intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Khái niệm về nền móng - ĐH Bách khoa Hà Nội

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
43
lượt xem
9
download

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Khái niệm về nền móng - ĐH Bách khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Khái niệm về nền móng trình bày nền móng là gì, có bao nhiêu loại nền móng, thiết kế nền móng có khó và có quan trọng không, các vấn đề cơ bản của nền móng là gì? Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Khái niệm về nền móng - ĐH Bách khoa Hà Nội

KHAÙI NIEÄM VEÀ NEÀN MOÙNG<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> <br /> Neàn, moùng laø gì?<br /> Coù bao nhieâu loaïi neàn, moùng?<br /> Thieát keá neàn moùng coù khoù vaø coù quan troïng hay khoâng?<br /> Caùc vaán ñeà cô baûn cuûa neàn moùng laø gì?<br /> <br /> Taûi troïng lôùn<br /> Taûi troïng beù<br /> <br /> Seùt meàm<br /> ñeán cöùng<br /> <br /> Caùt chaët<br /> Soûi saïn<br /> <br /> Taûi troïng raát lôùn<br /> <br /> Keát caáu beân treân<br /> <br /> Moùng<br /> <br /> Neàn<br /> <br /> 1.1. KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ NEÀN MOÙNG<br /> 1.1.1. Khaùi nieäm cô baûn veà neàn moùng<br /> a. Moùng<br />  Moùng chính laø phaàn keùo daøi theâm cuûa coâng trình trong loøng<br /> ñaát. Noù tieáp nhaän taûi troïng cuûa keát caáu beân treân vaø truyeàn xuoáng<br /> neàn ñaát.<br />  Tuyø theo loaïi taûi troïng, ñaëc ñieåm cuûa neàn ñaát vaø quy moâ cuûa<br /> coâng trình maø moùng ñöôïc caáu taïo thaønh nhieàu daïng khaùc nhau,<br /> söû duïng nhöõng loaïi vaät lieäu khaùc nhau<br /> <br /> 1.1. KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VEÀ NEÀN MOÙNG<br /> 1.1.1. Khaùi nieäm cô baûn veà neàn moùng<br /> b. Neàn<br />  Laø boä phaän cuoái cuøng cuûa coâng trình, chòu taùc duïng tröïc tieáp<br /> cuûa taûi troïng coâng trình truyeàn xuoáng qua moùng.<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản