intTypePromotion=1

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Gia cố nền - ĐH Bách khoa Hà Nội

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
65
lượt xem
6
download

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Gia cố nền - ĐH Bách khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Kết cấu công trình: Gia cố nền" cung cấp cho người học các kiến thức tại sao phải gia cố nền, có bao nhiêu phương pháp gia cố nền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Gia cố nền - ĐH Bách khoa Hà Nội

GIA COÁ NEÀN<br /> 1. Taïi sao phaûi gia coá neàn?<br /> 2. Coù bao nhieâu phöông phaùp gia coá neàn?<br /> <br /> 4.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> •Taïi sao phaûi gia coá neàn?<br />  Khi thieát keá luoân nhaèm taän duïng toái ña khaû naêng gaùnh chòu<br /> cuûa ñaát töï nhieân<br />  Khi neàn ñaát töï nhieân khoâng ñuû khaû naêng gaùnh ñôõ coâng trình,<br /> caùc bieän phaùp gia coá ñöôïc söû duïng ñeå taêng cöôøng söùc chòu taûi,<br /> nhaát laø giaûm khaû naêng luùn cuûa ñaát neàn<br /> <br /> 4.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> •Caùc phöông phaùp gia coá neàn?<br />  Thay theá lôùp ñaát xaáu baèng ñaát toát (ñeäm vaät lieäu rôøi)<br />  Taùc ñoäng cô hoïc: ñaàm chaët baèng taï rôi, xe lu, ñaàm rung; gia taûi<br /> tröôùc hoaëc huùt chaân khoâng (keát hôïp vôùi thoaùt nöôùc); coïc vaät lieäu<br /> rôøi<br />  Taùc ñoäng hoaù hoïc: troän ñaát vôùi xi maêng, voâi treân maët; coïc hoãn<br /> hôïp ñaát – voâi, ñaát – ximaêng, phuït ximaêng hoaëc vöõa ximaêng cao<br /> aùp, …<br />  Ñaát coù coát: taêng cöôøng khaû naêng chòu keùo cuûa ñaát baèng caùc<br /> thanh kim loaïi, goã, vaûi, sôïi, löôùi – vaät lieäu ñòa kyõ thuaät<br /> <br /> 4.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> <br /> 4.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2