Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 5

Chia sẻ: Cho Co | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:49

0
288
lượt xem
171
download

Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương V: HOẠCH ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP Chương V: HOẠCH ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP Hoạch định các nguồn lực là kết hợp việc sử dụng các yếu tố sản xuất một cách hợp lý vào quá trình sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất ổn định chi phí sản xuất thấp nhất và sản lượng hàng tồn kho tối thiểu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Qủan trị doanh nghiệp.Bài 5

 1. Chương V HOẠCH ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
 2. I. KHÁI NIỆM VỀ HOẠCH ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC – VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA HOẠCH ĐỊNH CÁC NGUỒN LỰC VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC • 1. Khái niệm về hoạch định các nguồn lực Hoạch định các nguồn lực là kết hợp việc sử dụng các yếu tố sản xuất một cách hợp lý vào quá trình sản xuất nhằm đảm bảo sản xuất ổn định chi phí sản xuất thấp nhất và sản lượng hàng tồn kho tối thiểu.
 3. • Khi hoạch định nhà quản trị sẽ quyết định: »Mức sản xuất trong giờ »Mức sản xuất ngoài giờ »Mức tồn kho »Mức thuê ngoài … để đạt tổng chi phí là thấp nhất và hàng tồn kho tối thiểu.
 4. 1. Chiến lược tồn kho Là dự trữ 1 lượng thành phẩm để khi nhu cầu tăng có thể đáp ứng ngay Ư u đi ể m - Ổn định nguồn nhân lực - Không tốn kém chi phí đào tạo Nhược điểm - Bị hao mòn vô hình - Chi phí tồn kho tăng
 5. Thaùng Nhu  Möùc  Thöøa /  Toàn  caàu saûn  thieáu kho ck 1 340 xuaát  400 +60 60 2 360 400 +40 100 3 380 400 +20 120 4 420 400 ­20 100 5 460 400 ­60 40 6 440 400 ­40 ­ Coäng  2400 2400   420
 6. 2. Cầu tăng thêm lao động, cầu giảm sa thải bớt lao động: Ưu điểm - Cân bằng khả năng sx và nhu cầu - Chi phí tồn kho thấp Nhược điểm -- Tốn chi phí đào tạo và sa thải – Tạo tâm lý không ổn định cho người lao động
 7. VD  :  Soá  CN  thaùng  12  naêm  tröôùc  18  ngöôøi  ,  ñònh  möùc  saûn löôïng  20 saûn phaåm / ngöôøi / thaùng Möùc  Nhu  Ñaøo  Sa  Thaùng saûn  Soá CN caàu taïo thaûi xuaát 1 340 340 17   1 2 360 360 18 1   3 380 380 19 1   4 420 420 21 2   5 460 460 23 2   6 440 440 22   1 Toång  2400 2400   6 2 coäng
 8. 3. Cầu tăng tổ chức SX ngoài giờ, cầu giảm điều hòa công việc: • Ưu điểm - Ổn định nguồn nhân lực - Không tốn kém chi phí đào tạo và sa thải • Nhược điểm - Năng suất biên tế giảm - Chi phí tiền lương tăng
 9. Saûn  Möùc saûn  Thaùng Nhu caàu xuaát  xuaát ngoaøi  1 340 340 giôø   2 360 340 20 3 380 340 40 4 420 340 80 5 460 340 120 6 440 340 100 Toång  2400 2040 360 coäng
 10. 4. Cầu tăng thêm lao động bán phần: • Ưu điểm - Không tăng biên chế - Không tốn kém chi phí đào tạo và sa thải • Nhược điểm -Hạn chế tinh thần trách nhiệm của người lao động
 11. 5. Cầu tăng thêm hợp đồng • Ưu điểm phụ: - Không tăng biên chế - Không tốn kém chi phí đào tạo và sa thải • Nhược điểm - Dễ mất khách hàng - Khó kiểm tra chất lượng và tiến độ SX
 12. Möùc saûn  Hôïp  Thaùng Nhu caàu xuaát ñoàng  phuï 1 340 340   2 360 340 20 3 380 340 40 4 420 340 80 5 460 340 120 6 440 340 100 Toång  2400 2040 360 coäng
 13. 6. Chiến lược tăng giá, kéo dài chi phí phân bổ khi cầu > cung; Chiến lược giảm giá, tăng cường quảng cáo và DV khi cầu
 14. 7. Chiến lược hợp đồng chịu (Kéo dài thời gian giao hàng) • Ưu điểm - Cân bằng khả năng và nhu c ầu - Không tốn thêm chi phí • Nhược điểm - Dễ mất khách hàng - Doanh thu và lợi nhuận giảm
 15. 8. Chiến lược tổ chức SX những mặt hàng đối nghich(mặt hàng ngược nhau về thời vụ): • Ưu điểm - Giữ vững doanh thu - Đảm bảo việc làm cho người lao động - Khai thác hết năng lực SX • Nhược điểm - Đầu tư thêm chi phí - Thuê thêm chuyên gia - Dễ rủi ro
 16. III. CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP: • 1. Phương pháp trực quan: (phương pháp kinh nghiệm. ) Quản trị gia căn cứ vào kinh nghiệm đã xử lý trong các thời kỳ quá khứ, đối chiếu với nhu cầu hiện tại, ước tính, điều chỉnh và ra quyết định.
 17. • Ưu điểm - Ra quyết định nhanh - Chi phí thấp • Nhược điểm - Khi thay đổi nhân sự thì phương pháp và mô hình phải thay đổi theo
 18. 2. Phương pháp biểu đồ (đồ thị) Phương pháp biểu đồ là biểu diễn các mức nhu cầu của các thời kỳ lên đồ thị, thông qua đồ thị sẽ phát hiện được các chiến lược phối hợp các nguồn lực.
 19. Ưu điểm Đơn giản dễ hiểu Có thể lập được rất nhiều phương án Nhược điểm Không có phương pháp kiểm tra để biết phương án đã tối ưu chưa và khó chọn phương án tối ưu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản