intTypePromotion=1

CÂU HỎi ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Chia sẻ: Bach Hong Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
648
lượt xem
178
download

CÂU HỎi ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÂU HỎi ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ 1. Vai trò của nền sản xuất xã hội? Các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất? 2. Đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế chính tr ị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎi ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  1. CÂU HỎi ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ 1. Vai trò của nền sản xuất xã hội? Các yếu tố cơ bản của quá trình lao động sản xuất? 2. Đối tượng nghiên cứu của môn học kinh tế chính tr ị Mác-Lênin? Th ế nào là quy luật kinh tế? (khái niệm, tính chất và đặc điểm của nó). 3. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá? Hai thuộc tính c ủa hàng hoá và nguồn gốc của nó? 4. Chất và lượng của giá trị? Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng giá tr ị hàng hoá? Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa tăng năng suất lao động và tăng cường độ lao động? 5. Nguồn gốc, bản chất và chức năng của tiền tệ? 6. Khi nào tiền biến thành tư bản? Tiền với tư cách là ti ền, ti ền v ới tư cách là tư bản khác nhau như thế nào? Tại sao nói khi sức lao động tr ở thành hàng hoá thì tiền biến thành tư bản? 7. Tại sao nói m vừa được tạo ra trong lưu thông, vừa không được tạo ra trong lưu thông ? Vậy nguồn gốc m do đâu mà có? 8. Bản chất của c và u, tư bản cố định và tư bản lưu đ ộng? Căn c ứ c ủa vi ệc phân chia hai cặp phạm trù trên? 9. Trình bày quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư? Bi ểu hi ện c ủa nó trong các giai đoạn phát triển của CNTB? 10. Thế nào là tuần hoàn và chu chuyển của TB? Nhân tố ảnh h ưởng đến tốc độ chu chuyển của TB? 11. Bản chất của m và P, m’ và P’ ? Mối quan hệ giữa chúng? Vì sao nói P và P’ che đậy bản chất bóc lột của Tư Bản? 12. Phân tích sự hình thành P' và P và giá trị sản xuất? Mối quan hệ giữa giá cả thị trường với giá trị thị trường và giá cả sản xuất? 13. Bản chất của CNTB độc quyền? Tại sao nói CNTB độc quyền là chủ nghĩa đế quốc? 14. Bản chất, nguyên nhân hình thành và các hình thức bi ểu hi ện c ơ b ản của CNTB độc quyền nhà nước? 15. Phân tích tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội? Thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở Việt Nam? 16. Tính tất yếu khách quan và lợi ích của việc tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần? Đặc điểm, vai trò của các thành phần kinh t ế trong th ời kỳ quá độ ở nước ta và mối quan hệ giữa chúng? 17. Tính tất yếu khách quan và tàc dụng của công nghiệp hoá, hi ện đại hoá nền kinh tế quốc dân ở nước ta? Quan điểm của Đảng cộng sản VIệt Nam về công nghiếp hoá, hiện đại hoá? 18. Nội dung cơ bản và tiền đề để thực hiện thắng lợi sự nghi ệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta? 19. Các nguyên tắc phân bố thu nhập trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta? Vì sao phân phối theo lao động là nguyên tắc mang tính đ ịnh hướng XHCN? 20. Hiểu thế nào về toàn cầu hoá kinh tế, khu vực hoá kinh tế? Ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế ở nước ta?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2