Bài giảng môn kinh tế học quốc tế

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
287
lượt xem
73
download

Bài giảng môn kinh tế học quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế học quốc tế là một bộ môn khoa học, một chuyên ngành của kinh tế học nghiên cứu sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. Kinh tế học quốc tế được phát triển suốt từ thế kỷ XVIII và đã quy tụ được nhiều học giả kinh tế học nổi tiếng như Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, John Maynard Keynes, và Paul A. Samuelson. Tuy nhiên, chỉ từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với việc ứng dụng các công cụ kinh tế học vi mô và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn kinh tế học quốc tế

 1. KINH TEÁ HOÏC QUOÁC TEÁ (International Economics) 1 (C) HVL-VNU_HCM
 2. KINH TEÁ HOÏC QUOÁC TEÁ “Kinh teá học quoác teá nghieân cöùu nhöõng vaán ñeà phaân phoái vaø söû duïng taøi nguyeân giöõa caùc neàn kinh teá thoâng qua con ñöôøng maäu dòch, nhaèm ñaït ñöôïc söï caân ñoái cung-caàu veà haøng hoùa, dòch vuï, tieàn teä trong phaïm vi moãi nöôùc vaø treân toång theå neàn kinh teá toaøn caàu”. 2 (C) HVL-VNU_HCM
 3. KINH TEÁ HOÏC QUOÁC TEÁ Caùc yeáu toá chuû yeáu + Giao dịch kinh teá vaø chủ quyền quoác gia + Ñoàng tieàn khaùc nhau + Chính saùch taøi khoaù khaùc nhau + Söï dòch chuyeån caùc yeáu toá saûn xuaát 3 (C) HVL-VNU_HCM
 4. + Giao dịch kinh teá vaø chủ quyền quoác gia Mỗi quốc gia quan tâm đến tác động của chính sách kinh tế đối ngoại đối với công dân và nền kinh tế trong nước hơn là đến nước khác. Các chính sách kinh tế thường tạo ra điều kiện thuận lợi hơn cho nhà sản xuất trong nước hoặc gây cản trở cho hàng hoá nước ngoài xâm nhập vào thị trường trong nước. 4 (C) HVL-VNU_HCM
 5. + Ñoàng tieàn khaùc nhau Giá trị tương đối giữa các đồng tiền của các nước thường xuyên thay đổi. Việc các đối tác thương mại tham gia vào mậu dịch quốc tế sử dụng các đồng tiền khác nhau gây ra sự khác biệt giữa nội thương và ngoại thương. 5 (C) HVL-VNU_HCM
 6. + Chính sách tài khoá khác nhau Chính sách chi tiêu ngân sách (công khai hay được che đậy) thường dành sự ưu tiên cho nhà sản xuất trong nước. 6 (C) HVL-VNU_HCM
 7. + Sự di chuyển yếu tố sản xuất Sự khác biệt về mức độ linh động của yếu tố sản xuất giữa các nước so với trong nội bộ một nước là một cơ sở cho mậu dịch quốc tế. 7 (C) HVL-VNU_HCM
 8. PHAÀN 1: MAÄU DÒCH QUOÁC TEÁ (International Trade) 1. Lyù thuyeát coå ñieån veà maäu dòch quoác teá 2. Mô hình yeáu toá saûn xuaát chuyeân bieät 3. Moâ hình Heckscher-Ohlin 4. Caùc coâng cuï của chính saùch maäu dòch 5. Lieân kết kinh tế quốc tế 6. Di chuyeån nguoàn löïc quoác teá 8 (C) HVL-VNU_HCM
 9. PHAÀN 2: TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ (International Finance) 7. Thò tröôøng ngoaïi hoái 8. Caùn caân thanh toaùn 9. Caùc yeáu toá xaùc ñònh tyû giaù hoái ñoaùi 10. Chính saùch ngoaïi hoái 9 (C) HVL-VNU_HCM
 10. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Paul Krugman. Kinh teá hoïc quoác teá: lyù thuyeát vaø chính saùch. NXB Chính trò quoác gia 1996. Miltiades C. International Economics. McGraw-Hill PC. 1990 Hoaøng Vónh Long (CB). Kinh teá hoïc quoác teá. NXB ÑHQG TP.HCM 2005 Hoaøng Thò Chænh (CB). Giaùo trình kinh teá quoác teá. NXB Giaùo duïc 1998. 10 (C) HVL-VNU_HCM
 11. LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN 11 (C) HVL-VNU_HCM
 12. NỘI DUNG Hoïc thuyeát troïng thöông – Adam Smith - Lyù thuyeát veà Lôïi theá tuyeät ñoái – D. Ricardo – Lyù thuyeát veà lôïi theá so saùnh – Gottffried Haberler - Lyù thuyeát chi phí cô hoäi – 12 (C) HVL-VNU_HCM
 13. HOÏC THUYEÁT TROÏNG THÖÔNG (Mercantilism) Cuûa cải, söï giaøu coù = soá löôïng Au, Ag Nhaø nöôùc can Ngoaïi thöông Au, Ag coù haïn thieäp Xuaát sieâu Zero-sum game 13 (C) HVL-VNU_HCM
 14. HOÏC THUYEÁT TROÏNG THÖÔNG F Caám xuaát khaåu vaøng vaø baïc F Haïn cheá toái ña nhaäp khaåu haøng hoaù tiêu dùng từ nöôùc ngoaøi F Chæ nhaäp khaåu nguyeân lieäu thoâ ñeå saûn xuaát ra thaønh phaåm F Khoâng nhaäp khaåu haøng hoaù trong nöôùc saûn xuaát ñöôïc 14 (C) HVL-VNU_HCM
 15. HOÏC THUYEÁT TROÏNG THÖÔNG Ø Thöông maïi quoác teá laø nguoàn quan troïng mang laïi sự giàu có cho quoác gia. Ø Nhaø nöôùc can thieäp vaøo ngoaïi thöông: khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu. Ø Thöông maïi mang laïi lôïi ích cho moät trong hai phía. 15 (C) HVL-VNU_HCM
 16. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Caùc giaû thieát: 1. Hai quoác gia - hai saûn phaåm + moät yeáu toá saûn xuaát (lao ñoäng) + giaù trò haøng hoùa tính theo lao ñoäng 2. Chi phí saûn xuaát khoâng ñoåi. 3. Thò tröôøng haøng hoaù vaø yeáu toá saûn xuaát laø caïnh tranh hoaøn haûo. 16 (C) HVL-VNU_HCM
 17. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Giả thiết (tt) 4. Chi phí vaän chuyeån baèng không. 5. Lao ñoäng coù theå di chuyeån töï do trong moät quoác gia nhöng khoâng theå di chuyeån giöõa caùc quoác gia. 6. Maäu dòch töï do, khoâng coù thueá quan và các rào cản mậu dịch. 17 (C) HVL-VNU_HCM
 18. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Naêng suaát cuûa lao ñoäng (trình ñoä coâng ngheä): Chi phí lao ñoäng/1 ñ.v. sp. Vaûi Theùp Noäi ñòa 2 giôø 3 giôø Nöôùc ngoaøi 3 giôø 2 giôø 18 (C) HVL-VNU_HCM
 19. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Tröôùc MD: (Pv/Pt) = 2/3 hay (Pt/Pv) = 3/2 (Pv/Pt)* = 3/2 hay (Pt/Pv)* = 2/3 ØNÑ coù lôïi theá tuyeät ñoái trong saûn xuaát vaûi ØNN coù lôïi theá tuyeät ñoái trong saûn xuaát theùp 19 (C) HVL-VNU_HCM
 20. LYÙ THUYEÁT VEÀ LÔÏI THEÁ TUYEÄT ÑOÁI CUÛA ADAM SMITH Coù MD: NÑ xuaát khaåu vaûi, nhaäp khaåu theùp NN xuaát khaåu theùp, nhaäp khaåu vaûi Giaù trao ñoåi MD: 2/3 = (Pv/Pt) < (Pv/Pt)T < (Pv/Pt)* = 3/2 3/2 = (Pt/Pv) > (Pt/Pv)T > (Pt/Pv)* = 2/3 20 (C) HVL-VNU_HCM
Đồng bộ tài khoản