intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

25
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và tính tất yếu khách quan của phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; Đặc trung của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 5: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam

 1. Kết cấu chương V 5.1. Khái niệm và tính tất yếu khách quan của phát  triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt  nam 5.1.1.  Khái ni ệm về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt  nam 5.1.2.  Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị  trường định hướng XHCN ở Việt nam 5.2. Đặc trung của kinh tế thị trường định hướng  XHCN ở Việt nam 5.2.1.  Đặc trưng về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường 5.2.2.  Đặc trưng về sở hữu và thành phần kinh tế 5.2.3.  Đặc trưng về quan hệ quản lý kinh tế và vai trò của nhà  nước ặc trưng về quan hệ phân phối thu nhập 5.2.4.  Đ 5.2.5.  Đặc trưng về gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 1
 2. 5.1. Khái niệm và tính tất yếu khách quan của  phát triển kinh tế thị trường định hướng  XHCN                     ở Việt nam 5.1.1.  Khái niệm về kinh tế thị trường định hướng                XHCN ở Việt nam Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là  nền  kinh  tế  vận  hành  theo  các  quy  luật  của  thị  trường  đồng  thời    góp  phần  hướng  tới  từng  bước  xát  lập  một  xã  hội  mà  ở  đó  dân  giàu,  nước  mạnh,  dân  chủ  công  bằng,  năn  minh;  có  sự  điều  tiết  của  Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 2 11/25/22 CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH LỢI ÍCH KT Ở VN
 3. Quá trình hình thành nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng XHCN. - Khi bắt đầu đổi mới (1986) Đảng ta quan niệm kinh tế hàng hóa có những mặt tích cực cần vận dụng cho xây dựng chủ nghĩa xã hội. CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 3
 4. Quá trình hình thành nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng XHCN. • - Trong quá trình đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận Đảng ta đã nhận thức rõ hơn, kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường là phương thức, điều kiện tất yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội ; từ áp dụng cơ chế thị trường đến phát triển kinh tế thị trường; đưa ra quan niệm và từng bước cụ thể hóa mô hình và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 4
 5. Quá trình hình thành nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định • hướng - Tổng kếtXHCN. thực tiễn đổi mới kinh tế, Đại hội IX khẳng định "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta". CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 5
 6. Quá trình hình thành nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định hướng XHCN. • - Đại hội XI khẳng định: "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 6
 7. Quá trình hình thành nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế thị trường định • - Đại hướng hội XII củaXHCN. Đảng có sự phát triển mới bằng việc đưa ra quan niệm: "Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 7
 8. 5.1.2 Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC 8 11/25/22 QH LỢI ÍCH KT Ở VN
 9. Một là, phát triển KTTT định hướng XHCN là phù hợp với tính quy luật phát triển khách quan CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 9
 10. Hai là, do tính ưu việt của kinh tế thị trương trong thúc đẩy phát triển CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 10
 11. Ba là, do đó là mô hình kinh tế thị trường phù hợp với nguyện vọng của nhân dân mong muốn dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 11
 12. 5.1.3 Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. • * Về mục tiêu: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là phương thức để phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 12
 13. phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 13
 14. xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội( cao tốc HN –  Quảng Ninh) 11/25/22 CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 14 LỢI ÍCH KT Ở VN
 15. Cao tốc Quảng ngải – Quảng Nam CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 15
 16. Cảng Cát lái – TP.HCM CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 16
 17. Nhà ga Nội Bài CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 17
 18. * Về quan hệ sỡ hữu và thành phần kinh tế • Sở hữu được hiểu là quan hệ giữa con người với con người trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội trên cơ sở chiếm hữu nguồn lực của quá trình sản xuất và kết quả lao động tương ứng của quá trình sản xuất hay tái sản xuất ấy trong một điều kiện lịch sử nhất định. CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 18
 19. Sở hữu bao hàm nội dung kinh tế và nội dung pháp lý. • Về nội dung kinh tế, sở hữu là cơ sở, là điều kiện của sản xuất. • Về nội dung pháp lý, sở hữu thể hiện những quy định mang tính chất pháp luật về quyền hạn, nghĩa vụ của chủ thể sở hữu • =>Nội dung kinh tế và nội dung pháp lý của sở hữu thống nhất biện chứng trong một chỉnh thể CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 19
 20. • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế có nhiều hình thức sỡ hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập tự chủ CHƯƠNG 5: KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN VÀ CÁC QH 11/25/22 LỢI ÍCH KT Ở VN 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2