intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 14: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:48

203
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

 Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 13: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương thức lãnh đạo và sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, những biện pháp chủ yếu để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 14: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở

 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ­    Hiểu  phương  thức  lãnh  đạo  của  Đảng,  vai  trò  của  phương  thức  lãnh  đạo  ­  Quan  điểm  chỉ  đạo  và  những  biện    pháp  chủ  yếu  để  đổi  mới  phương  thức lãnh đạo. ­ Vận dụng để đổi mới phương thức  lãnh đạo của Đảng ở cơ sở.
 2. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Giáo  trình  TCLLCT  –  Hành  chính­  nghiệp  vụ  công  tác  đảng,  đoàn  thể  ở  cơ sở –2009  • Nghị quyết Trung ương 5 khóa X   • Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc  lần thứ XI • Cương  lĩnh  xây  dựng  đất  nước  trong  thời kỳ quá độ lên CNXH
 3. I. Phương  thức  lãnh  đạo  và  sự  cần  thiết  phải  đổi  mới  phương  thức  lãnh đạo của đảng ở cơ sở. 1. Quan niệm về phương thức lãnh đạo. 2. Vai trò của phương thức lãnh đạo 3.  Thực  trạng  của  phương  thức  lãnh  đạo
 4. Câu hỏi: 1.  Phương  thức  lãnh  đạo  của  Đảng  ở  cơ sở là gì? Chi bộ, đảng bộ lãnh đạo  bằng phương pháp, cách thức nào? 2.  Vai  trò  của  phương  thức  lãnh  đạo  đối với hoạt động lãnh đạo của Đảng? 3.  Phương  pháp,  cách  thức  nào  đang  thực  hiện  ở  cơ  sở  cần  được  đổi  mới?  Tại sao?
 5. 1. Quan niệm về phương thức lãnh đạo. Phương thức lãnh đạo của Đảng  ở cơ sở là  phương pháp, cách thức, lối  làm  việc  mà  chi  bộ,  đảng  bộ  tác  động  vào  đối  tượng  lãnh  đạo,  nhằm  thực  hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ  sở.
 6. 2. Vai trò của phương thức lãnh    đạo. 2.  Vai  trò  phương  thức  lãnh  đạo  của  Đảng       ­  Phương  thức  lãnh  đạo  có  vai  trò  đặc  biệt  quan  trọng,  là  phương  tiện  để thực hiện nội dung lãnh đạo  Nếu  không  xác  định  được  phương  thức  lãnh  đạo  đúng  thì  chất  lượng,  hiệu  quả  lãnh  đạo  thấp,  thậm  chí vô hiệu hóa đường lối, chủ trương  của Đảng
 7. ­2. Vai trò c Phương  thủứa ph c  lãnh  đạo ứlà  ương th công  cụ,  c lãnh  phươ o. tiện  để  chuyển  tải  nội  dung  đạng  lãnh đạo của Đảng ­Nội dung đúng + phương thức đúng =>        ­  Phương  thức  lãnh  đạo  có  vai  trò  hi ệ u qu ả  cao đặc  biệt  quan  trọng,  là  phương  tiện  ­  Nội  dung  đúng  +  phương  thức  sai  =>  để thực hiện nội dung lãnh đạo  hiệu quả thấp ­  NộNi ếdung  u  không  xác hợđp ịnh  không  phù  đượ +  phươ ng c  phthươức ng  thứ=>  đúng  c  lãnh  sửa  đổại o đđúng  ường thì  lối chất  phù  lượ hợpng,  hiệu  quả  lãnh  đạo  thấp,  thậm  chí vô hiệu hóa đường lối, chủ trương  của Đảng
 8. Nh ư vậy:  ủa phương thức lãnh  2. Vai trò c đạ­ o.Phương  thức  lãnh  đạo  là  yếu  tố  quan  trọng  tác  động  trực  tiếp  đến  chất  lượng lãnh đạo của Đảng       ­  Phương  thức  lãnh  đạo  có  vai  trò  đặc  bi­ Các t ệt  quan  ổ chtrứọc c ng,  ơ slà  ở đphương  ảng c tiện  ần xây  đểdự th ực hi ng  nội ện n ội dung lãnh đ dung  đúng  đắn, ạo xác  lập  phươ ếu  ứkhông  Nng th c lãnh đạxác  o phù hđợ p,  thườ ịnh  đượng c  ph ương đổthi ứ xuyên  mc ới lãnh  PTLĐ   đạo phù  hợp thì  đúng  với ch yêu  ất  cầu, nhi lượ ng,  hiệệm v ụ trong tình hình m u  qu ả  lãnh  đạo  thấớ p, i. thậm  chí vô hiệu hóa đường lối, chủ trương  của Đảng
 9. 3.  Thực  trạng  phương  thức  lãnh  đạo  của Đảng ở cơ sở hiện nay * Ưu điểm ­  Các  cấp  ủy,  tổ  chức  đảng  nhận  thức rõ hơn về PTLĐ ­  Chú  trọng  xây  dựng  quy  chế  làm  việc ­  Từng  bước  khắc  phục  tình  trạng  Đảng lấn sân, bao biện, làm thay công  việc của chính quyền
 10. ­  Phong  cách,  lề  lối  làm  việc  của  cán  bộ, đảng viên có tiến bộ ­  Công  tác  chính  trị  tư  tưởng  có  bước  đổi mới ­    Chất  lượng,  hiệu  quả  của  công  tác  kiểm tra, giám sát được nâng lên.
 11. • Hạn chế       ­ Nhiều cấp  ủy, tổ chức đảng chưa chú       trọng đổi mới PTLĐ ­  Năng  lực  vận  dụng,  cụ  thể  hóa,  tổ  chức  thực  hiện  nghị  quyết  còn  hạn  chế
 12. + Chậm đổi mới phong cách, lề lối làm       việc +  Bệnh  thành  tích còn nặng  và  khá  phổ       biến + Hạn chế trong công tác tư tưởng, công  tác cán bộ, công tác k. tra, gíam sát
 13. II.  Những  biện  pháp  chủ  yếu  để  đổi  mới  phương  thức  lãnh  đạo  của Đảng ở cơ sở. 1. Quán triệt và thực hiện quan điểm  chỉ  đạo  của  Đảng  về  đổi  mới  phương thức lãnh đạo.
 14. Thứ nhất: Đổi mới phương thức lãnh đạo  gắn với đổi mới, chỉnh đốn TCCSĐ Thứ  hai:  Đổi  mới…  phải  kiên  định  thực  hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động  của Đảng Thứ  ba:  Đổi    mới…  phải  chủ  động,  tích  cực,  có  quyết  tâm  cao;  phải  bám  sát  thực  tiễn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm   Thứ tư: Đổi mới… phải phù hợp với đặc  điểm, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của  từng loại hình TCCSĐ 
 15. 2. Những biện pháp chủ yếu. Câu  hỏi:  Theo  Anh  (Chị)  cần  làm  gì  để    đổi  mới  phương  thức  lãnh  đạo  của Đảng ở cơ sở?  
 16. 2. Những biện pháp chủ yếu. Nâng  cao  nhận  thức  về  sự  cần  thiết  phải đổi mới PTLĐ của đảng Đổi mới cách ra nghị quyết và tổ chức  thực hiện  nghị quyết Xây dựng, thực hiện chương trình công  tác, quy chế làm việc,  chế độ báo cáo Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ  sở, chú trọng đổi mới phong cách làm  viTăng  ệc  cường  công  tác  kiểm  tra,  giám  sát của cấp ủy cơ sở Thực  hiện  thí  điểm  chủ  trương  nhất  thể hóa cán bộ
 17. Tình huống 3: Đảng viên không gương  mẫu trong giải tỏa mặt bằng. Nhà đảng viên A nằm trong diện  di  dời  cùng  với  50  hộ  dân  khác.  Hầu  hết  các  hộ  đều  vui  vẻ  nhận  tiền  đền  bù, di dời. còn lại 6 hộ trong đó có hộ  đảng  viên    A  là  cán  bộ  hưu  trí  không  chấp hành. Giải quyết thế nào?
 18. Tình  huống  4:  Xã  P  nằm  trong  dự  án  phát  triển  khu  công  nghiệp.  Nhiều  hộ  dân  ở  thôn  A  và  B    có  đất  chuyển  nhượng đã nhận tiền và giao đất cho xí  nghiệp, nhưng còn khoảng 10% hộ dân  không  nhận  tiền,  không  bàn  giao  đất.  Khi  xí  nghiệp  thi  công  thì  nhiều  nông  dân kéo lên ngăn cản. đặc biệt, liên tiếp  xẩy ra 3 vụ rải truyền đơn tố cáo CT xã  (UVTV)  và  một  số  cán  bộ  ủy  ban  ăn  chặn tiền chuyển nhượng đất của dân.  Là bí thư đồng chí xử lý thế nào?
 19. Tình huống 5: Đảng  viên  D  là  phó  bí  thư,  chủ  tịch  UBND  xã,  qua  kiểm  tra,  UBKT  huyện  ủy  kết  luận  đồng  chí  D  sử  dụng bằng TNPTTH giả để đi học đại  học. có 3  ý kiến xử lý như sau: 1.  Buộc  thôi  việc  (vi  phạm  nghị  định số 35/NĐ­CP ngày 17.3.2005) 2. Xử lý hình sự 3.  Xử  lý  kỷ  luật  bằng  hình  thức  cảnh cáo, hoặc cách chức vụ Đảng  Vậy, vấn đề này xử lý thế nào?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=203

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2