Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hương (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
103
lượt xem
17
download

Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hương (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 trình bày các vấn đề trong chi phí trong kinh doanh như khái niệm, phân loại chi phí, tổng phí, sản lượng hòa vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị doanh nghiệp: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Hương (ĐH Công nghiệp TP.HCM)

 1. CHƯƠNG 5: CHI PHÍ TRONG KINH DOANH
 2. 1. Khái niệm  Chi phí được hiểu là một số tiền hoặc một phương tiện mà doanh nghiệp hay cá nhân bỏ ra để đạt được mục đích nào đó.  Chi phí sẽ chuyển tải vào quá trình kinh doanh nhằm tạo ra một kết quả đầu ra nhất định.
 3. 2. Phân loại chi phí a) Theo chức năng hoat đông ̣ ̣  Vị trí cua chi phí trong quá trình SX-KD ̉  Là cơ sở để xác đinh giá thành ̣  Cung câp thông tin trong quá trình lâp những ́ ̣ báo cáo tài chính
 4. 2. Phân loại chi phí Sơ đ ồ Tổng chi phí Chi phí trong SX Chi phí ngoài SX(thời kỳ) C/P C/P C/P C/P C/P SX chung - NVL Lao động TT Bán hàng Quản lý - Mua hàng Chi phí ban đầu Chi phí chuyển đổi
 5. 2. Phân loại chi phí 1. Chi phí trong sản xuất kinh doanh  NVL trực tiêp: vật tư, nguyên liêu, nhiên ́ ̣ ̣ ̣ ̉ liêu...tao giá thành san phâm ̉  Lao đông trực tiêp: thanh toán cho công ̣ ́ nhân tham gia trực tiêp san xuât ́ ̉ ́  San xuât chung: khâu hao, sửa chữa, bao ̉ ́ ́ ̉ trì...
 6. 2. Phân loại chi phí 2. Chi phí ngoài sản xuất  Bán hàng: chi phí lưu thông và tiêp thị như ́ ̣ ̉ ̉ ̉ ́ ̉ vân chuyên, bao quan, khuyên mãi, quang cáo, ́ ̀ ̀ ban hang, hoa hông...  Quan lý gian tiêp: liên quan đến công tác ̉ ́ ́ hành chính như lương cán bộ quan lý, khâu ̉ ́ hao văn phòng, văn phòng phâm, thiêt bị văn ̉ ́ phòng, điên thoai, điên, nước... ̣ ̣ ̣
 7. 2. Phân loại chi phí 3. Giá thành sản phẩm Là toàn bộ chi phí để sản xuất ra môt sản ̣ phẩm ∑ Chi phí SX trong kỳ Giá thành 01 đơn vị sản phẩm = ∑ Sản lượng SX ra trong kỳ
 8. 2. Phân loại chi phí b) Theo cách ứng xử của chi phí Biến phí: là những khoản chi phí có quan hệ tỷ lệ thuận với biến động về mức độ hoạt động. Biến phí khi tính cho một đơn vị thì nó ổn định, không thay đổi.
 9. 2. Phân loại chi phí 1. Biến phí tỷ lệ: là những khoan chi ̉ phí thay đôi môt cách tương quan ̉ ̣ (tỷ lê) với hoat đông SX-KD cua ̣ ̣ ̣ ̉ doanh nghiêp như NVL, lương ̣ ̉ công nhân san xuât, bao bì... ́ 2. Biên phí câp bâc: không thay đổi ́ ́ ̣ tuyến tính khi quy mô DN thay đổi ít như lương NV văn phòng, bao ̉ trì...
 10. 2. Phân loại chi phí b) Theo cách ứng xử cua chi phí ̉ Định phí: Là những khoản chi phí không thay đổi với hoat đông SX-KD cua DN. ̣ ̣ ̉ Định phí bao gồm khấu hao nhà xưởng, MMTB, phương tiên ̣ vân chuyên và các khoản cố định ̣ ̉ ́ khac ...
 11. 2. Phân loại chi phí 1. Định phí băt buôc: là những khoan chi phí ́ ̣ ̉ khó thay đổi trong một thời gian ngăn như ́ khâu hao MMTB, nhà xưởng, đât đai... ́ ́ 2. Định phí tùy ý: là những khoan chi phí dễ thay ̉ đôi trong môt thời gian ngăn (môt năm) như ̉ ̣ ́ ̣ quang cáo, đào tao, nghiên cứu... ̉ ̣
 12. 3. Tổng phí Sơ đồ Tổng chi phí Biến phí Định phí B/P B/P Đ/P Đ/P Tỷ lệ Cấp bậc Bắt buộc Tùy ý
 13. 4. Sản lượng hòa vốn 1. Doanh thu = Giá bán x Sản lượng TR = P . Q 2. Tổng chi phí = Tổng chi phí biến đổi + Tổng phí cố định TC = Q.Vc + Fc Vc : Chi phí biến đổi trên 1 đơn vị sản lượng Fc : Tổng chi phí cố định ban đầu 3. Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí TP = TR - TC
 14. 4. Sản lượng hòa vốn 1. Doanh nghiệp hòa vốn : TP = TR –TC = 0 TR = TC -- P.Q = Q.Vc + Fc 2. Sản lượng hòa vốn(Qb) : P.Q – Q.Vc = Fc Q.(P-Vc) = Fc Qb = Fc/(P-Vc) 3. Doanh thu hòa vốn (TRb) TRb= Fc/(P-Vc).P

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản