intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Móng nông - ĐH Bách khoa Hà Nội

Chia sẻ: Nguoibakhong01 Nguoibakhong01 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
50
lượt xem
10
download

Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Móng nông - ĐH Bách khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Kết cấu công trình: Móng nông" cung cấp cho người học các kiến thức về móng nông là gì, có bao nhiêu loại móng nông, các yếu tố nào phải xác định khi thiết kế móng nông, cách tính toán các yếu tố đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Kết cấu công trình: Móng nông - ĐH Bách khoa Hà Nội

MOÙNG NOÂNG<br /> 1. Moùng noâng laø gì? Coù bao nhieâu loaïi moùng noâng?<br /> 2. Caùc yeáu toá naøo phaûi xaùc ñònh khi thieát keá moùng noâng? Caùch<br /> tính toaùn caùc yeáu toá ñoù?<br /> <br /> 3.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> Moùng noâng laø gì? Coù bao nhieâu loaïi moùng noâng?<br /> 3.1.1. Ñònh nghóa<br />  Moùng noâng laø phaàn môû roäng cuûa ñaùy coâng trình, tieáp nhaän taûi troïng<br /> cuûa coâng trình vaø truyeàn vaøo ñaát neàn sao cho neàn coøn öùng xöû an toaøn vaø<br /> bieán daïng ñuû beù.Trong thöïc teá loïai moùng coù ñoä saâu coù ñoä saâu keå töø ñaùy<br /> moùng tôùi maët ñaát hay tôùi möùc nöôùc thi coâng, nhoû hôn 5-6 meùt.<br />  Moùng noâng: toaøn boä taûi troïng cuûa coâng trình truyeàn qua moùng ñöôïc<br /> gaùnh ñôõ bôûi ñaát neàn ôû ñaùy moùng, boû qua ma saùt phaàn löïc ma saùt vaø<br /> dính cuûa ñaát xung quanh moùng<br /> <br /> 3.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> 3.1.2. Phaân loaïi moùng noâng<br /> a. Theo hình daïng<br />  Moùng ñôn leäch taâm nhoû<br />  Moùng ñôn leäch taâm lôùn (moùng chaân vòt)<br />  Moùng phoái hôïp ñaët döôùi hai coät<br />  Moùng baêng (1 phöông, 2 phöông) döôùi töôøng chòu löïc, döôùi<br /> coät.<br />  Moùng beø (daïng baûn, coù söôøn, daïng hoäp)<br /> <br /> 3.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> 3.1.2. Phaân loaïi moùng noâng<br /> <br /> 3.1. KHAÙI NIEÄM CHUNG<br /> 3.1.2. Phaân loaïi moùng noâng<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản