intTypePromotion=1

Bài giảng lý thuyết vi xử lý - Chương 2: Phần cứng vi điểu khiển 8051

Chia sẻ: Tran Van Hieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
152
lượt xem
50
download

Bài giảng lý thuyết vi xử lý - Chương 2: Phần cứng vi điểu khiển 8051

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng lý thuyết vi xử lý - chương 2: phần cứng vi điểu khiển 8051', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng lý thuyết vi xử lý - Chương 2: Phần cứng vi điểu khiển 8051

 1. Ð I H C CÔNG NGHI P TP. H CHÍ MINH KHOA CÔNG NGH ðI N T B MÔN ðI N T CÔNG NGHI P BÀI GI NG LÝ THUY T VI X LÝ Giáo viên: PH M QUANG TRÍ TP. H CHÍ MINH THÁNG 09-2009 09-
 2. Ð I H C CÔNG NGHI P TP. H CHÍ MINH KHOA CÔNG NGH ðI N T B MÔN ðI N T CÔNG NGHI P CHƯƠNG 2 PH N C NG VI ðI U KHI N 8051
 3. GI GI I THI U CHUNG M t s ñ c trưng cơ b n c a chip 8051: B nh chương trình (ROM) bên trong: 4 KB B nh d li u (RAM) bên trong: 128 byte B nh chương trình (ROM) bên ngoài: 64 KB (t i ña) B nh d li u (RAM) bên ngoài: 64 KB (t i ña) 4 port xu t nh p (I/O Port) 8 bit. port 2 b ñ nh th i (Timer) 16 bit. M ch giao ti p n i ti p (Serial Port). M ch x lý ng t (Interrupt). B x lý bit (thao tác trên các bit riêng l ). 210 210 v trí nh ñư c ñ nh ñ a ch , m i v trí 1 bit. Th Th c hi n phép nhân/chia trong 4 s.
 4. GI GI I THI U CHUNG Các Các phiên b n khác c a chip 8051: Vi Vi ñi u khi n 80C31 / 80C32: ROM ROM trong không tích h p RAM RAM trong 128 byte (31) / 256 byte (32) B ñ nh th i 2 b (31) / 3 b (32) Tín Tín hi u ng t 5 tín hi u (31) / 6 tín hi u (32) C ng xu t/nh p 32 chân
 5. GI GI I THI U CHUNG Các Các phiên b n khác c a chip 8051: Vi Vi ñi u khi n 80C51 / 80C52: ROM ROM trong 4 KB (51) / 8 KB (52) dùng PROM RAM RAM trong 128 byte (51) / 256 byte (52) B ñ nh th i 2 b (51) / 3 b (52) Tín Tín hi u ng t 5 tín hi u (51) / 6 tín hi u (52) C ng xu t/nh p 32 chân
 6. GI GI I THI U CHUNG Các Các phiên b n khác c a chip 8051: Vi Vi ñi u khi n 87C51 / 87C52: ROM ROM trong 4 KB (51) / 8 KB (52) dùng UV-EPROM UV- RAM RAM trong 128 byte (51) / 256 byte (52) B ñ nh th i 2 b (51) / 3 b (52) Tín Tín hi u ng t 5 tín hi u (51) / 6 tín hi u (52) C ng xu t/nh p 32 chân
 7. GI GI I THI U CHUNG Các Các phiên b n khác c a chip 8051: Vi Vi ñi u khi n 89C51 / 89C52: ROM ROM trong 4 KB (51) / 8 KB (52) dùng Flash ROM RAM RAM trong 128 byte (51) / 256 byte (52) B ñ nh th i 2 b (51) / 3 b (52) Tín Tín hi u ng t 5 tín hi u (51) / 6 tín hi u (52) C ng xu t/nh p 32 chân
 8. GI GI I THI U CHUNG Các Các phiên b n khác c a chip 8051: Vi Vi ñi u khi n 89C1051 / 89C2051: ROM ROM trong 1 KB (1051) / 2 KB (2051) dùng Flash ROM RAM RAM trong 64 byte (1051) / 128 byte (2051) B ñ nh th i 1 b (1051) / 2 b (2051) Tín Tín hi u ng t 3 tín hi u (1051) / 5 tín hi u (2051) C ng xu t/nh p 15 chân
 9. GI GI I THI U CHUNG Các Các phiên b n khác c a chip 8051: Vi Vi ñi u khi n 89V51RB2 / RC2 / RD2: ROM ROM trong 16 KB (RB) / 32 KB (RC) / 64 KB (RD) dùng Flash ROM ROM ROM trong có tính năng ISP và IAP. RAM RAM trong 1 KB B ñ nh th i 3 b + 1 Watch-dog Tín Tín hi u ng t 8 tín hi u C ng xu t/nh p 32 chân Thanh Thanh ghi DPRT 2 thanh ghi T n s xung clock 0 – 40 MHz Chu Chu n giao ti p PPI, SPI, UART PCA PCA có tính năng PWM và Capture/Compare
 10. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 ðơn v x lý trung tâm → tính toán và ñi u khi n quá trình ho t ñ ng c a toàn h th ng
 11. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 M ch dao ñ ng → t o tín hi u xung clock cung c p cho các kh i trong chip ho t ñ ng
 12. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 B nh d li u trong chip → lưu tr các d li u
 13. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 B nh chương trình trong chip → lưu tr chương trình ho t ñ ng c a chip
 14. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 Các port xu t/nh p → ñi u khi n vi c xu t nh p d li u dư i d ng song song (8 bit) gi a trong và ngoài chip
 15. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 ði u khi n bus → ñi u khi n ho t ñ ng c a h th ng bus và vi c di chuy n thông tin trên h th ng bus
 16. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 Các thanh ghi khác → lưu tr d li u c a các port xu t/nh p, tr ng thái làm vi c c a các kh i trong chip trong su t quá trình ho t ñ ng c a h th ng.
 17. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 B ñ nh th i → dùng ñ ñ nh th i gian ho c ñ m s ki n (ñ m xung) thông qua các chân T0, T1
 18. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 Port n i ti p → ñi u khi n vi c xu t nh p d li u dư i d ng n i ti p gi a trong và ngoài chip thông qua các chân TxD, RxD
 19. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 ði u khi n ng t → nh n tín hi u ng t t bên ngoài (INT0\ INT1\ (INT0\, INT1\), b ñ nh th i và c ng n i ti p, l n lư t ñưa các tín hi u ng t này ñ n CPU ñ x lý
 20. SƠ SƠ ð KH I VI ðI U KHI N 8051 H th ng bus → liên k t các kh i trong chip l i v i nhau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2