intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Kết cấu sàn - ĐH Bách khoa Hà Nội

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
50
lượt xem
13
download

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Kết cấu sàn - ĐH Bách khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Kết cấu sàn cung cấp cho người học các khái niệm chung về kết cấu sàn, các loại dầm, sàn sườn toàn khối có bản dầm, sàn sườn toàn khối có bàn kê bốn cạnh, sàn panen lắp ghép,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Kết cấu sàn - ĐH Bách khoa Hà Nội

Moân hoïc: KEÁT CAÁU COÂNG TRÌNH<br /> Ngaønh: Kieán Truùc & Quy hoaïch<br /> <br /> KẾT CẤU SÀN<br /> <br /> KHOA XAÂY DÖÏNG, TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KIEÁN TRUÙC TP.HCM<br /> <br /> 1<br /> <br /> A. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> 1 Khaùi nieäm chung<br /> 1.1 Giôùi thieäu<br /> Saøn chòu löïc tröïc tieáp taûi troïng söû duïng truyeàn<br /> taûi  daàm  coät  moùng  neàn.<br /> Ngoaøi ra, saøn coøn ñoùng vai troø vaùch cöùng ngang<br />  taêng ñoä cöùng vaø ñoä oån ñònh caàn thieát theo<br /> phöông ngang cho coâng trình.<br /> Öu ñieåm.<br /> Nhöôïc ñieåm.<br /> Phaïm vi söû duïng.<br /> <br /> 2<br /> <br /> A. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> 1.2 Phaân loaïi saøn<br /> Theo phöông phaùp thi coâng :<br /> saøn toaøn khoái<br /> saøn laép gheùp<br /> saøn baùn laép gheùp<br /> Theo sô ñoà keát caáu<br /> Saøn söôøn:<br /> - Saøn söôøn coù baûn loaïi daàm<br /> - Saøn söôøn coù baûn keâ boán caïnh<br /> - Saøn söôøn kieåu oâ côø<br /> - Saøn gaïch boäng (Hourdis)<br /> - Saøn panen laép gheùp<br /> <br /> 3<br /> <br /> A. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> Saøn khoâng söôøn :<br /> - Saøn phaúng (flat slab): baûn hoaëc panen ñaët tröïc<br /> tieáp leân coät, khoâng coù daàm.<br /> Flat-plate floor system<br /> <br /> 4<br /> <br /> A. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> Slabs on beams<br /> <br /> 5<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản