  LÃNH  ĐẠO  CỦA  TỔ  CHỨC  CƠ  SỞ  ĐẢNG  ĐỐI  VỚI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ II.  NỘI  DUNG  VÀ  PHƯƠNG  PHÁP  LÃNH  ĐẠO  CỦA  TỔ  CHỨC  CƠ  SỞ  ĐẢNG  ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ
 4. Câu hỏi thảo luận 1. Tại  sao  nói  Đảng  lãnh  đạo  chính  quyền  cơ sở là một tất yếu? 2. Những  công  việc  chủ  yếu  trong  sự  lãnh  đạo  của  Đảng  đối  với  chính  quyền  cơ  sở? 3. Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của  Nhà nước  ở cơ sở có gì chung có gì khác  nhau?
 5. I. TẤT YẾU PHẢI CÓ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC  CƠ SỞ ĐẢNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ
 6. 1.  Từ  nguyeân  lyù  cuûa  Chủ  nghĩa  Mác  ­  Lênin:“Chính  quyeàn  laø  vaán  ñeà  cô  baûn  cuûa  moïi  cuoäc  caùch  maïng”  caùch  maïng  Vieät  nam  cuõng quaùn trieät theo nguyeân lyù caùch maïng  ñoù. 7
 7. 2. Ñaûng coäng saûn Vieät nam laø Ñaûng caàm  quyeàn, Ñaûng taát yeáu laõnh ñaïo chính quyeàn ôû caùc caáp, keå caû ôû cô sôû. Tröïc tieáp   Tröïc tieáp toå  Caáp haønh  phụïc vuï  chöùc thöïc  chính cuoái  daân. hieän ĐL, CS,  cuøng. PL. CHÍNH QUYEÀN CÔ SÔÛ LÀØ
 8. 3. Chính  Muoán giữ vöõng  Muoán naâng cao  quyeàn  kyõ cöông, baûn  naêng löïc quaûn  chaát cuûa daân,  nhaø  do daân, vì daân,  lyù, ñieàu haønh,  nöôùc  taát yeáu phaûi  khoâng theå  Vieät  coù söï laõnh ñaïo  thieáu söï laõnh  Nam  cuûa Ñaûng ñaïo cuaû Ñaûng hieän nay  laø chính  Chính quyeàn  quyeàn  caàn coù ñònh  mang  höôùng veà chính  baûn  trò neân phaûi  chaát  coù söï laõnh ñaïo  cuûa giai  cuûa Ñaûng caáp  coâng  nhaân  Chính quyeàn  (cuûa  daân, do  Cô sôû
 9. BÀI TẬP •   Mỗi  nhóm  có  30  phút  thảo  luận  một  tình  huống, nội dung:  a.Xoay  quanh  hoạt  động  lãnh  đạo  của  chính  quyền cơ sở. b.Nội  dung,  phương  thức  lãnh  đạo  của  đảng  ủy đối với chính quyền cơ sở. Chú ý: Các nhóm lần lượt trình bày tình huống  dưới dạng tiểu phẩm •  Nhóm 2 trình bày cách xử lý tình huống của  nhóm 1 đưa ra; nhóm 3 … nhóm 2; nhóm 1 …  nhóm 3…
 10. II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA TỔ  CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ:
 11. 1. Coâng taùc quản lý  c u û a  c h ín h   ­  Công  cụq uủ   ch y  eyàến u :để  quản  lý toàn bộ đời sống xã hội  ở  cơ sở bao gồm: an ninh chính  trị,  trật  tự  trị  an,  kinh  tế,    văn  hóa,  y  tế,  giáo  dục,…  là  công  cụ  chủ  yếu  để  nhân  dân  thực  hiện  quyền  làm  chủ. ­  Đối  tượng  quản  lý  của  chính  quyền  gồm  toàn  bộ  công  dân  ở  cơ  sở,  các  tổ  chức kinh tế, văn hóa, xã hội,  toàn bộ tài nguyên đất đai tài  nguyên lao động trên địa bàn 
 12. ­  Biện  pháp  quản  lý  của  chính  quyền:  chính  quyền  quản lý xã hội bằng pháp luật  đồng thời sử dụng các  biện  pháp  hành  chính,  kinh  tế,  giáo  dục,  cưỡng  chế. ­ Chính quyền  ở cơ sở là nơi chấp hành các quyết định  của Nhà nước cấp trên, vừa là người cụ thể các Nghị  quyết  của  Đảng  thành  chương  trình  hành  động,  đồng  thời  chịu  sự  giám  sát  của  quần  chúng  nhân  dân  ở  địa  phương.
 13. Chaáp haønh quyeát  ñònh Nhaø nöôùc caáp  treân Cuï theå  Moái quan heä  Chòu söï  cuûa chính  hoùa NQ  giaùm saùt  quyeàn cô sôû cuûa toå  cuûa daân chöùc  ñaûng  Tuaân theo phaùp luaät cuøng  caáp Chuù  “CQ  yù phöôøng  khoâng  quaûn  lyù  toaøn  dieän  caùc  hoaït  ñoäng  saûn  xuaát,  ñôøi  soáng  daân  cö  treân  ñòa  baøn  nhö CQ xaõ song coù nhieäm vuï raát quan troïng trong 
 14. Ñaûm baûo  Ñaûm baûo  lôïi ích chính  quyeàn  ñaùng cuûa  laøm chuû  nhaân daân cuûa nhaân  Muïc ñích  Muïc ñích  daân quaûn lyù  quaûn lyù  cuûa chính  cuûa chính  quyeàn quyeàn Giaûi quyeát  Ngaên chaën, traán aùp  ñuùng caùc  moïi haønh vi xaâm  moái quan heä,  phaïm daân chuû lôïi  thuùc ñaåy söï  ích cuûa nhaân daân phaùt trieån
 15. 2. Những công việc chủ yếu của Đảng  bộ ở cơ sở đối với chính quyền:
 16. Xây dựng và thực hiện Trực tiếp lãnh đạo  Lãnh đạo trực tiếp đối với  Quy chế làm việc giữa bí  công tác cán bộ trong  cuộc bầu cử  giới thiệu  thư cấp ủy, chủ tịch  việc xây dựng tổ chức  đảng viên và người ngoài  UBND và Chủ tịch MTTQ,  chính quyền. đảng tham gia bộ máy chính  những người đứng đầu  quyền đúng nguyên tắc, tiêu  trong hệ thống chính trị,  chuẩn. Lãnh đạo chính  quyền thông qua tổ  Tổ chức  chức đảng và đảng  c ơ s ở  viên làm việc trong  Đ ản g cơ quan chính    quyền. Nắm vững các Nghị  quyết, điều kiện thực  Laõnh ñaïo  tiễn ở cơ sở để định ra  baèng daân  phương hướng, mục tiêu  chuû thuyeát  về KTXH, ANQP làm định  hướng cho chính quyền. phuïc, neâu  göông…
 17. 2.1.  Ñeà  ra  phöông  höôùng,  chuû  tröông,  muïc  tieâu chuû yeáu lôùn laøm ñònh höôùng cho chính  quyeàn hoaït ñoäng: ­ Caên cöù ñeà ra phöông höôùng muïc  tieâu… ­ Noäi dung ñeå ñeà ra phöông höôùng… ­  Laõnh  ñaïo  chính  quyeàn  thöïc  hieän  NQ  Ñaûng,  quyeát  ñònh  chính  quyeàn  caáp  treân.. ­  Toå  chöùc  ñaûng  khoâng  ra  leänh  cho  chính quyeàn, khoâng quyeát ñònh nhöõng  nhieäm vuï thuoäc chöùc naêng cuûa chính  quyeàn…
 18. 2.2. CHOÏN VAÁN ÑEÀ TROÏNG ÑIEÅM ÑEÅ RA NGHÒ  QUYEÁT: Ñaûm baûo thöïc quyeàn cuûa cô  Vò trí vaán  quan quyeàn löïc. ñeà troïng  ñieåm laø nhöõng  Ra nghò quyeát “nhöõng vaán ñeà  maâu  lôùn”  lieân  quan  ñeán  cuoäc  thuaãn  chuû yeáu,  soáng,  quyeàn  lôïi  ND  ñòa  ñieåm töïa,  phöông. vieäc chính,  gaáp… Ra nghò quyeát “Nhöõng vaán ñeà  khoâng  lôùn  nhöng  laø  thôøi  söï  noùng hoåi, phaûi giaûi quyeát”.
 19. 2.3. NAÉM VÖÕNG KHAÂU COÂNG TAÙC  CAÙN BOÄ: ­ Caáp uûy tröïc tieáp laõnh  ñaïo… ­  Phaân  roõ,  kieåm  tra  caùc  toå  chöùc  hoaït  ñoäng  ñuùng  chöùc  naêng… ­ Quaûn lyù caùn boä theo phaân  caáp…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản