intTypePromotion=1

Bài giảng Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia - Nguyễn Kim Nam

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

0
216
lượt xem
29
download

Bài giảng Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia - Nguyễn Kim Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia trình bày về tổng cầu. Tiêu dùng là lượng tiêu dùng cảu hộ gia đình mua sắm những tư liệu sinh hoạt hằng ngày trong giới hạn của thu nhập khả dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác định sản lượng cân bằng quốc gia - Nguyễn Kim Nam

 1. Chöông 3 LÝ THUY T XAÙC ÑÒNH SAÛN LÖÔÏNG CAÂN BAÈNG QUOÁC GIA T ng h p b i Nguy n Kim Nam 1
 2. GDP r = Toång chi tieâu döï kieán AD (C+I+G+X-M) Giaù trò haøng toàn kho ngoaøi döï kieán = 0 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 2
 3. I.TOÅNG CAÀU 1. Tieâu duøng C • Laø löôïng tieâu duøng cuûa hoä gia ñình mua saém nhöõng tö lieäu sinh hoaït haèng ngaøy trong giôùi haïn cuûa thu nhaäp khaû duïng (Yd). T ng h p b i Nguy n Kim Nam 3
 4. vôùi Yd: • - Khi coù chính phuû can thieäp: Yd = Y - Tx + Tr = Y - (Tx- Tr) Goïi T= Tx - Tr ⇒ Y d = Y − T - Khi khoâng coù chính phuû: Yd = Y T ng h p b i Nguy n Kim Nam 4
 5. • Caùc hoä gia ñình seõ duøng thu nhaäp khaû duïng ñeå tieâu duøng vaø tieát kieäm: • Yd = C + S T ng h p b i Nguy n Kim Nam 5
 6. Haøm C theo Yd: C = f(Yd+) C = C0+ Cm.Yd C0: tieâu duøng töï ñònh cuûa hoä gia ñình M c tieâu duøng t i thi u c a con ngư i khi Yd=0 Cm (hay MPC): tieâu duøng bieân cuûa hoä gia ñình theo Yd laø heä soá phaûn aûnh möùc thay ñoåi cuûa tieâu duøng khi thu nhaäp khaû duïng thay ñoåi1 ñôn vò. ∆C 0 < Cm =
 7. 2. Tieát kieäm S Tieát kieäm cuûa hoä gia ñình laø phaàn coøn laïi cuûa thu nhaäp khaû duïng (Yd) sau khi tieâu duøng (C) S = Yd – C = Yd – Co –Cm.Yd = – Co +(1 –Cm).Yd S = So + Sm. Yd T ng h p b i Nguy n Kim Nam 7
 8. S = f (Yd+) S = S0 + Sm. Yd S0: tieát kieäm töï ñònh cuûa caùc hoä gia ñình, S0 = - C0 Sm (MPS): tieát kieäm bieân, laø ñaïi löôïng phaûn aûnh löôïng thay ñoåi cuûa tieát kieäm khi thu nhaäp khaû duïng thay ñoåi 1 ñôn vò. Sm = 1- Cm Cm + Sm = 1 ∆S 0 < Sm =
 9. TD: Haøm C = 80 + 0,9Yd. Tìm haøm S, khaûo saùt vaø veõ ñoà thò 2 haøm soá treân. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 9
 10. C,S Ñöôøng C = 80 + 0,9Yd П/4 C S =-80 + 0,1Yd 800 X Ñieåm trung hoøa (Ñieåm vöøa ñuû C=Yd) Yd 0 800 C 80 800 S - 80 0 80 S 0 Yd -80 800 Löu yù: 1/ Co = - So 2/ C = ng h p b i=> nS = 0 T Yd Nguy Kim Nam 10
 11. 3. Chi tieâu ñaàu tö I - Khoaûn chi cuûa doanh nghieäp ñeå mua nhöõng saûn phaåm ñaàu tö, döï tröõ toàn kho, ñaàu tö cho nguoàn nhaân löïc. - Khoaûn chi xaây döïng nhaø môùi cuûa hoä gia ñình. T ng h p b i Nguy n Kim Nam 11
 12. • Caùc nhaân toá aûnh höôûng I: - Saûn löôïng (thu nhaäp) Y: Y↑ I↑ -Caùc nhaân toá khaùc: laõi suaát, lôïi nhuaän kyø voïng, moâi tröôøng ñaàu tö… T ng h p b i Nguy n Kim Nam 12
 13. Bieåu hieän: I = f(Y) 1. Haøm I theo Y laø haøm ñoàng bieán I = f(Y+) = I0+Im.Y ∆I 0 < Im =
 14. 4.Chi tieâu CP vaøo haøng hoaù vaø dv G Laø löôïng chi tieâu cuûa Chính phuû ñeå chi tieâu duøng thöôøng xuyeân vaø chi ñaàu tö cuûa Chính phuû. Vaäy: G = Cg + Ig T ng h p b i Nguy n Kim Nam 14
 15. Caùc quyeát ñònh chi tieâu cuûa chính phuû khoâng phuï thuoäc roõ reät vaøo saûn löôïng maø phuï thuoäc vaøo caùc chính saùch chuû quan cuûa chính phuû. Haøm chi tieâu cuûa Chính phuû laø haøm haèng G = f(Y) = G0 T ng h p b i Nguy n Kim Nam 15
 16. 5. Thueá roøng T • Thueá roøng T laø phaàn coøn laïi cuûa thueá sau khi chính phuû ñaõ chi chuyeån nhöôïng . T = Tx – Tr T ng h p b i Nguy n Kim Nam 16
 17. • Khi Y taêng : - Löôïng thueá maø Chính phuû thu ñöôïc cuõng seõ taêng. Tx =Tox + TmY - Caùc khoaûn chi chuyeån nhöôïng cuûa Chính phuû phuï thuoäc phaàn lôùn vaøo quyeát ñònh chuû quan cuûa Chính phuû, khoâng phuï thuoäc vaøo saûn löôïng Tr = Tor Ta coù: T = Tx-Tr Vaäy: T = (Tox-Tor)+ TmY => T= To + TmY T ng h p b i Nguy n Kim Nam 17
 18. T=To+TmY To: Möùc thueá töï ñònh Tm: Thueá bieân ∆T 0 < Tm =
 19. C = C0+ Cm.Yd C = 80 + 0,9.Yd T = T0 + TmY T = 10 + 0,2.Y C = f (Y) = ? C = f(Y) = ? C = C0+ Cm.Yd C = 80 + 0,9(Y-10-0,2Y) = C0+ Cm.(Y- T) = C0+ Cm.(Y- T0 – TmY) C = C0 - CmT0+ Cm(1 - Tm) Y C = 71 + 0,72.Y C’o C’m : tiêu dùng biên theo Y T ng h p b i Nguy n Kim Nam 19
 20. T↑: 0,2ñ Y↑1ñ C↑: 0,8ñ x 0,9 = 0,72ñ Yd↑: 0,8ñ S↑: 0,8ñ x 0,1 = 0,08ñ T ng h p b i Nguy n Kim Nam 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2